Neurologija/Psihijatrija; Neurology/Psychiatry

Šta je mentalna retardacija i da li je nasledna?Mirjana

Mentalna retardacija je razvojni poremećaj koji se karakteriše inteligencijom nižom nego što se smatra normalnom i ograničenim sposobnostima za obavljanje uobičajenih svakodnevnih životnih aktivnosti. Mentalna retardacija se obično ispoljava neposledno po rođenju ili u ranom razvojnom periodu. Postoje dva standarda koja definišu pojam mentalne retardacije, a to su: kvocijent inteligencije(IQ)manji od 75 i oštećenje tzv.adaptibilnih sposobnosti koje podrazumevaju sposobnost govora i razumevanja, svakodnevne kućne aktivnosti, brigu o samom sebi, radnu sposobnost, bazične akademske sposobnosti kao što su čitanje,pisanje i računanje, itd. U odnosu na težinu kliničke slike postoji nekoliko vidova mentalne retardacije i to su:laka,umerena,teška i duboka mentalna retardacija, pri čemu najveći procenat zastupljenosti ima laka mentalna retardacija. Oko 2/3 slučajeva mentalne retardacije ima poznati uzrok kao što su nasledni faktori (kao napr.kod Down-ovog sindroma), prenatalni problemi(najčešći tzv.fetalni alkoholni sindrom kod majki koje piju u trudnoći i različite infekcije u trudnoći), teške bolesti i povrede u ranom životnom dobu deteta i spoljašnji faktori kao što je napr.trovanje. Ostali slučajevi spadaju u tzv.idiopatske(bez poznatog uzroka) mentalne retardacije. Međutim u novijim istraživanjima je kod oko 10% idiopatskih mentalnih retardacija nađen nedostatak jednog dela 17-og hromozoma.

Na desnoj ruci imam sindrom tunela i predloženo mi je hirurško lečenje. Da li postoji neki drugi vid lečenja?Teodora S.

Carpal tunnel sindrom(CTS) je česta neuropatija(bolest perifernih nerava) uzrokovana kompresijom n.medianus-a od strane anatomskih struktura u nivou zgloba ručja. Veoma je čest sindrom kod trudnica, i kao komplikacija povreda, degenerativnog artritisa, upale tetiva…Rani simptomi su bol i trnjenje u inervacionoj regiji n.medianusa,a to je palac,kažiprst,srednji prst i unutrašnja polovina domalog prsta.Bol se može javiti u podlaktici, pa čak i nadlaktici, zglobu ramena i obično je jak i naročito neugodan noću kada budi pacijente iz sna. Sa napredovanjem bolesti može se javiti slabost i atrofija mišića dlana. Dijagnoza se postavlja klinički, a potvrđuje elektromioneurografskim pregledom(EMNeG).Najmanju efikasnost pokazuje lečenje nesteroidnim antireumaticima(Brufen,Diklofen,Naproxen), nešto veću lokalno stavljanje flastera impregniranih lokalnim anestetikom(lidocainom 5%), a najveću infiltracija lokalnog anestetika i antiiflamatornih agenasa po mezoterapijskom principu. Ukoliko ništa od navedenog ne pomaže, jedino rešenje je hirurška dekompresija živca koja ne spada u teške operativne intervencije.

Moja majka boluje od multiple skleroze.Kolika je verovatnoća da ću i ja oboleti?Maja

Iako je multipla skleroza dva puta češća kod žena, najnovije studije su pokazale da muškarci češće prenose ovu bolest na svoje potomke. Dr Kantarci iz Mayo klinike je dobio ovogodišnju nagradu Američke Akademije za pronalazaštvo u neurologiji za ovo otkriće. Ideju za studiju je dobio na osnovu pretpostavke da muškarci ako ređe oboljevaju u stvari imaju veću rezistenciju na ovu bolest, što bi zahtevalo veću genetsku predispoziciju za prevladavanje rezistencije tj.veći rizik za prenošenje genetske predispozicije na decu. Ovakav genetski fenomen se naziva Carter-ov efekat i već je opisan u drugim bolestima kao što su pilorična stenoze, familijarni maligni melanoma…Drugo zanimljivo otkriće u ovoj studiji na velikom broju ispitanika u srodstvu je da je procenat potomaka obolelih od MS-a mnogo veći u grupaciji gde su majke zdrave nego gde boluju od MS-a.

Rečeno mi je da bolujem od progresivne forme multiple skleroze. Lečena sam mitoxantronom koji mi je ukinut zbog oštećenja srca.Sada ne primam nikakvu terapiju.Kakva je prognoza i kakve su nove metode lečenja o kojima se priča u medijima? Gordana L.

Nažalost niste mi naveli koje je težine bolest prema EDSS skali pa Vam ne mogu dati detaljniju procenu o dove koja se odnosi na opšte podatke o četiri vrste progresivnog toka MS-a.Najčešći oblik(kod oko 85% pacijenata)je tzv.relapsno remitirajući oblik(RRMS)koji podrazumeva pogoršanja u atacima i poboljšanja sa potpunim ili delimičnim oporavkom. Oko 10% pacijenata ima tzv.primarno progresivni oblik(PPMS) koji se karakteriše progresijom kliničke slike bez poboljšanja ili stagnacije, ili sa manjim i privremenim stagnacijama ili poboljšanjima i relativno brzim razvojem teškog invalisiteta.Sekundarno progresivni oblik(SPMS) počinje kao relapsno remitirajući da bi se unutar 10godina kod 50% pacijenata, a unutar 25g.kod 90% pacijenata razvila sekundarna progresija u vidu rasteće invalidnosti. Progresivno relapsni oblik(PRMS)je najređi oblik i javlja se kod svega 5% pacijenata sa progresijom invalidnosti uz akutna pogoršanja sa ili bez punog oporavka. Terapija MS-a podrazumeva:terapiju bolesti, terapiju simptoma bolesti(rehabilitaciona i medikamentozna) i psihosocijalnu terapiju(okupaciona,kognitivno-bihejvioralna terapija). Terapija bolesti podrazumeva: interferon 1a(Rebif, Avonex), interferon 1b(Betaseron), mitoxantrone(koji spada u citostatike i zaista nakon duže upotrebe može biti kardiotoksičan), druge citostatike(methotrexate, cyclophosphamide,azathioprine), autolognu transplantaciju stem ćelija, transplantaciju Schwanovih ćelija, davanje imunoglobulina, alemtuzumab-a, natalizumb-a, a i brojne kombinacije navedenih terapija.

U terapiju mi je uveden aspirin 100. Da li ta terapija zaista smanjuje rizik od nastanka moždanog udara?Marko S.

Da sam Vam pre dve godine odgovarala na ovo pitanje moj odgovor bi bio da, acetilsalicilna kiselina u toj dozi smanjuje rizik za nastanak moždanog i srčanog udara kako kod žena, tako i kod muškaraca, te iako nastane moždani udar on ima manju težinu. Međutim, pošto Vam danas odgovaram na ovo pitanje odgovor je da u Vašem slučaju pošto ste muškog pola, aspirin nije dovoljno dobra zaštita od nastanka moždanog udara. Prema najnovijim studijama efikasnost postoji isključivo kod osoba ženskog pola, ili kod muškaraca ukoliko se kombinuje sa dipiridamolom(Persantinom)u adekvatnoj dozi, ali najveću efikasnost ima clopidogrel(Plavix) u mono ili politerapiji.Takođe, prema velikoj multicentričnoj studiji objavljenoj u julu mesecu ove godine, preventivna terapija aspirinom nema nikakvu povezanost sa težinom moždanog udara, ako on nastane tj. Jednostavnije rečeno prethodna terapija aspirinom ne smanjuje težinu moždanog udara ako se on desi.

Moj otac je oboleo od inkluzionog miozitisa. Kakva je to bolest?Rajka

Sporadični inkuzioni miozitis(sIBM) predstavlja jednu od tri inflamatorne miopatije(upalne bolesti mišića), ostale dve su polimiozitis i dermatomiozitis. sIBM je sporo progresivna miopatija koja zahvata proksimalne i dsitalne mišićne grupe, a u čijoj je osnovi autoimuna inflamacija kombinovana sa degeneracijom mišićnih vlakana(nastalom kao što joj naziv govori zbog nagomilavanja inkluzionih tela i amiloidnih proteina u mišićnim vlaknima). sIBM je jedna od najčešćih stečenih miopatija kod osoba iznad 50 godina i češće muškog pola. Manifestuje se slabošću i atrofijom mišića, pri čemu zahvaćenost velikog mišića prednje strane buta i dubokih mišića savijača prstiju ima dijagnostički značaj. Ovi pacijenti često padaju zbog slabosti nogu, oko 60% pacijenata ima otežano gutanje, većina ima slabost mišića lica…Dijagnoza se postavlja klinički, elektromiografijom(EMG), analizom serumskih enzima(kreatin kinaza)i biopsijom mišića. Uprkos imunološkoj prirodi ovog oboljenja, ono je rezistentno na većinu imunoterapijskih procedura kao što su kortikosteroidi, citostatici,etc., tako da se u lečenju ove bolesti ispituju svi agensi koji se ispituju i za lečenje multiple skleroze čija je geneza takođe autoimuna. Nažalost sporadični inkluzioni miozitis predstavlja progresivno onesposobljavajuće oboljenje koje za prosečno 5-10 godina dovodi do invaliditeta, a brzina progresije je veća ukoliko se bolest javlja u starijem životnom dobu.

Da li postoje neke novine u lečenju autizma?

Avgusta meseca ove godine su publikovani rezultati koji ukazuju na strukturne anomalije mozga kod dece sa poremećajima autističnog spektra(ASD). Istraživanje je vršeno u tzv. T2 sekvenci funkcionalnog snimanja magnetnom rezonancom u poređenju sa decom sa tipičnim razvojem i decom sa tzv.idiopatskim zakasnelim razvojem. Pronađeno je da mala deca(2-4g.) sa ASD-om imaju veći mozak koji je manje zreo od tipičnog razvoja sive materije moždane kore, sa aktivacijom neuroinflamatornih procesa(kao što su aktivnost mikroglije i citokina). Navedeno otkriće je kontradiktorno sa ranije važećim teorijama o ubrzanom normalnom moždanom razvoju autistične dece i otvara brojne mogućnosti za rano otkrivanje i terapijsku intervenciju.

Bolujem od migrene više od 30g.Primetila sam da se posle nekoliko meseci naviknem na terapiju koja mi je propisana i koja mi je u početku pomagala.Lidija

Niste mi precizirali šta uzimate i šta ste uzimali od terapije, ali predpostavljam da prevashodno mislite na terapiju u napadu migrene sa šta se najčešće propisuju lekovi iz grupe tzv.triptana(Imigran,Relpax,Zomig). Klinički lekari su uključujući i mene odavno zapazili da pacijenti koji godinama boluju od migrene, veoma često posle duže upotrebe jednog leka prestanu da na njega reaguju, što smo rešavali promenom leka u ovom slučaju triptana i tako u krug. Ovo naše zapažanje je od pre mesec dana dobilo i potvrdu u velikoj studiji na oko 10000 pacijenata u SAD i Nemačkoj koja je iako finansirana od strane farmaceutskih kompanija, potvrdila empirijski stav kliničara. Tipičan profil pacijenata koji zahtevaju čestu promenu vrste triptana u terapiji napada migrene predstavlja osoba ženskog pola , starosnog doba 44.1g., sa najmanje 3 napada migrene mesečno u trajanju dužem od 24h, što se uklapa u kriterijume za tešku migrenu. Dakle rešenje za Vaš problem je dobra profilaktička terapija koja mora biti individualno specifična i sklona korekcijama, uz promenu lekova za napad migrene prema individualnim potrebama.

Hydrocephalus

Hydrocephalus je nastao od grčkih reči hydro što znači voda i cephalus što znači glava. To predstavlja medicinsko stanje u kome dolazi do nagomilavanja cerebrospinalne tečnosti tzv.likvora unutar moždanih šupljina koje se nazivaju komore. Likvor se stvara u komornim resicama tzv.horoidnog pleksusa filtracijom krvi, cirkuliše komorama i apsorbuje se krvotok. Hidrocefalus se javlja kada postoji disbalans između proizvodnje i apsorbcije likvora, što su poremećaji koji se nalaze u osnovi tzv.internog hidrocefalusa. Zbog nagomilavanja likvora, pritisak unutar komora raste, komore se uvećavaju i vrše pritisak na moždano tkivo. Hidrocefalus može biti urođen kod različitih anomalija kao što su stenoze i obstrukcije puteva kojim otiče likvor, ili stečene kao što je slučaj kod Vaše majke u čijoj osnovi može biti napr.upala mozga i moždanica, tumori… Međutim, najčešća pojava hidrocefalusa u starijoj životnoj dobi je takozvani sindrom normotenzivnog hidrocefalusa(NPH) koji se karakteriše poremećajem hoda, inkontinencijom(nemogućnošću zadržavanja mokraće) i blažom demencijom. Sama operacija stavljanja katetera koji će višak likvora odvoditi u stomačnu šupljinu ili ređe ka srcu predstavlja relativno jednostavnu, ali neophodnu operaciju, jer dugotrajnim nagomilavanjem likvora raste pritisak unutar lobanje što može dovesti do uklještenja za život značajnih delova mozga i trenutne smrti.

Mojoj sestri je pre pet meseci dijagnostikovan jedan oblik multiple skleroze, na osnovu lezija koje su se pokazale na magnetnoj rezonanci. One su otkrivene posle glavobolje koja je trajala dvadesetak dana, i nije prestajala iako je uzimala analgetike i sredstava za smirenje. Bol je prestao sam od sebe. Nikakvih drugih simptoma nije bilo, i svi ostali nalazi su bili u redu. Da li je moguÊe samo na osnovu na�enih lezija dati navedenu dijagnozu? Pre nekoliko dana je u imala preteranu potrebu za mokrenjem i veliki pritisak u donjem delu stomaka, bez izraæenih bolova. Da li taj simptom ima veze sa MS-om ili moæe biti obiËna prehlada? Tihomir L., Vrπac

Poštovani gospodine, snimak magnetnom rezonancom je neuroradiološka dijagnostička metoda za potvrđivanje dijagnoze MSa, ali tek nakon detaljnog neurološkog pregleda, što gotovo sigurno učinjeno i u slučaju Vaše sestre. Postoje i druge pomoćne metode dijagnostike i utvrđivanja stepena aktivnosti ove bolesti od kojih su najvažnije imunološke analize likvora(moždano-kičmene tečnosti), ili tzv.evocirani potencijali(SEP,VEP,AEPMS) koji spadaju u neurofiziološke dijagnostičke metode. Sve druge analize kao što su napr.standardne laboratorijske analize ili UZ pregled krvih sudova vrata bi i trebale da budu u granicama normale u takvom tipu oboljenja. Multipla skleroza je imunološki posredovano autoimuno oboljenje koje zahvata mozak i kičmenu moždinu i u zavisnosti od regije u kojoj dolazi do stvaranja tzv.plaka, zavisi i simptomatologije. Kod velikog broja slučajeva bolest počinje gubitkom vida i naglo nastalom slabovidošću, ali i vrtoglavicom, slabošću nogu, glavoboljom, pa i poremećajima sa mokrenjem(retko kao izolovanim simptomom). I najzad kao odgovor na Vaše zadnje pitanje mogu reći da to naravno može bit ii obična prehlada ili mokraćna infekcija, ali i jedan od simptoma bolesti.

Pre dve nedelje moj otac je primljen u bolnicu sa stimptomima utrnuÊa leve strane lica i ekstremiteta i veona visokim krvnim pritiskom. Posle mnogih pregleda i analiza dobili smo sledeÊe rezultate: insuff. vascularis cerebri, hipertonia art oscil, Polyneuropathia sensoria, CMP decomp, Laesio hepatis. Zamolila bih vas da mi malo pojasnite ovu dijagnozu. Jelena M., Uæice

Poštovana čitateljko,Dijagnoza Insuffitientio vascularis cerebri je jedna opisna dijagnoza koja u bukvalnom prevodu znači oštećenje moždane cirkulacije, i retko se koristi osim ukoliko lekar koji je pregledao Vašeg oca nije bio u prilici da preciznije dijagnostikuje o čemu se radilo. Na osnovu ovoga što ste naveli, mada mi niste naveli koliko je trajala simptomatologija, moguće je da je Vaš otac imao tzv.tranzitorni ishemički atak tj. prolaznu slabost dotoka krvi u jednoj regiji mozga, ili da se radilo o tzv.hipertenzivnoj krizi, kada mozak odreaguje prolaznim oštećenjem funkcije na izrazito visoke vrednosti pritiska, ali je ista obično praćena i glavoboljom i povraćanjem. U ovakvim slučajevima se ukoliko tegobe traju mora otkloniti i sumnja na moždano krvavljenje, za čiju dijagnostiku su presudni neurološki pregled i CT mozga. Hypertonia art.oscil.znači varirajući arterijski pritisak; dijagnoze polyneuropathia sensoria (oštećenje perifernih nerava koji prenose osećaj), Cardiomyopathia chronica decompensata (slabost srca sa popuštanjem)i Laesio hepatis(oštećenje funkcija jetre) u kombinaciji se najčešće nalaze kod pacijenata koji su konzumirali alcohol(subjektivno mišljenje pacijenta i porodice o količini alkohola koju neko uzima, nije merilo za postojanje telesnih oštećenja uzrokovanih alkoholom). Zamolila bih vas da navedete neke od simptoma potresa mozga.

Moja sestriËina od πest meseci je pala sa kreveta, dva i po sata posle toga nije htela da jede i povraÊala je. Tamara T., Velika Plana

Poštovana čitateljko,ovo što opisujete da se javilo kod bebice upravo može da se podvede pod simptomatologiju potresa mozga, pogotovo ako je dete makar i kratkotrajno gubilo svest. Bilo bi poželjno da se javite dečjem neurologu da se bebi uradi dijagnostika koja bi obavezno podrazumevala i EEG pregled.

Draga dr Gorice,

htela sam da Vas zamolim da nam odgovorite na pismo citaoca koje se odnosi na to koji se lekovi preporucuju kod nesanice.Pismo glasi:Imam 27 godina, zdrava sam, i cesto mi se desava da nocu ne mogu da zaspim sve do ranih jutarnjih casova. Zanima me kako da se postavim prema ovakvom problemu i da li eventualno postoje lekovi koje bi trebalo da pijem u ovim slucajevima, koji se inace desavaju i po nekoliko puta nedeljno.

Draga naša citateljko, nesanica nije bezazlen problem kako zbog stanja ciji ona može da bude simptom, tako i zbog komplikacija koje nesanica kao takva može napraviti vašem organizmu. Postoji nekoliko tipova nesanice, od nemogucnosti uspavljivanja, kakav je slucaj kod Vas što se zove rana insomnija, preko cestih nocnih budenja, do kratkotrajnog spavanja sa ranim budenjem. Uzroci nesanice mogu biti raznovrsni:od svakodnevnih životnih kao što su ekstenzivan hronicni zamor, poremecaj tzv.cirkadijalnog ritma zbog cestih nocnih dežurstava, ili ucestalih nocnih provoda, do raznovrsnih psihijatrijskih poremecaja od kojih su najcešci generalizovani anksiozni poremecaj ili depresivni poremecaj. U zavisnosti od uzroka nesanice zavisi i terapija, koja neophodna i ne mora uvek podrazumevati i farmakološku. Ukoliko se nesanica ne leci može dovesti do razlicitih poremecaja prevashodno u nivou tzv.hormonske osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda, sa znacajnim reperkusijama kako na Vaše telesno zdravlje, tako i na Vaše psihicko stanje i ponašanje. U ovakvim slucajevima je najmanje poželjno samoinicijativno uzimanje lekova za spavanje, s’obzirom da su isti uglavnom iz grupe sedativa ili hipnotika, te se moraju uzimati po iskljucivom nalogu psihijatra.Dakle, da rezimiramo, javite se psihijatru radi utvrdivanja geneze Vašeg problema i adekvatne terapije.

Psihijatrijski komorbiditet migrene

Od migrene boluje prosečno 12% odrasle populacije u svetu i ona značajno smanjuje produktivnost, radnu sposobnost i kvalitet života osobe koja od nje boluje. Značajan deo onesposobljavajućeg tereta koji migrena nosi sa sobom pripada psihijatrijskim stanjima koja je prate. Kada se određene bolesti javljaju zajedno sa učestalošću koja je značajno veća od slučajnosti, onda to zovemo komorbiditet. Postoje brojne kliničke studije koje povezuju migrenu i specifične psihijatrijske poremećaje, što ima značajne implikacije kako na dijagnostiku i bolje razumevanje migrene kao kompleksne neurološke bolesti, tako i na njenu individualno orijentisanu terapiju. Na osnovu velikog broja publikovanih studija postoji povezanost između migrene i depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja (GAD-a), paničnog i bipolarnog poremećaja. U ovako kompleksnim studijama na opštoj populaciji i velikom broju ispitanika se obično, da bi se dobili realni rezultati rade dvosmerne studije napr.pacijeti sa migrenom se ispituju na postojanje depresije, a pacijenti sa depresijom na postojanje migrene. Na osnovu velikog broja rezultata se zaključilo da su migrena i depresija komorbidne bolesti, te da osobe koje pate od migrene imaju 2.4 do 5.8 puta veću učestalost oboljevanja od depresije, a osobe koje boluju od depresije 2.8 do 3.5 puta veću učestalost oboljevanja od migrene u odnosu na opštu populaciju. Slični, ali još upečatljiviji rezultati se dobijaju u ispitivanjima generalizovanog anksioznog poremećaja (GAD), fobija i napada panike. Osobe koje boluju od migrene 3.9 do 5.3 puta češće oboljevaju od GAD-a, oko 3.4 puta od fobija (osim agorafobije za koju nije nađena statistička značajnost), i 3 do 3.7 puta češće od paničnog poremećaja. Za panični poremećaj je takođe specifično da ima visok komorbiditet i sa drugim najčešćim tipom glavobolje a to su tenzione glavobolje i to sa 5.8 puta većom učestalošću nego u opštoj populaciji. Interesantno je visok procenat komorbiditeta migrene i bipolarnog afektivnog poremećaja od 5.2 puta veće učestalosti za bipolarni II do 7.3 puta veće učestalosti za bipolarni I poremećaj. Dok sam posmatrala rezultate navedenih studija nisam mogla da se oduprem utisku slučnosti psihijatrijskih komorbiditeta koji prate migrenu i epilepsiju, a koji su potvrđeni kako u brojnim studijama u svetu, tako i mojoj studiji sa desetogodišnjim praćenjem psihijatrijskih komorbiditeta epilepsije. Da li se u slučaju migrene radi o tome da nepredividivi napadi ekstremno jakih glavobolja vode u anksioznost ili depresiju putem psihološkog mehanizma bespomoćnosti (tzv.nezaslužene kazne), ili je migrena samo telesna manifestacija naših intrapsihičkih procesa, ili se radi o kompleksnim neurobiohemijskim procesima u našem mozgu (što je najčešći slučaj sa psihijatrijskim komorbiditetom epilepsije, gotovo do nivoa dokazanih uzročno-posledičnih veza), pokazaće dalja ispitivanja u ovoj oblasti. Uzevši u obzir sve navedeno, u dijagnostikovanju i lečenju migrene moramo obratiti pažnju na eventualno postojanje psihijatrijskih komorbiditeta, i shodno tome prilagoditi pristup i terapiju.Pacijenta ispred sebe prvo moramo saslušati, posmatrati kao osobu, moramo misliti celovito a lečiti individualno, bez shematizovanih terapijskih postulata za određene dijagnostičke entitete.

Dve godine nakon što smo izbegli iz Hrvatske, moj suprug počinje da ima probleme sa koncentracijom i zamorom, da bi od pre 3g.iznenada u poslu,u vožnji,za stolom zaspao. Nije odlazio kod lekara iz straha da ne izgubi posao.Da li mi možete pomoći?

Na osnovu ovoga što ste izneli, kod Vašeg supruga se najverovatnije radi o narkolepsiji. U njenoj osnovi je oštećenje nervnih ćelija koje luče hipokretine,u delu mozga koji se naziva hipotalamus.Pretpostavlja se da narkolepsija zbog visokog procenta povezanosti sa specifičnim poremećajima imuniteta može spadati u grupu autoimunih oboljenja, za čiju pojavu kao jedan od okidača možemo proglasiti i stres. Za sada nije dokazano direktno porodično nasleđivanje ove bolesti. Osnovni simptomi su iznenadni ataci slabosti provocirane intenzivnim emocijama u trajanju od nekoliko minuta(katapleksija),koji mogu progredirati do dubokog spavanja tokom dana,usred rada,fizičke aktivnosti ili vožnje; tzv.hipnagogne i hipnopompičke halucinacije koje predstavljaju doživljaje nalik snu koji se javljaju na prelazu budnosti u san odnosno obrnuto kada se može javiti i privremena nemogućnost osobe da se pokrene što se naziva “paraliza spavanja”. Vrlo često pacijenti mogu imati i poremećaj noćnog spavanja sa čestim buđenjima ili trzanjem u snu. Narkolepsija je doživotna bolest čiji će simptomi biti redukovani samo uz lečenje i specifične mere modifikacije životnih aktivnosti. Lekovi prvog izbora u svetu su psihostimulansi kao napr.amfetamini koji prema našim zakonima spadaju u nedozvoljene supstance i Provigil, lek koji nije registrovan na našem tržištu. Prema našem iskustvu najveću efikasnost imaju antidepresivi novije generacije(Cipralex,Zoloft,Calixta,Seroxat,Coaxil,Flunisan,Effexor).

Moj šestogodišnji sin boluje od autizma i ima česte i teške epileptičke napade.O kakvoj se bolesti radi?

Poremećaje autističnog spektra ili pervazivne razvojne poremećaje karakterišu različiti stepeni oštećenja sposobnosti verbalne i neverbalne komunikacije, socijalne interakcije i stereotipni obrazci ponašanja obolele osobe. Većina ovih poremećaja se sa sigurnošću može dijagnostikovati od 18 meseci do 3g.starosti deteta, a javljaju se kod oko 2-6 na 1000 dece. Roditelji obično primećuju neobično ponašanje njihovog deteta koje se do jednog stepena normalno razvijalo napr.bebino oglašavanje odjednom postaje tiho,povučeno,beba ne reaguje na okolinu, ili se pak od početka beba razlikuje po nezainteresovanosti za ukućane.Pod pojmom autizam najčešće se smatra klasični autizam koji predstavlja težu formu poremećaja autističnog spektra. Autistična deca mogu imati izmenjene osećaje od napr.snižene osetljivosti na ekstremni bol, do gotovo bolne preosetljivosti na određene zvukove ili mirise.Autizam je u oko 40% slučajeva povezan sa epilepsijom i obično se radi o teškim oblicima tzv.refrakternoj epilepsiji koja se mora lečiti antiepilepticima uz puno strpljenja i obazrivosti.Mnoga autistična deca imaju i različite stepene mentalne retardacije.Suština lečenja ovih poremećaja je pomoći autističnom detetu da se razvije do maksimuma svojih mogućnosti što se može postići kombinovanjem medikamentoznog lečenja i specijalnih edukacionih i rehabilitacionih programa, pa čak i dijetetskih intervencija.Moj savet Vam je da dete upišete u dnevni boravak neke od specijalizovanih ustanova koje se bave ovom problematikom.Njih je nažalost premalo, te je jedna od obaveza ovog društva da se pažljivije odnosi prema osobama sa specijalnim potrebama.
Moj otac boluje od Parkinsonove bolesti. Uzima terapiju Madoparom,ali imam utisak da mu nije bolje.Ima li drugih lekova za ovu bolest?

Parkinsonova bolest predstavlja hronično i progresivno oboljenje čiji je uzrok propadanje nervnih ćelija i njihovih komunikacija u određenim delovima mozga odgovornim prvenstveno za pokrete.Najčešći simptomi su podrhtavanje šaka,ruku,nogu,glave,ukočenost trupa i ekstremiteta,usporenost pokreta,nestabilnost i oštećenje koordinacije,tih i sliven govor, gubitak izražajnosti lica,drhtav i usitnjen rukopis,poremećaj spavanje,depresivnost,oštećenje memorije,sporost u razmišljanju i reagovanju…Tzv.supstituciona terapija(levodopa-Madopar) je neophodna,ali se mnogo efikasnijom pokazala terapija kombinovanim preparatima(levodopa,carbidopa,etancapone-Stalevo),a u zavisnosti od kliničke slike i druge vrste lekova kao što su napr.Requip,Comtan , Mendilex,Symmetrel…U svetu je razvijeno i hirurško lečenje Parkinsonove bolesti (tehnika duboke moždane stimulacije)naročito pogodno za pacijente mlađe životne dobi.Poželjno je da pacijent što više hoda da vežba po programu fizikalne terapije za ovu bolest,da se zdravo hrani,da ima podršku ukućana i dobar odnos sa svojim lekarom.Moj savet Vam je da zakažete pregled za oca da mu se odredi adekvatna terapija.

Roditelji su mi umrli od moždanog udara,a svi mi govore da se to nasleđuje.Šta mogu učiniti da to sprečim?

Moždani udar je jedan od vodeća tri uzroka smrtnosti i najčešći uzrok teškog invaliditeta u našoj zemlji.Oko 85%moždanih udara je ishemijskog porekla(ostalih 15% su krvavljenja).Prema obimnoj studiji iz 2005g.rađenoj u SAD-u, oko 80%moždanih udara može biti sprečeno adekvatnim načinom života i individualno zavisnom, dugotrajnom preventivnom terapijom.Faktori rizika za razvoj moždanog udara su:hipertenzija,pušenje(uključujući i pasivno),dijabetes,asimptomatsko suženje karotidnih arterija,povišen nivo triglicerida i LDL holesterola u krvi,fibrilacija(treperenje)srčanih pretkomora,gojaznosti,fizička neaktivnost i alkoholizam. Prvo što možete učiniti je izmeniti neke navike:prestanite da pušite i minimizirajte uzimanje alkohola,postanite fizički aktivniji(najbolje su duge svakodnevne šetnje),korigujte ishranu.Pridržavajte se programa lečenja vaših lekara specijalizovanih za navedena stanja koja predstavljaju faktore rizika (neurolog,kardiolog,endokrinolog,vaskularni hirurg).Opšti saveti kao što su napr.uzimaj aspirin dnevno,mogu naneti više štete nego koristi.I na kraju, najbolju efikasnost u prevenciji moždanog udara kod osoba koji nemaju generalizovane aterosklerotske promene(koje nemaju i bolest arterija srca i perifernih arterija) ima kombinacija Aspirina i Persantina u adekvatnim dozama(zajedno u leku Aggrenox), a kod osoba koje imaju generalizovanu aterosklerozu najveću efikasnost pokazuje Plavix.

Suprug mi je pre dva meseca imao moždani udar. Prva dva dana smo pokušali lečenje u kućnim uslovima(primao je infuziju i pio lekove),ali je zbog pogoršanja smešten u bolnicu.Sada mu je zaostao teži invaliditet.Da li smo pogrešili što ga odmah nismo odveli u bolnicu?

Ukoliko se radi o moždanom udaru ishemijskog porekla i ukoliko je terapiju u kućnim uslovima ordinirao lekar specijalista neurologije, niste pogrešili.Jedino rekombinantni tkivni plazminogeni aktivatori(rt-PA)dati u prva tri sata(najefikasnije nakon 90 min)od nastanka moždanog udara,mogu obrnuti tok nastanka i razvoja neurološkog deficita,ali ova terapija nije registrovana u našoj zemlji.Sa standardnim načinom lečenja,bez obzira kada je lečenje započeto,nemožete obrnuti tok nastanka moždanog udara, već klinička slika zavisi od težine moždanog udara(obima i lokalizacije promene) i najčešće se razvija unutar 72h.od nastanka moždanog udara,napr.najčešća smrtnost od moždanog udara (oko 80%) je kada dolazi do zapušenja srednje moždane arterije.U lečenju koje mora biti individualno zavisno najveću efikasnost pokazuju neuroprotektivna (Piracetam,Nimotop,antioksidansi),antikoagulantna(Heparin,Sintrom),hemoreološki aktivna(Cavinton,Trental,Redergin),trombolitička,antiagregaciona(Aspirin,Plavix,Persantin) terapija.

Kada legnem da spavam javlja mi se osećaj neprijatnosti u stopalima koji me tera da ustanem i hodam.O čemu se radi?Poštovana,na osnovu vašeg detaljnog pisma koje nismo u mogućnosti da objavimo u celini,najverovatnije se radi o tzv.»Sindromu nemirnih nogu»(Restless Legs Syndrome).Takav poremećaj ima oko 3% populacije,može početi u bilo kojoj životnoj dobi i često se ne prepoznaje od strane lekara.Karakteriše ga:potreba da se pokreću noge često praćena osećajem trnjenja ili žarenja,pogoršanje simptoma prilikom odmora i noću,i njihovo poboljšanje prilikom kretanja.da bi se ovaj poremećaj proglasio bolešću tj.tzv.idiopatskim RLS-om, prethodno se moraju odbaciti sva druga stanja koja mogu dovesti do ovakve kliničke slike,od oštećenja perifernih živaca različitog uzroka(dijabetes,alkoholizam,imunološki poremećaji…),preko Parkinsonove bolesti,do anemije usled nedostatka gvožđa ili vitamina B12.Idiopatski RLS se nasleđuje(od 25-50%) i tada se javlja i u ranijoj životnoj dobi.lečenje idiopatskog RLS-a je kompleksno i započinje izbegavanjem alkohola,cigareta i kofeina,a nastavlja se individualno prilagođenom farmakoterapijom.

Moj suprug ima 69g.a pre godinu dana oboleo od epilepsije.Prepisana mu je terapija Phenobarbitonom,ali je on često pospan,i ima vrtoglavicu i mučninu kada ga popije.

Lečenje epilepsije starije životne dobi zahteva vrlo detaljno poznavanje kako uzroka nastanka, tako i medicinskih i psiholoških specifičnosti ove životne dobi.Epilepsija je vrlo česta bolest starije životne dobi i najčešće je uzrokovana cerebrovaskularnim oboljenjima,a prema svetskoj statistici oko 25-40% i bez vidljivog uzroka.Klinička slika samih epileptičkih napada(naročito tzv.parcijalnih kompleksnih) i njihovih komplikacija(kao što su napr.konfuznost posle napada,epileptički status,psihijatrijske komplikacije-depresija,organski delirijum…)se u mnogome razlikuje od istih u mlađoj životnoj dobi i obično je teža i kompleksnija.Odgovor na antiepileptičku terapiju zavisi kako od telesnih specifičnosti starosti same po sebi kao što su usporeno varenje,sporost metabolizma sa tendencijom pojave neželjenih efekata i pri manjim dozama leka,tako i od drugih bolesti,lekova ili dijetetskog režima kojima je pacijent izložen.Ovo što ste naveli najverovatnije odgovara neželjenim efektima leka,te je neophodno da Vam se suprug javi svom neurologu radi korekcije terapije.

Muški vs.ženski mozak

Ovim razgovorom otvaramo poprilično kontraverzno pitanje o nečemu što je realnost, a to je da definitivno postoje razlike između muškog i ženskog mozga, kako u samoj građi tako i u neurohemijskom sklopu, što u velikoj meri određuje naše funkcionisanje i ponašanje. Dakle, pričamo o temi koja je opšte poznata, njome se bavi religija, politika,o njoj pričamo svakodnevno (znate ono “svi/e su oni/e isti/e”), izmišljamo viceve (kao napr. o razlikama pri spremanju za prvi sastanak), koristi se u marketinške svrhe (počevši od šolja sa printom muškog i ženskog mozga, do polno usmerenih reklamnih kampanja). Upravo zbog toga je teško biti realan i nepristrasan u ovom večitom sukobu bez pomirenja, a da se neka strana ne prepozna i ne uvredi, pa ću zato veći deo razgovora bazirati na naučnim činjenicama. U 19. veku je bilo uvraženo mišljenje da je ženski mozak manji, što se kasnijim studijama proporcija tela oba pola u opštoj populaciji anuliralo, ali, da se šaljivo izrazim, ni u ovom slučaju veličina nije bitna, bitna je kompleksnost građe moždane kore i međusobna povezanost nervnih ćelija. Decenijama su naučnici u cilju traganja za polnim razlikama u mozgu izučavali tzv.corpus callosum tj.deo mozga sačinjen od nervnih puteva koji povezuju desnu i levu moždanu hemisferu. Pronađene razlike (za koje se predpostavlja da nastaju tek nakon rođenja i najverovatnije nakon puberteta) ukazuju da žene imaju mnogo razvijeniju komunikaciju između moždanih hemisfera, čime se može objasniti mnogo veća senzitivnost na emocionalnu tzv.neverbalnu komunikaciju, intuitivnost, fluentnost u govoru i razmišljanju, dok muškarci imaju mnogo veću mogućnost da budu tzv.”ciljno orijentisani”. Dugo se smatralo i da žene dominantno koriste emocionalno/iracionalnu desnu polovinu mozga, a muškarci logičku levu polovinu, što je ubrzo opovrgnuto brojnim neurolingvističkim studijama. Međutim, ipak postoji određena vrsta tzv.lateralizacije, jer u rešavanju različitih  zadataka (od apstraktnih, motornih, memorijskih,vizuelnih do verbalnih) žene češće koriste obe moždane hemisphere, a muškarci češće jednu ili drugu u zavisnosti od zadatka. Takođe je opšte poznato da u kontaktu sa drugim osobama moždana aktivnost muškaraca biva najintenzivnija u regijama koje integrišu vizuelne stimuluse, za razliku od žena gde isto podstiče mnogo kompleksniju moždanu aktivnost u brojnim regijama uključujući i one memorijske. Biološke osnove polnih razlika mogu objasniti i polno zavisnu češću pojavu određenih psihijatrijskih entiteta(kao što je napr.major depresija ili shizofrenija). Kada na sve ovo dodate i polno različitu neurohormonsku aktivnost, možete stvarno pomisliti da su muškarci i žene sa različitih planeta i da su razlike nepomirljive, ali su i one, kao i već navedene poprilično individualno zavisne, te svako od nas bez obzira na polne, starosne, ili kulturne razlike treba da izgradi sopstvenu kognitivnu strategiju za dostizanje ciljeva koje smo sebi postavili.  A sve ovo u stvari nije važno i mislim da se možemo složiti oko ovoga, bez obzira na našu seksualnu orijentaciju, jer kada stvarno volimo nekog (u šta su uključeni mnogo kompleksniji neurohemijski mehanizmi u poređenju sa seksualnom privlačnošću), volimo ga kao osobu bez obzira na pol, tako da nam ostaje samo da budemo srećni, kao što ja jesam, što znam nekog ko mi je sličan, a da se zbog toga ja ne osećam manje ženom, niti on manje muškarcem.Imam gotovo svakodnevne glavobolje već nekoliko meseci. Prošla sam sva snimanja i ispitivanja uključujući i skener i rečeno mi je da su rezultati u redu. Od 20-e godine života imam migrene, ali ovo su drugačiji bolovi. Da li mi može pomoći akupunktura?            Kod Vas se najverovatnije radi o hroničnim dnevnim glavoboljama koje podrazumevaju pojavu glavobolja 15 i više dana mesečno, a ima ih oko 4% opšte populacije odraslih. Ovo stanje se se najčešće javlja kao komplikacija neadekvatnog lečenja migrene i drugih vidova glavobolja(naročito kontinuirane upotrebe klasičnih lekova protiv bolova), ali su zabeleženi i slučajevi paradoksalnog konvertovanja epizodičnih u hronične glavobolje i na terapiju aspirinom, antireumaticima, ili narkoticima. Prema rezultatima studija na velikom broju pacijenata sa hroničnim dnevnim glavoboljama kombinacija adekvatnog medikamentoznog lečenja sa akupunkturom (10 tretmana unutar 6 nedelja), u značajnoj meri  smanjuje intenzitet i učestalost glavobolja, što nije slučaj sa terapijom samo lekovima ili samo akupunkturom. Stoga Vam mogu preporučiti samo kombinovano lečenje uz očekivanje povoljnih rezultata unutar 6 nedelja. Imam glavobolje koje su isključivo vezane za menstruaciju. Da li to zahteva lečenje?Postoje značajne polne razlike u učestalosti,načinu nastanka,kliničkom toku i lečenju brojnih neuroloških bolesti.Kada se takve bolesti leče kod žena,moraju se uzeti u obzir sve specifičnosti organizma žene,od hormonskih do psihofizičkih,kao i drugačije socijalno funkcionisanje uslovljeno sve većim brojem stresogenih zadataka koje im nameće posao,porodica i društvo.Najčešća neurološka oboljenja kod žena su glavobolje,a dva najčešća oblika su migrene i tenzione glavobolje.Migrena je hronična,epizodična,najčešće jaka,najčešće jednostrana i pulsirajuća glavobolja,koja je obično praćena mučninom,povraćanjem,osetljivošću na svetlost i jake zvukove.Oko 60% napada je povezano sa menstrualnim ciklusom i takvi napadi obično traju dugo(nekada i više od 72h.),veoma su jaki i slabije reaguju na terapiju.naročitu opasnost predstavlja migrena mladih žena koje puše i uzimaju hormonsku kontracepciju,jer to značajno povećava rizik od razvoja moždanog udara.Najveću efikasnost u profilaksi napada migrene imaju Topamax i Eftil,a u lečenju napada migrene Imigran(naročito u obliku nazalnog spreja),Zomig i Relpax.Moj otac je pre 3g. lečen od šloga kada mu je u potpunosti bila oduzeta desna polovina tela. Posle višemesečnog lečenja i terapija on je prohodao, ali je u bezvoljan, neraspoložen i često nam govori da je bolje da je tada umro.Ima li leka?            Depresija koja se javlja nakon moždanog udara (šloga) je veoma značajna komplikacija samog šloga koja veoma često ostaje neotkrivena i nelečena, jer je porodica obolelog najčešće povezuje njegovo stanje sa svešću o invaliditetu. Prema rezultatima svetskih i naših originalnih istraživanja, oko 30% pacijenata koji prežive šlog u sledećih 6 meseci oporavka oboljevaju od depresije nakon moždanog udara i to uglavnom oni sa oštećenjem levih frontotemporalnih moždanih regija tj.sa slabošću desne polovine tela (ukoliko se radi o dešnjacima). Osobe sa depresijom nakon moždanog udara imaju statistički gledano mnogo veći procenat smrtnosti, mnogo lošiji kvalitet života i veći procenat ponovnog razvoja šloga nego nedepresivne osobe koje su preživele moždani udar. Stoga ovo stanje zahteva veoma specifično lečenje koje se mora bazirati na upotrebi novih antidepresiva (Zoloft,Seroxat,Flunisan,Cipralex) zbog njihove efikasnosti i sigurnosti zarad brojnih lekova koje ovi pacijenti uzimaju (kao što su napr.lekovi protiv zgrušavanja krvi, protiv aritmije…), ali i drugih pratećih bolesti koje su i uzrokovale sam moždani udar kao što su napr. visok pritisak, šećerna bolest, poremećaj srčanog ritma, infarkt srca. Efekti adekvatno date antidepresivne terapije značajno smanjuju smrtnost i poboljšavaju kvalitet života pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara.

Moj otac boluje od Parkinsonove bolesti. Uzima terapiju Madoparom,ali imam utisak da mu nije bolje.Ima li drugih lekova za ovu bolest?           
Parkinsonova bolest predstavlja hronično i progresivno oboljenje čiji je uzrok propadanje nervnih ćelija i njihovih komunikacija u određenim delovima mozga odgovornim prvenstveno za pokrete.Najčešći simptomi su podrhtavanje šaka,ruku,nogu,glave,ukočenost trupa i ekstremiteta,usporenost pokreta,nestabilnost i oštećenje koordinacije,tih i sliven govor, gubitak izražajnosti lica,drhtav i usitnjen rukopis,poremećaj spavanje,depresivnost,oštećenje memorije,sporost u razmišljanju i reagovanju…Tzv.supstituciona terapija(levodopa-Madopar) je neophodna,ali se mnogo efikasnijom pokazala terapija kombinovanim preparatima(levodopa,carbidopa,etancapone-Stalevo),a u zavisnosti od kliničke slike i druge vrste lekova kao što su napr.Requip,Comtan , Mendilex,Symmetrel…U svetu je razvijeno i hirurško lečenje Parkinsonove bolesti (tehnika duboke moždane stimulacije)naročito pogodno za pacijente mlađe životne dobi.Poželjno je da pacijent što više hoda da vežba po programu fizikalne terapije za ovu bolest,da se zdravo hrani,da ima podršku ukućana i dobar odnos sa svojim lekarom.Moj savet Vam je da zakažete pregled za oca da mu se odredi adekvatna terapija. 

Imam 44 godine, od 94. imam neprestano vrtoglavicu, glavobolju, nesvesticu i zanoπenje glave. Zadobila sam dva snaæna udarca u glavu (potiljaËni deo) i kiËmu 99 i 93 godine. Zbog glave gubim sluh na desnoj strani (ORL specijalista mi je prepisao Betaserk, ali ne oseÊam poboljπanje. Pritisak mi je 130/80, a glukoza vareira. Pijem tablete Glioral ujutro ceo i pola uveËe. Neuroloπki pregledi su ra�eni pre tri godine: EEG i CT i kolor dopler vratnih krvnih sudova, svi rezultati uredni. Od 2004. imam hipotrofiju miπiÊa. Da li je ovo neizleËiva bolest. Krvna slika nije dobra, imam viπe belih krvnih cnaca nego crvenih. Koja bi bila odgovrajauÊa teerapija, poπto oseÊam jake bolove. Pijem B-kompleks, andol, trental, Metoten.  Tako�e bih vas zamolila da mi objasnite fijagnozu Vertigo simptomatica.

Jelena M., Subotice

Odgovor:Počeću od kraja vašeg pisma.Vertigo symptomatica znači vrtoglavicu koja ima uzrok u nekom drugom oboljenju i predstavlja opisnu dijagnozu koja nije dovoljno precizna. Vi ste mlada osoba koja dugo ima tegobe (praktično od svoje 30-e godine života), ali sve ovo što ste mi nabrojali ne izgleda kao da Vam je sa sigurnošću rečeno od čega bolujete. Ako sam Vas dobro shvatila Vi bolujete od šećerne bolesti, zadobili ste povredu glave, imate vrtoglavicu, bolove, pominjete mišićnu hipotrofiju, promene u krvnoj slici,a od terapije dobijate lekove za cirkulaciju, vitamine i antipsihotik. Sve ovo zahteva jednu ozbiljnu evaluaciju koja podrazumeva detaljan neurološki pregled na koji trebate doći sa svom raspoloživom dokumentacijom i to je jedini način da Vam se odgovori na pitanje o prognozi bolesti koje imate.

U 40. sam i nekoliko godina imam probleme sa vrtoglavicom, muËninom i glavoboljom. Po preporuci neurologa ura�ena mi je magnetna rezonanca. Nalaz glasi: osim vegetativne stigmiranosti ostalo je u fizioloπkim granicama. Neurolog mi je dijagnostikovao generalizovani anksiozni poremeÊaj. Pijem lek Zoloft veÊ 10 meseci, po jednu tabletu ujutro. Od tada su mi se smanjile vrtoglavice i muËnina, ali i dalje imam povremene glavobolje, unutraπnju nervozu i napetost. Tako�e, oseÊam bolove u vratu i ramenima.  Da li lek koji pijem moæe u potpunosti da otkloni moje tegobe? ©ta mi vi predlaæete?

Marijana N., KoËeljava

 Odgovor:Opis o vegetativnoj stigmiranosti se odnosi na Vaš neurološki nalaz, ali predpostavljam da Vam je nalaz MRI glave uredan, čim niste drugačije naveli. Generalizovani anksiozni poremećaj je veoma čest uzrok polimorfnih smetnji od kojih su najčešće tzv.tenzione glavobolje(glavobolje čitave glave u vidu stezanja), mučnina, vrtoglavice, palpitacije(osećaj podrhtavanja u grudima),etc. Antidepresivi iz grupe tzv.SSRI u koje spada i Zoloft su lekovi izbora za lečenje ovog poremećaja koji se skraćeno naziva GAD i to prema svetskim najsavremenijim neuropsihofarmakološkim principima. Anksiolitici, tj.lekovi za smirenje kako se kod nas popularno nazivaju nisu lekovi izbora za lečenje GAD, već samo mogu biti eventualno dodati kao dopunska terapija. Vaša terapija se može korigovati na više načina, ali se to naravno može uraditi samo nakon pregleda.

Molim vas da mi objasnite πta je to Verterov efekat. »uo sam kako moji roditelji priËaju da se kod sina njihovih prijatelja javlja ta pojava.

Petar D., Beograd

 Odgovor:Koliko je meni poznato Wertherov efekat je termin koji se u psihijatriji upotrebljava za samoubistva ili pokušaje samoubistva, kada osoba koja izvrši ili pokušava suicid to čini kopirajući način na koji je to uradio neko u okruženju ili mnogo češće neko od poznatih ličnosti u realnom svetu ili na filmskom platnu. Napr.nakon smrti muzičara Kurt-a Cobain-a se naročito u SAD-u se javila čitava serija samoubistava koji kopiraju način njegovog suicida.

Moj suprug je poËetkom ove godine operisao meningeom i sve je bilo u redu. Me�utim pre mesec dana usled nerviranja poËeo je da mu se grËi obraz. Neurolog mu je dao gabapentin, kontrolu EEG-om i krajem meseca idemo opet na pregled. Imao je oæiljak veliËine 5 cm. Da li je u moæda oæiljak uzrok ovih njegovih tegoba. To nije bio klasiËan napad epilepsije veÊ nekakva reakcija, jer grËila se leva strana obraza, a meningeom je se baπ tu nalazio?

Petra P., Petrovaradin

Odgovor:Niste mi rekli regiju gde je bio meningeom. Opis ove kako je Vi nazivate reakcije bi morao biti precizniji da bih Vam preciznije i odgovorila. U pravi ste kada povezujete da je nelogično da se parcijalni epileptički napad koji može da izgleda kao grčenje jedne polovine lica, javlja na strani gde je bio meningeom. To bi definitivno trebalo da se prati neurološki, ali i da se kontroliše EEG, jer se radi o neurohirurškoj intervenciji koja nije bezazlena i koja zahteva takvu proceduru, kako zbog mogućih komplikacija, tako i zbog mogućih recidiva. Moguće je i da se radi o iritativnom fenomenu koji može da ima veze sa nerviranjem, ali kao što rekoh to treba pratiti. Neurontin je lek iz grupe dodatnih antiepileptika koji je veću mnogo efikasnost pokazao u lečenju neuralgija i neuropatija, što je najverovatnije motivisalo Vašeg neurologa da ga uključi.

Imam gotovo svakodnevne glavobolje već nekoliko meseci. Prošla sam sva snimanja i ispitivanja uključujući i skener i rečeno mi je da su rezultati u redu. Od 20-e godine života imam migrene, ali ovo su drugačiji bolovi. Da li mi može pomoći akupunktura?           

Kod Vas se najverovatnije radi o hroničnim dnevnim glavoboljama koje podrazumevaju pojavu glavobolja 15 i više dana mesečno, a ima ih oko 4% opšte populacije odraslih. Ovo stanje se se najčešće javlja kao komplikacija neadekvatnog lečenja migrene i drugih vidova glavobolja(naročito kontinuirane upotrebe klasičnih lekova protiv bolova), ali su zabeleženi i slučajevi paradoksalnog konvertovanja epizodičnih u hronične glavobolje i na terapiju aspirinom, antireumaticima, ili narkoticima. Prema rezultatima studija na velikom broju pacijenata sa hroničnim dnevnim glavoboljama kombinacija adekvatnog medikamentoznog lečenja sa akupunkturom (10 tretmana unutar 6 nedelja), u značajnoj meri  smanjuje intenzitet i učestalost glavobolja, što nije slučaj sa terapijom samo lekovima ili samo akupunkturom. Stoga Vam mogu preporučiti samo kombinovano lečenje uz očekivanje povoljnih rezultata unutar 6 nedelja. 

Menstrualne migrene

Postoje značajne polne razlike u učestalosti,načinu nastanka,kliničkom toku i lečenju brojnih neuroloških bolesti.Kada se takve bolesti leče kod žena,moraju se uzeti u obzir sve specifičnosti organizma žene,od hormonskih do psihofizičkih,kao i drugačije socijalno funkcionisanje uslovljeno sve većim brojem stresogenih zadataka koje im nameće posao,porodica i društvo.Najčešća neurološka oboljenja kod žena su glavobolje,a dva najčešća oblika su migrene i tenzione glavobolje.Migrena je hronična,epizodična,najčešće jaka,najčešće jednostrana i pulsirajuća glavobolja,koja je obično praćena mučninom,povraćanjem,osetljivošću na svetlost i jake zvukove.Oko 60%napada je povezano sa menstrualnim ciklusom i takvi napadi obično traju dugo(nekada i više od 72h.),veoma su jaki i slabije reaguju na terapiju.naročitu opasnost predstavlja migrena mladih žena koje puše i uzimaju hormonsku kontracepciju,jer to značajno povećava rizik od razvoja moždanog udara.Najveću efikasnost u profilaksi napada migrene imaju Topamax i Eftil,a u lečenju napada migrene Imigran(naročito u obliku nazalnog spreja),Zomigi Relpax.

Bolest velegrada

Migrene su u stvari vaskularna oboljenja.uzrokuje ih povećana osetljivost krvnih sudova mozga,na šta presudno utiču stresne životne situacije koje Beograd kao metropola nameće.Najtipičniji napad migrene manifestuje se osećajem praznine u glavi,svetlucanjem pred očima,jakim pulzirajućim bolom,a skoro uvek je prisutna mučnina i povraćanje.Smena godišnjih doba i promenljive vremenske prilike takođe utiču na intenziviranje migrene,a manjak sna i boravak u bučnim i zadimljenim prostorijama značajno pogoršavaju ovu bolest jer je osoba koja boluje od migrene u stanju globalne preosetljivosti.Ljudima koji pate od migrene savetuje se da izbegavaju dimljene i konzervirane suhomesnate prizvode kao i pikantna jela,a zdrav način života i makar povremena fizička aktivnost moraju postati njihov prvi izbor. 

Moja ćerka ima 37g. i od detinjstva boluje od epilepsije.Poslednjih nekoliko godina se čudno ponaša i kada nema napade, loše je raspoložena,čak je pokušala i da se ubije. Možete li mi pomoći?

U pismu niste naveli od kog tipa epilepsije boluje Vaša ćerka, kakve napade ima, niti terapiju koju uzima. Pretpostavljam da se kod nje radi o refrakternoj (koja nedovoljno reaguje na terapiju) formi bolesti. Postoje brojni dokazi o psihijatrijskim poremećajima i poremećajima ponašanja obolelih od epilepsije.Sami napadi su često povezani sa poremećajima svesnosti, pažnje ili ponašanja. Međutim, najteži problem predstavljaju hronični psihijatrijski poremećaji koji se mogu javiti kod obolelih od epilepsije, kao što su poremećaji raspoloženja, anksioznost, psihotičnost ili oštećenja pamćenja. Pojava navedenih psihijatrijskih poremećaja pre svega zavisi od tipa i vrste epilepsije, dužine trajanja bolesti, učestalosti napada, vrste antiepileptičke terapije i brojnih drugih faktora.  Prema istraživanjima u svetu i našim originalnim istraživanjima, oko 70% osoba sa težim oblikom epilepsije (sa čestim napadima) nepoznatog uzroka, ima različite oblike poremećaja raspoloženja, pri čemu oko 50% otpada na depresiju, tako da nažalost, ove osobe imaju i veći rizik da pokušaju samoubistvo u odnosu na opštu populaciju.Na osnovu iznetih podataka pretpostavljam da se kod Vaše ćerke radi o depresiji, što neizostavno zahteva kompleksno lečenje, od eventualne korekcije antiepileptičke terapije na lekove sa boljim efektom stabilizacije raspoloženja, do uvođenja novih antidepresiva (Zoloft, Seroxat) koji neće pogoršati njenu osnovnu bolest.  

Moj suprug je pre 2g. lečen od alkoholnog ludila i nastavio je da pije.O kakvoj se bolesti radi?

Dugotrajna upotreba alkohola dovodi do razvoja alkoholne zavisnosti, a ako takva osoba koja je intenzivno pila iznenada prestane sa uzimanjem alkohola (najčešće zbog bolesti, lekarskih intervencija ili odluke o prestanku), dolazi do razvoja tzv.alkoholnog apstinencijalnog sindroma. Delirijum tremens (u našem narodu poznat kao alkoholno ludilo) predstavlja najtežu neurološku komplikaciju alkoholnog apstinencijalnog sindroma sa stopom smrtnosti do 20% u svetskoj populaciji. Simptomi delirijum tremensa podrazumevaju tešku konfuznost, dezorijentaciju, halucinacije, uznemirenost, epileptičke napade, ali i visoku temperaturu, srčane (infarkt, naglo popuštanje srca) i druge moguće telesne komplikacije kao što su upale pluća ili moždani udari, pa se pacijenti sa delirijum tremensom leče u jedinicama intenzivne nege. Nažalost, kada osoba nakon preživljenog delirijum tremensa nastavi da pije, mogućnost ponavljanje ove ili pojave drugih životno ugrožavajućih komplikacija alkoholizma je izvesna. U Institu za neuropsihijatrijske bolesti «Dr Laza Lazarević» postoji kompletan program lečenja alkoholizma od delirijum tremensa u Centru za Urgentnu psihijatriju do psiho,farmako i socioterapijskih programa održavanja apstinencije.  

Moj otac je pre 3g. lečen od šloga kada mu je u potpunosti bila oduzeta desna polovina tela. Posle višemesečnog lečenja i terapija on je prohodao, ali je u bezvoljan, neraspoložen i često nam govori da je bolje da je tada umro.Ima li leka?           

Depresija koja se javlja nakon moždanog udara (šloga) je veoma značajna komplikacija samog šloga koja veoma često ostaje neotkrivena i nelečena, jer je porodica obolelog najčešće povezuje njegovo stanje sa svešću o invaliditetu. Prema rezultatima svetskih i naših originalnih istraživanja, oko 30% pacijenata koji prežive šlog u sledećih 6 meseci oporavka oboljevaju od depresije nakon moždanog udara i to uglavnom oni sa oštećenjem levih frontotemporalnih moždanih regija tj.sa slabošću desne polovine tela (ukoliko se radi o dešnjacima). Osobe sa depresijom nakon moždanog udara imaju statistički gledano mnogo veći procenat smrtnosti, mnogo lošiji kvalitet života i veći procenat ponovnog razvoja šloga nego nedepresivne osobe koje su preživele moždani udar. Stoga ovo stanje zahteva veoma specifično lečenje koje se mora bazirati na upotrebi novih antidepresiva (Zoloft,Seroxat,Flunisan,Cipralex) zbog njihove efikasnosti i sigurnosti zarad brojnih lekova koje ovi pacijenti uzimaju (kao što su napr.lekovi protiv zgrušavanja krvi, protiv aritmije…), ali i drugih pratećih bolesti koje su i uzrokovale sam moždani udar kao što su napr. visok pritisak, šećerna bolest, poremećaj srčanog ritma, infarkt srca. Efekti adekvatno date antidepresivne terapije značajno smanjuju smrtnost i poboljšavaju kvalitet života pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara. 

Imam gotovo svakodnevne glavobolje već nekoliko meseci. Prošla sam sva snimanja i ispitivanja uključujući i skener i rečeno mi je da su rezultati u redu. Od 20-e godine života imam migrene, ali ovo su drugačiji bolovi. Da li mi može pomoći akupunktura?           

Kod Vas se najverovatnije radi o hroničnim dnevnim glavoboljama koje podrazumevaju pojavu glavobolja 15 i više dana mesečno, a ima ih oko 4% opšte populacije odraslih. Ovo stanje se se najčešće javlja kao komplikacija neadekvatnog lečenja migrene i drugih vidova glavobolja(naročito kontinuirane upotrebe klasičnih lekova protiv bolova), ali su zabeleženi i slučajevi paradoksalnog konvertovanja epizodičnih u hronične glavobolje i na terapiju aspirinom, antireumaticima, ili narkoticima. Prema rezultatima studija na velikom broju pacijenata sa hroničnim dnevnim glavoboljama kombinacija adekvatnog medikamentoznog lečenja sa akupunkturom (10 tretmana unutar 6 nedelja), u značajnoj meri  smanjuje intenzitet i učestalost glavobolja, što nije slučaj sa terapijom samo lekovima ili samo akupunkturom. Stoga Vam mogu preporučiti samo kombinovano lečenje uz očekivanje povoljnih rezultata unutar 6 nedelja. 

Moja ćerka boluje od teškog oblika multiple skleroze.Na TV-u smo gledali o transplantaciji stem ćelija.Da li je to nova nada?           

Smatra se da je multipla skleroza(MS) T limfocitima posredovana autoimuna bolest, te da terapija koja suprimira ili modulira ovako poremećen imunitet može smanjiti progresiju bolesti.Terapija koja modifikuje bolest kao što je terapija beta interferonom ili Copaxonom,iako povoljna za jedan broj pacijenata ,nije dovoljno dobra za one sa najtežom tzv.malignom formom bolesti, kod kojih veoma brzo dolazi do razvoja teškog invaliditeta što može voditi do životno ugrožavajućih situacija..Kod ovih pacijenata se do sada davala terapija citostaticima,naročito mitoxantronom, ali nažalost ni ona nije dovoljno efikasna.Poslednjih deset godina u svetu se razvija i upražnjava metoda intenzivne imunosupresije iza koje sledi autologna transplantacija stem ćelija(AHSCT).AHSCT metoda se ispituje i u brojnim drugim stanjima,od drugih autoimunih bolesti,preko neurodegenerativnih bolesti, do stanja nakon povrede kičmene moždine i nakon infarkta srca.Na osnovu rezultata velikih multicentričnih studija lečenja MSa AHSCT metodom,može se zaključiti da ova metoda ne leči samu bolest,ali kod najvećeg broja pacijenata (od 74-85%) zaustavlja progresiju bolesti u periodu od 3g.,kod mnogo manjeg broja dovodi do minimalnog poboljšanja(do 20%),a procenat smrtnosti u periodu od 3g.je od 5-8%.Efikasnost je veća ukoliko je odabir pacijenata precizniji nakon detaljnih kardioloških pregleda i sa EDSS skorom od 6.0-6.5.I da Vam odgovorim na pitanje,nada jeste,ali nažalost ne u onoj meri kao što su mediji objavili. 

U poslednjih godinu dana sam primetio da su mi refleksi usporeniji i da sam nekako nesigurniji pri hodu.Imam 68g.Da li radi o nekoj bolesti?           

Ne mora da znači. Određeni stepen usporenja hoda,promena položaja tela pri hodu,smanjenje pratećih pokreta tela pri hodu i smanjenje dužine koraka su normalne pojave nakon 65g.što se smatra granicom ka starijoj životnoj dobi, isto kao što sa godinama normalno ne dolazi do promene ritma hoda. Međutim, značajno usporenje hoda, gubitak simetrije samih pokreta ili vremena njihovog izvršenje između leve i desne strane, teškoće u započinjanju hoda ili tzv.naglo zamrzavanje pri hodu, izuzetno sitni koraci, nepredvidiva nestabilnost pri hodu ili čak stajanju,te pad stopala mogu ukazivati na brojna patološka stanja koja zahtevaju detaljan pregled i lečenje. U slučaju da se ne radi o patološkom poremećaju funkcije hoda potrebno je održavati umerenu fizičku aktivnost.Preporučujem najmanje 30min.svakodnevnog hoda sa postepenim povećanjem brzine i dužine hoda tokom nekoliko meseci, kao i lagane vežbe ravnoteže i istezanja za šta je najpogodniji tai-chi program. Predlažem Vam da dođete na pregled da utvrdimo o čemu se radi.

Ćerka mi je objasnila da moj devetogodišni unuk boluje od nedostatka pažnje.Oni žive u Nemačkoj i ja ih nisam dugo videla.Da li je to opasna bolest?           

Radi se poremećaju koji se naziva sindrom deficita pažnje/hiperaktivnosti (ADHD) koji je prisutan kod oko 3-7% dece školskog uzrasta,četiri puta je češći kod dečaka,a 60%pacijenata ispoljava određene simptome i u odraslom dobu. U njegovoj osnovi se nalazi poremećaj u neurohemijskoj povezanosti određenih delova mozga. Dijagnoza se postavlja na osnovu prisustva barem 6 simptoma,da su isti počeli pre 7g.života,da postoji značajno oštećenje funkcionisanja u školi,kući ili društvu,te da ne postoji elementi za druga psihijatrijska ili neurološka oboljenja.Najčešći simptomi deficita pažnje su neobraćanje pažnje na detalje,nemogućnost zadržavanja pažnje na zadacima ili igri,dete često ne sluša kada mu se direktno obraćaju, izbegava koji zahtevaju određeni mentalni napor,..Najčešći simptomi hiperaktivnosti/impulsivnosti su mrdanje stopalima,vrpoljenje i ustajanje sa stolice u školi ili u drugim neadekvatnim situacijama, poteškoće sa igranjem ili drugim umirujućim situacijama,dete se često ponaša kao da je na električni pogon, odgovara na pitanja pre nego ih i postavite,ima problema da čeka u redu…Ukoliko se poremećaj ne leči, oko 11-e godine  se može komplikovati otežanim učenjem,lošim socijalnim uklapanjem i rušilačkim ponašanjem,da bi oko 13-e godine pa nadalje progredirao do bežanja iz škole,devijantnog ponašanja,zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili kriminalnog ponašanja.Za sada najbolji terapijski efekat daje lek Strattera.

Da li je multipleks skleroza nasledna?N.Č. BeogradPrema rezultatima najnovijih istraživanja sa Oxford-skog univerziteta, žene i muškarci sa multiplom sklerozom (MS) u podjednakoj meri prenose na svoju decu genetski rizik za oboljevanje od MSa, koji iznosi od 9,41 do 9,76%, što opovrgava publikovane studije iz 2006g.koje su na 16 puta manjem broju ispitanika,prikazivale gotovo dvostruko veći rizik kod muškaraca za prenos MSa na potomke. Prema istom istraživanju na preko 30000 porodica sa jednim roditeljem koji boluje od MSa, rizik od oboljevanja deteta od iste bolesti zavisi od kombinacije gena roditelja u tzv.MHC regionu klase II. MS je bolest čije ispoljavanje zavisi od brojnih faktora i njihovih kombinacija, te genetski factor u njenom nastanku nije presudan ali prisutan.Pre 2g.sam oboleo od multipleks skleroze, a lekar koji me leči kaže da je nemoguće prognozirati težinu bolesti.Nikola, Pančevo.

Objavljujemo samo deo Vašeg detaljnog pisma. U uslovima naše svakodnevne prakse, mi se uglavnom oslanjamo na sopstveno iskustvo i procenu, tako da je Vaš lekar delimično u pravu. Međutim, prema najnovijim publikovanim istraživanjima, postoji statistička metoda (tzv,Markov model)kojom se uz unos preciznih podataka o toku bolesti, stepenu onesposobljenosti merenim EDSS skalom, obimu i lokalizaciji promena na MRI nalazima, može napraviti kratkoročna prognoza toka bolesti unutar 3g., ukoliko se radi o najčešćoj tzv.relapsno-remitirajućoj
formi bolesti, što može biti izuzetno značajno kako zbog samog zdravstvenog stanja pacijenta, tako i zbog planiranja terapijskih procedura.

Bolujem od migrene od 17-e godine života i relativno često odsustvujem sa posla, zbog čega ne nailazim na razmevanje poslodavca i kolega koji me obično sačekuju sa rečenicom:“pa sve nas boli glava,ali popijemo lek protiv bolova i teramo dalje“. Da li je migrena belazlena bolest?

Gordana, Beograd.

Migrena je relativno težak oblik glavobolje koji se javlja u napadima u trajanju od nekoliko sati do nekoliko dana i koji je obično praćen mučninom, povraćanjem, preosetljivošću na svetlost,jak zvuk, pokretanje tela…Prema izveštaju Svetske Zdravstvene Organizacije, teška forma migrene je izjednačena u smislu onesposobljavanja obolelog sa akutnom psihozom, demencijom ili paraplegijom. Prema istraživanjima u EU oko 15% zaposlenih odsustvuje sa posla zbog glavobolje i to prosečno 1100 do 1300 dana godišnje na hiljadu zaposlenih. Prema podatcima EBCa(Evropskog Saveta za mozak) učestalost glavobolja u populaciji između 25 i 60g. u zemljama EU i Engleskoj iznosi prosečno 51%(61% prema 44% za žene), migrene 14%(17% prema 8% za žene) i hroničnih glavobolja 4%(6% prema 2% za žene). U EU ima oko 40 miliona obolelih od migrene, direktni i indirektni troškovi iznose 27 milijardi eura na godišnjem nivou. Iz svega navedenog možete videti da Vaš primer nije usamljen, što naravno ne znači da ne treba da se javite neurologu radi određivanja adekvatne preventivne terapije i terapije u napadu migrene, i naravno, nipošto ne slušajte kolege barem što se tiče dela priče o analgeticima, jer isti nisu lek izbora za migrenu.

Moj suprug boluje od šećerne bolesti i stalno se žali na bolove i trnjenje u nogama. Možete li mi reći o čemu se radi i da li treba da dođe na pregled?

Jovanka.

Od dijabetesa boluje oko 246 miliona ljudi, a prosečno 20-30 miliona ima tzv.dijabetičnu polineuropatiju, što najverovatnije ima i Vaš suprug, ali se to naravno mora proceniti neurološkim pregledom i eventualno dopunskim pregledima kao što je napr.EMNeG. Više od 80% pacijenata sa dijabetičnom polineuropatijom ima tzv.distalnu simetričnu formu koja podrazumeva izmenjen osećaj u donjim delovima nogu, prevashodno u stopalima, sa ili bez bolova, često uz osećaj kao da stopala gore i uz noćno pogoršanje simptoma, sa ili bez promena na koži u vidu ulcera,bula ili čak i promena na zglobovima. Tzv.autonomna disfunkcija (autonomna neuropatija)može biti ozbiljan prateći element dijabetične polineuropatije koja se najpre manifestuje tahikardijom u miru, posturalnom hipotenzijom(padom pritiska u stojećem stavu), oslabljenim radom želudca i bešike… Ređe se javljaju i to kod pacijenata nakon 50godina života, tzv.fokalne neuropatije od kojih su najčešće kranijalna(koja zahvata nerve lica, najčešće pokretačne očnih jabučica), neuropatije trupa  neuropatije gornjih delova nogu i multifokalne neuropatije. Prevencija dijabetične neuropatije i njenih komplikacija optimalnom glikoregulacijom je najbolja strategija, a lečenje podrazumeva širok dijapazon dostupnih preparata u zavisnosti od forme i težine bolesti od preparata alfaliposauronske kiseline, preko Tegretola, do Lyrica-e.

    Moj sin od detinjstva boluje od epilepsije, zbog čega je nekoliko puta bolnički lečen. Pre dva meseca je pokušao samoubistvo uzimanjem većih količina lekova za epilepsiju, ali ga mi nakon ispiranja želudca, nismo kako nam je preporučeno, vodili u psihijatrijsku bolnicu.On je samo povremeno lošije raspoložen, ali je ostalo sa njim u redu.Draga,Beograd.Poštovana gospođo, epilepsija je često neurološko stanje naročito u dečjem dobu, ali jedan deo epileptičkih sindroma dečjeg doba preraste i u epilepsiju odraslog doba, što je pretpostavljam slučaj  i sa Vašim sinom. Pacijenti koji boluju od epilepsije imaju veći rizik od javljanja istovremenih psihijatrijskih poremećaja posebno afektivnih, psihotičkih ili bolesti zavisnosti naročito alkoholizma. Međutim, prema najnovijom populacionoj studiji rađenoj na 21000 registrovanih slučajeva suicida u Danskoj(u desetogodišnjem periodu) i publikovanoj početkom ovog meseca, osobe sa epilepsijom imaju 3.17 puta veći rizik da pokušaju ili ostvare pokušaj samoubistva u odnosu na opštu populaciju, a osobe sa novodijagnostikovanom epilepsijom(unutar 6 meseci) čak 29.2 puta veći rizik. Prethodne studije sa istom tematikom su pokazale slične rezultate ali na mnogo manjem broju pacijenata. Takođe, treba navesti da su pacijenti sa epilepsijom koji imaju neki od koegzistirajućih psihijatrijskih poremećaja u 13.7 puta većem riziku od samoubistva u odnosu na opštu populaciju. Moj savet Vam je da sina ipak odvedete u neku od psihijatrijskih ustanova gde će timskim pristupom (psihijatar, neurolog, neurofiziolog), naći najbolji način lečenja, da se ista priča ne bi ponovila.Moja mlađa ćerka boluje od epilepsije sa kojom smo godinama naučili da živimo. Međutim, nekoliko meseci unazad ona je stalno neraspoložena, plačljiva, često uznemirena, loše spava, slabije jede. U početku smo pomislili da se zaljubila, da ima probleme na poslu o kojima neće da priča majci i meni, ali to predugo traje.

Poštovani gospodine, na osnovu Vašeg iscrpnog pisma čiji deo objavljujemo, mogu pretpostaviti da Vaša ćerka boluje od nekog od varijeteta depresivnih poremećaja koji predstavljaju jedan od najčešćih psihijatrijskih komorbiditeta pacijenata sa epilepsijom i od koga prosečno oboljeva jedna trećina pacijenata sa epilepsijom(odnosno blizu 80%pacijenata sa refrakternom epilepsijom). Dugo vremena se smatralo da se depresivni poremećaji javljaju isključivo kod pacijenata sa parcijalnim napadima temporalnog ili frontalnog porekla, međutim novijim istraživanjima je dokazano da se depresivni poremećaji često javljaju i u slučajevima primarne ili idiopatske generalizovane epilepsije, a prema podatcima iznetim na sastanku Američkog udruženja za epilepsiju 2006g., i kod pacijenata sa juvenilnom miokloničkom epilepsijom. Uprkos tako velikoj učestalosti, depresivni poremećaji kod pacijenata sa epilepsijom često ostaju neprepoznati, a nelečeni mogu imati negativan uticaj na kvalitet života pacijenta koji nadaleko premašuje samu epilepsiju, pa čak iako se radi o refrakternoj formi. Depresivni poremećaji kod pacijenata sa epilepsijom mogu takođe imati veliki uticaj i na terapijski odgovor na antiepileptike, kao i na pojavu neželjenih efekata lekova. Prepoznavanje i pravovremeno lečenje antidepresivima iz grupe SSRI koji predstavljaju lekove izbora, mogu u značajnoj meri popraviti stanje i minimizirati suicidalni rizik.
Stefan, Kragujevac.

 

Moja sestra boluje od Lajmske bolesti.O kakvoj se bolesti radii  kako se leči?

Tamara, Beograd.

Lyme-ska  bolest je uzrokovana bakterijom Borrelia burgdorferi (čiji su prenosnici krpelji),koja u 10-15% slučajeva napada nervni system izazivajući bolest koja se naziva neuroborelioza. Dugo godina nije postojao zajednički stav u svetu o načinu i dužini lečenja. Najnovije preporuke Američke Akademije za neurologiju su da se neuroborelioza i kod odraslih i kod dece leči antibioticima(penicillin, cefalosporini III generacije, doxycycline) 2 do 4 nedelje, te da nema koristi od produženog davanja antibiotika u post-Lyme-skom sindromu.

Postovana doktorka Gorice,

Sigurno Vam stize puno pitanja,no bio bih Vam izuzetno zhavalan za

odgovor.

naime,imam problem sa anksioznoscu vec sedmi mesec.Pod terapijom sam od

pocetka.Pio sam ksalol,a od februara uveden mi je Seroxat,uz

Rivotril.Stanje se poboljsalo,ali i dalje imam neki pritajeni

strah,zebnju u sebi koja mi neda da se  konacno opustim i zivim bez

bojazni i razmisljanja.Imao sam u pocetku dva panicna napada,a posle

Seroxata to se po intezitetu smanjilo i proredilo,ali ipak je jos

tu.Sada mi je doktorka povecala dozu Seroxata na 40 mg/2×20 mg/i

Rivotril 2 x0,5 mg.U principu zivim normalno,radim,izlazim,putujem,ali

kao sto rekoh cesto sam u nekom grcu,bojazni.Trudim se da autosugestijom

sve to odagnam,ali nekako uvek se javi po neki simptom.

Voleo bih znati da li ovakvo stanje moze dovesti do nekih telesnih

bolesti i ozbiljnijih poremecaja,i koliko u proseku traje lecenje.

Ponavljam da moj zivot funkcionise normalno,ako tako mogu reci,no ja

osecam da to jos nije to.

Molim Vas da mi date odgovore na moja pitanja i neki savet s obzirom na

moj slucaj,kao i Vase misljenje.

Unapred Vam se zahvaljujem

Mile

Poštovani Mile,

napravljen je dobar izbor kada se sa klasicnog anksiolitika kakav je Ksalol, prešlo na antidepresiv iz SSRI grupe, s obzirom da su isti lek izbora za lecenje GADa(generalizovanog anksioznog poremecaja sa ili bez napada panike). Seroxat je odlican lek sa dobrim anksiolitickim potencijalom, možda najvecim od svih SSRI, kombinacija sa Rivotrilom je takode poprilicno cesta, što sve znaci da imate doktorku koja se razume u noviju neuropsihofarmakologiju.E, sada drugi deo price. Bolest jako dugo nastaje u neurohemijskom smislu pre njene klinicke ekspresije, tako da je dužina uzimanja terapije koja je menja na neurohemijskom nivou kako to cine SSRI, poprilicno labilna kategorija i obicno zavisi od procene lekara za svakog pacijenta individualno, a najmanje je oko godinu dana. Nije nenormalno da Vi imate povremene simptome, jer ne postoji ni jedan lek koji briše Vaše secanje na gomilu smetnji koje ste imali, te je nemoguce hemijski izbrisati strepnju. Stepen izlecenja u GAD se meri mogucnošcu obavljanja svakodnevnih voljnih i nametnutih zadataka tj tzv.kvalitetom života, i vrlo retko podrazumeva da sve nestane.Jedino je bitno da to pomalo što imate,ne smatrate novim pocetkom bolesti, vec malenim repovima iste.A ako Vam ne daj Bože stvarno nekada bude loše, verujte mi znacete. GAD ukoliko se ne leci može uvesti u neke od stresom indukovanih bolesti u zavisnosti od Vaših genetskih predispozicija.

Pozdrav,

Gorica

Postovana dr. Djokic,

 

moj otac ima 59 godina, prvi put je primljen u bolnici 3.5.2007 sa dijagnozom sy vertiginosum. Sutradan mu se pogorsalo opste stanje i doslo je do gubitka svesti, registrovana je levostrana hemipareza, TA 230/120. Zbog sumnje na intrakranijalnu hemoragiju hitno je upucen u KC Nis, gde mu je uradjen CT mozga koji nije ukazao na znakove intrakranijalnog krvarenja. 10.5.2007 odlucuju da ga vrate u maticnu bolnicu radi nastavka lecenja. Tog dana opste stanje je bilo u laganom pogorsanju, adinamican, somolentan, bradipsihican, i uradjen je jos jedan CT mozga koji u odnosu na predhodni otkriva razvoj cebrovaskularnih inzulta. Zavrsna dijagnoza hipertensio art; insultus cerebrovascularis. U maticnoj bolnici ostaje do 25.5.2007. Klinicki zakljucak glasi : “ bolesnik primljen na odelenje sa znacima levostrane oduzetosti po tipu ishemicnog cvi i visokog pritiska, uz terapiju se stanje stabilizovalo, ali je neuroloski deficit i dalje prisutan tako da zaostaje  slabost leve ruke i noge do stepena plegije. Otpusta se uz preporuku da nastavi sa terapijom: tab. Cavinton 3×2, tab. Cardiopirin 1 uvece, tab. Presolol ¼ dn., tab. Zorkaptil 50mg 3×1, tab. Methyldopa 2×1, tab. Lometazid na tri dana.“  Zavrsna dijagnoza: cvi; trombosis vas. cerebri I 63,9; hemiplegio 1.sin; corhypertensivum; hypertenio art I 10. Upucen je na banjsko lecenje gde jedoziveo jos jedan slog. Posle 21 dan poslat je kuci sa dijagnozom hypertensio art; hemiplegio lat sin. p.p. cvi. i preporucenom terapijom : tab.aminalondrga 3×1; tab. Redizork 4,5 1×1, tab. Ardiopirin 100mg 1×1, tab. Bevipleh 2×1, tab. Zorkaptil 50mg 3×1, tab. Nifelat 2×1, tab. Lasih na 2 dana po1, tab. Ksolol 0,5 1 uvece, tab. Trihifen 25mg 2×1, tab. Sangenorlioboc 2×1, tab. Folna kis 1×1.

On je jos uvek nepokretan i ako redovno vezba sa fizioterapeutom, u losem je psihickom stanju, poceo je da halucinira i agresivan je.

Na osnovu gore navedenog da li mi mozete reci sta je tacno u pitanju i da li moj otac uzima adekvatnu terapiju s obzirom na to da se njegovo stanje ne popravlja, moze li prohodati i koja je adekvatna ustanova za njegovo lecenje, ako ima potrebe za tim?Sa postovanjem, SZ.

Poštovana, Vaš otac je imao masivni infarkt mozga sa potpunom oduzetošcu leve polovine tela koja se održava,uz postojanje faktora rizika za cerebrovaskularnu bolest kao što je hipertenzija a i predpostavljam aterosklerozu na krvnim sudovima vrata(ciji nalaz verovatno nemate, ali je gotovo sigurno da postoji). U našoj zemlji se ne daje terapija plazminogenim aktivatorima tromboplastina u prva tri sata od moždanog udara koja razbija tromb u zapušenom krvnom ili krvnim sudovima mozga.Kod nas u zemlji takode nije obicaj da se neposredno nakon moždanog udara daju antikoagulansi što bi u toj pocetnoj fazi eventualno moglo nešto da poboljša u smislu rabijanja tromba. Dokaz o masivnosti infarkta mozga je i što Vam je otac imao poremecaj stanja svesti, što ukazuje da je okolina oštecenog tkiva mozga bila u otoku  i pritiskala na dublje strukture odgovorne za kvantitet stanja svesti. Prema mom iskustvu, ne mislim da možete ocekivati nikakav spektakularan oporavak, a cilj oporavka treba da bude da ga barem vertikalizujete do sedeceg položaja. Lekove ste poprilicno pogrešno popisali i ima ih puno, možda i previše. Prema mom a i svetskom neurofarmakološkom iskustvu Trixifen nije lek prvog izbora za halucinacije nakon moždanog udara, isto kao što i Ksalol nije dovoljan anksiolitik, ali se nažalost premalo ljudi razume u psihijatrijske komplikacije neuroloških oboljenja i neuropsihofarmakologiju. Mr sc med Ðokic dr Gorica  

Veliki mozak je sačinjen od dve međusobno povezane hemisfere locirane sa leve i desne strane centralnih delova mozga koji se prostiru naniže  i nastavljaju na kičmenu moždinu. Do 19 veka se smatralo da su velikomoždane hemisfere simetrične i nalik predmetu i njegovom liku u ogledalu. Ovaj tradicionalni pristup je promenjen tada revolucionarnim radom francuskog lekara Marc-a Dax-a koji je u svom radu 1836g.na pacijentima sa moždanim oštećenjem dokazao da je  gubitak govora tzv.afazija povezana isključivo sa oštećenjem leve velikomoždane hemisfere i tako zaključio da leva hemisfera kontroliše govornu funkciju i da svaka hemisfera ima kontrolu nad različitim moždanim funkcijama. Međutim, kao i većina revolucionarnih otkrića Dax- ovo je 25g.ostalo neshvaćeno, francuski hirurg i neuroanatom Paul Broca je 1861g.označio tačnu regiju u levoj velikomoždanoj hemisferi odgovornog za funkciju govora , koja se i danas naziva „Broc-ina regija“. Gotovo do sredine 20-og veka je važeća bila prilično pojednostavljena slika hemisferične lokalizacije moždanih funkcija, sve dok se 1940-1950g.nije razvila hirurška metoda u lečenju refraktorne epilepsije koja se stručno naziva „komisurotomija“, a  suštinski predstavlja presecanje nervnih puteva između leve i desne hemisfere u cilju sprečavanja širenja tzv.generalizacije epileptičkih napada. Primećeno je da su nakon operacije pacijenti relativno normalno funkcionisali iako im je mozak u potpunosti bio podeljen na levu i desnu hemisferu, osim što su ispoljavali suptilne bihejvioralne poremećaje. Ova operacija je u eksperimentalnu medicinu uvela tzv.“proceduru deljenja mozga“koja je obezbedila bezbrojne preduslove za ispitivanje funkcije velikomoždanih hemisfera. Nobelovac Dr Roger Sperry sa Kalifornijskog tehnološkog univerziteta, 60-ih i 70-ih godina 20-og veka dokazuje da je svaka hemisfera specijalizovana za jedinstvene moždane funkcije i procesiranje informacija vezanih za iste, što se popularno zove „hemisferična specijalizacija“. Dr Sperry je takođe istraživao i kako se neuronski putevi razvijaju i povezuju u određenim anatomskim lokacijama mozga što je strukturisano u odnosu na naš genetski kod, i kako genetski kodirana „hemisferična specijalizacija“ predstavlja fiziološku osnovu učenja mozga sopstvenim  funkcijama.

Leva velikomoždana hemisfera obrađuje informacije vezane za jezik, analitičke detalje, verbalnu ekspresiju, sposobnost artikulacije govora, kritičko i logičko razmišljanje, procesiranje sekvencijalnog razmišljanja, mentalne aktivnosti koje uključuju reči i brojeve.Desna hemisfera određuje intuitivno, emocionalnije, holističko, simultano i paralelno razmišljanje, mentalne aktivnosti koje uključuju slike, vizuelno pamćenje i prostorne odnose. Sposobnost pamćenja je integrativna funkcija leve i desne hemisfere, a urođeni filogenetski kapacitet mozga predstvlja sposobnost holističke, simultane percepcije stimulusa iz obe hemisfere i njihovo istovremeno procesiranje.

Statističke studije pokazuju da je do 10% levoruko ili su tzv.ambideksteri koji se podjednako služe da obe ruke.Levoruki imaju dominantnu desnu, a subdominantnu levu hemisferu, a desnoruki obrnuto. Dominantnost ruke se ogleda u pretežnoj upotrebi jedne ruke pri obavljanju različitih aktivnosti. Ova pojava je zapažena i kod nogu, pa čak i oka ili uha.Poreklo levorukosti ili desnorukosti je određeno naslednim faktorima, pri čemu levoruka deca najčešće potiču iz porodica u kojima su oba roditelja, jedan od roditelja ili neko od članova porodice, takođe levoruki. Levorukost se može utvrditi i u trećem trimestru trudnoće posmatranjem pokreta ploda ultrazvukom, ali i jednostavnim, ali ne toliko preciznim posmatranjem pokreta glavice tek rođenog deteta (pri čemu oko 95% dece okreće glavu u desnu stranu kada se položi na leđa), i mnogo sigurnije od 6- og do 10-og meseca života na osnovu češćeg, ali nedoslednog korišćenja jedne ruke. Detetu jedna ruka postaje konačno dominantna oko četvrte godine života. Levoruko dete nipošto ne treba prisiljavati da dominanto koristi desnu ruku, jer to može dovesti do narušavanja motornog razvoja, a naročito koordinacije pokreta strana tela i  vizuomotorne koordinacije, ali i emocionalnih i jezičkih sposobnosti. Međutim, levorukom detetu treba i objasniti da se ne razlikuje od svojih desnorukih vršnjaka, te da nije niti pametnije i sposobnije, niti manje pametno i sposobno od njih, da je to još jedan varijetet prirode, a razlike u brzini i načinu razvoja moždanih funkcija tražiti samo ukoliko se pojavi razvojni problem koji značajno odstupa od proseka uzrasne dobi.

Mr sc med.Đokić dr Gorica

Spec.neurologije

 

Psihijatrijski komorbiditet migrene

Od migrene boluje prosečno 12% odrasle populacije u svetu i ona značajno smanjuje produktivnost, radnu sposobnost i kvalitet života osobe koja od nje boluje. Značajan deo onesposobljavajućeg tereta koji migrena nosi sa sobom pripada psihijatrijskim stanjima koja je prate. Kada se određene bolesti javljaju zajedno sa učestalošću koja je značajno veća od slučajnosti, onda to zovemo komorbiditet.  Postoje brojne kliničke studije koje povezuju migrenu i specifične psihijatrijske poremećaje, što ima značajne implikacije kako na dijagnostiku i bolje razumevanje migrene kao kompleksne neurološke bolesti, tako i na njenu individualno orijentisanu terapiju. Na osnovu velikog broja publikovanih studija postoji povezanost između migrene i depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja (GAD-a), paničnog i bipolarnog poremećaja. U ovako kompleksnim studijama na opštoj populaciji i velikom broju ispitanika se obično, da bi se dobili realni rezultati rade dvosmerne studije napr.pacijeti sa migrenom se ispituju na postojanje depresije, a pacijenti sa depresijom na postojanje migrene. Na osnovu velikog broja rezultata se zaključilo da su migrena i depresija komorbidne bolesti, te da osobe koje pate od migrene imaju 2.4 do 5.8 puta veću učestalost oboljevanja od depresije, a osobe koje boluju od depresije 2.8 do 3.5 puta veću učestalost oboljevanja od migrene u odnosu na opštu populaciju. Slični, ali još upečatljiviji rezultati se dobijaju u ispitivanjima generalizovanog anksioznog poremećaja (GAD), fobija i napada panike. Osobe koje boluju od migrene 3.9 do 5.3 puta češće oboljevaju od GAD-a, oko 3.4 puta od fobija      (osim agorafobije za koju nije nađena statistička značajnost), i 3 do 3.7 puta češće od paničnog poremećaja. Za panični poremećaj je takođe specifično da ima visok komorbiditet i sa drugim najčešćim tipom glavobolje a to su tenzione glavobolje i to sa 5.8 puta većom učestalošću nego u opštoj populaciji. Interesantno je visok procenat komorbiditeta migrene i bipolarnog afektivnog poremećaja od 5.2 puta veće učestalosti za bipolarni II do 7.3 puta veće učestalosti za bipolarni I poremećaj. Dok sam posmatrala rezultate navedenih studija nisam mogla da se oduprem utisku slučnosti psihijatrijskih komorbiditeta koji prate migrenu i epilepsiju, a koji su potvrđeni kako u brojnim studijama u svetu, tako i mojoj studiji sa desetogodišnjim praćenjem psihijatrijskih komorbiditeta epilepsije. Da li se u slučaju migrene radi o tome da nepredividivi napadi ekstremno jakih glavobolja vode u anksioznost ili depresiju putem psihološkog mehanizma bespomoćnosti (tzv.nezaslužene kazne), ili je migrena samo telesna manifestacija naših intrapsihičkih procesa, ili se  radi o kompleksnim neurobiohemijskim procesima u našem mozgu (što je najčešći slučaj sa psihijatrijskim komorbiditetom epilepsije, gotovo do nivoa dokazanih uzročno-posledičnih veza), pokazaće dalja ispitivanja u ovoj oblasti. Uzevši u obzir sve navedeno, u dijagnostikovanju i lečenju migrene moramo obratiti pažnju na eventualno postojanje psihijatrijskih komorbiditeta, i shodno tome prilagoditi pristup i terapiju.

Pacijenta ispred sebe prvo moramo saslušati, posmatrati kao osobu, moramo misliti celovito a lečiti individualno, bez shematizovanih terapijskih postulata za određene dijagnostičke entitete.

Moj sin ima temporalnu epilepsiju i nema napade, ali ja nemam utisak da mu je dobro i nisam sigurna da li uzima lekove.

Milena

Epilepsija temporalnog režnja(TLE) je hronično neurološko stanje koje spada u fokalne epilepsije i veoma često ima ponavljane napade koje ukućani možda i ne primete. Prema ILAE klasifikaciji kod TLE mogu postojati tri tipa napada:jednostavni parcijalni napadi(SPS) koji dominantno zahvataju senzorijum i manifestuju se kao déjà vu(osećaj već doživljenog ili viđenog), jamais vu(osećaj da se nešto vidi ili doživljava po prvi put), ponovno prisećanje na jedan ili više ranije upamćenih situacija ili amnezija za jedan ili više događaja, kao i iznenadna pojava nekog zvuka, mirisa, ukusa, neke slike ili osećaja u unutrašnjim organima, kao eurofično ili promenljivo raspoloženje, strah, bes; ovi napadi mogu biti izolovani ili predznak pojave sekundarno generalizovanih napada(SGTCS) sa izmenom stanja svesti i kliničkom slikom tipičnog grand mal napada; kao i kompleksni parcijalni napadi(CPS) koji mogu biti izolovani ili se nastaviti sa SGTCS, koji su uglavnom praćeni jednim stepenom izmene svesti i obično se manifestuju ukopavanjem u mestu bez pokreta, ili ponavljanim automatskim motornim radnjama, neuobičajenim ponašanjem, govorom, nemogućnošću promptnog odgovora na postavljeno pitanje… Neophodno je lečenje antiepilepticima lamotriginom(Lamictal, Lamotrix), karbamazepinom(Tegretol,Tegretol CT),valproatima (Eftil R), topiramatom(Topamax).

Poštovana, moj suprug je pre 20g.imao tešku povredu glave nakon koje ima epilepsiju. Na nedavno urađenom snimku magnetnom rezonancom mu je rečeno da ima oštećenje temporalnog režnja.On se divna,emotivna osoba, koja je izrazito religiozna, ali je povremeno „odsutan“, nepredvidiv, kritički nastrojen, donosi nagle odluke…Zahvalna, G.

Epilepsija temporalnog režnja(TLE) je hronično neurološko stanje koje spada u fokalne epilepsije i veoma često ima ponavljane napade. Vaš suprug ima tzv.simptomatsku epilepsiju, što potvrđuje i snimak MRI.TLE je direktno povezana sa karakternim promenama i promenama mentalnog stanja kada epilepsijom potencirana inače prisutna sposobnost te ličnosti za  intenzivne emocije, intenzivna senzualna i seksualna iskustva, senzorijalne doživljaje uključujući i kompleksne vizije, ali i jedinstveno sklopljene memorijske sadržaje, što dovodi do stvaranja vrhunskih umetničkih dela. Dobro se zna da su Fyodor Dostoevsky, meni omiljeni Edgar Allan Poe, Charles Dodgson koji je pisao pod pseudonimom Lewis Carroll, Gustave Flaubert… bolovali od TLE. Neurolozi Norman Geschwind i Stephen Waxman su napravili katalog abnormalnih iskustava povezanih sa TLE, te se konstalacija simptoma koji podrazumevaju povećan poriv za pisanjem, rečitost, tzv.“lepljivost“, osećaj krivice i okajavanja greha, hiperreligioznost, intenzivnu emocionalnost, čutljivost i pedantizam često naziva Waxman-Geschwind-ov ili samo Geschwind-ov sindrom. TLE se veoma često povezuje sa intenzivnim magijskim doživljajima, ekstrasensnim sposobnostima, paranormalnim fenomenima, religijom podstaknutim izmenama stanja svesti kao što su religiozni trans ili samadhi. Postoje brojni, pa čak i neuroradiološki dokazi o senzitivisanosti osoba koje boluju od TLE sa intenzivna religijska doživljavanja, što je jedna od brojnih oblasti izučavanja neuroteologije.

Mr sc med Đokić dr Gorica, Spec.neurologije

Institut za neuropsihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević

Moj sin ima temporalnu epilepsiju i nema napade, ali ja nemam utisak da mu je dobro i nisam sigurna da li uzima lekove.

Milena

Epilepsija temporalnog režnja(TLE) je hronično neurološko stanje koje spada u fokalne epilepsije i veoma često ima ponavljane napade koje ukućani možda i ne primete. Prema ILAE klasifikaciji kod TLE mogu postojati tri tipa napada:jednostavni parcijalni napadi(SPS) koji dominantno zahvataju senzorijum i manifestuju se kao déjà vu(osećaj već doživljenog ili viđenog), jamais vu(osećaj da se nešto vidi ili doživljava po prvi put), ponovno prisećanje na jedan ili više ranije upamćenih situacija ili amnezija za jedan ili više događaja, kao i iznenadna pojava nekog zvuka, mirisa, ukusa, neke slike ili osećaja u unutrašnjim organima, kao eurofično ili promenljivo raspoloženje, strah, bes; ovi napadi mogu biti izolovani ili predznak pojave sekundarno generalizovanih napada(SGTCS) sa izmenom stanja svesti i kliničkom slikom tipičnog grand mal napada; kao i kompleksni parcijalni napadi(CPS) koji mogu biti izolovani ili se nastaviti sa SGTCS, koji su uglavnom praćeni jednim stepenom izmene svesti i obično se manifestuju ukopavanjem u mestu bez pokreta, ili ponavljanim automatskim motornim radnjama, neuobičajenim ponašanjem, govorom, nemogućnošću promptnog odgovora na postavljeno pitanje… Neophodno je lečenje antiepilepticima lamotriginom(Lamictal, Lamotrix), karbamazepinom(Tegretol,Tegretol CT),valproatima (Eftil R), topiramatom(Topamax).

Poštovana, moj suprug je pre 20g.imao tešku povredu glave nakon koje ima epilepsiju. Na nedavno urađenom snimku magnetnom rezonancom mu je rečeno da ima oštećenje temporalnog režnja.On se divna,emotivna osoba, koja je izrazito religiozna, ali je povremeno „odsutan“, nepredvidiv, kritički nastrojen, donosi nagle odluke…Zahvalna, G.

Epilepsija temporalnog režnja(TLE) je hronično neurološko stanje koje spada u fokalne epilepsije i veoma često ima ponavljane napade. Vaš suprug ima tzv.simptomatsku epilepsiju, što potvrđuje i snimak MRI.TLE je direktno povezana sa karakternim promenama i promenama mentalnog stanja kada epilepsijom potencirana inače prisutna sposobnost te ličnosti za  intenzivne emocije, intenzivna senzualna i seksualna iskustva, senzorijalne doživljaje uključujući i kompleksne vizije, ali i jedinstveno sklopljene memorijske sadržaje, što dovodi do stvaranja vrhunskih umetničkih dela. Dobro se zna da su Fyodor Dostoevsky, meni omiljeni Edgar Allan Poe, Charles Dodgson koji je pisao pod pseudonimom Lewis Carroll, Gustave Flaubert… bolovali od TLE. Neurolozi Norman Geschwind i Stephen Waxman su napravili katalog abnormalnih iskustava povezanih sa TLE, te se konstalacija simptoma koji podrazumevaju povećan poriv za pisanjem, rečitost, tzv.“lepljivost“, osećaj krivice i okajavanja greha, hiperreligioznost, intenzivnu emocionalnost, čutljivost i pedantizam često naziva Waxman-Geschwind-ov ili samo Geschwind-ov sindrom. TLE se veoma često povezuje sa intenzivnim magijskim doživljajima, ekstrasensnim sposobnostima, paranormalnim fenomenima, religijom podstaknutim izmenama stanja svesti kao što su religiozni trans ili samadhi. Postoje brojni, pa čak i neuroradiološki dokazi o senzitivisanosti osoba koje boluju od TLE sa intenzivna religijska doživljavanja, što je jedna od brojnih oblasti izučavanja neuroteologije.

Mr sc med Đokić dr Gorica, Spec.neurologije

Institut za neuropsihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević

 

Neuroteologija

Neuroteologija je multidisciplinarna oblast nauke koja proučava neurološku i evolucionu osnovu subjektivnih religijskih ili spiritualnih iskustava. Upravo zbog velikog emotivnog naboja koji prati svaku diskusiju na temu duhovnosti i religije, mnogi ovu oblast kognitivne, bihejvioralne i socijalne neuronauke religijskih iskustava i spiritualnosti, smeštaju van koncepta bioloških nauka i približavaju je filozofiji, pa čak i pseudonauci. Stičem utisak da se u medijima više radi na osporavanju samog termina neuroteologije koji je uveli Aldous Huxley u romanu Ostrvo(„Island“) i Laurence Mc Kinney u knjizi „Neuroteologija: virtuelna religija 20 tog veka“, nego na samom konceptu neurofiziologije religijskih ili spiritualnih iskustava koji su najvećim delom proizišli iz proučavanja doživljenih spiritualnih iskustava osoba koje boluju od epilepsije temporalnog režnja(TLE), koje su prethodno bile ateisti. U ovoj oblasti se koriste dve vrste naučnih eksperimenata:proučavanje neurofizioloških osnova medikamentima stimulisanih spiritualnih iskustava, i proučavanje i praćenje moždane aktivnosti i promena na mozgu tokom ovakvih iskustava neuroimaging metodama. Upravo dokazivanje postojanja gubitka percepcije mozga za povezanost svesti, fizičkog tela i okoline može pomoći u objašnjenju brojnih paranormalnih iskustava tokom kliničke smrti, transcendentalnih, ili spiritualnih seansi. Za razliku od toga, u osnovi religijskih iskustava, uglavnom stoji normalna neurofiziološka reakcija mozga u ekstremnim situacijama. Prema primarnoj McKinney-evoj hipotezi osnovu večitih pitanja o svrsi našeg postojanja treba tražiti u razvojnoj neurofiziologiji prefrontalnog mozdanog režnja, koji kreira iluziju vremenske hronologije kao fundamentalnog dela normalne ljudske kognicije u dobi nakon 3.godine života. Upravo se zbog nemogućnosti odraslog mozga da povrati rana sećanja iz doba intenzivnog razvoja, otvaraju pitanja poput „odakle smo došli na ovu planetu“, ili „gde sve odlazi“, što na podsvesnom nivou vodi kreaciji i prihvatanju brojnih religijskih objašnjenja.  Upravo zbog toga je pojam smrti kao mirne regresije u beskonačnost široko prihvaćen i može se naći kako u delima Dalai Lama-e, tako i u delima Arthura Clarke-a. Najviše polemike na ove teme donosi nepreciznost u shvatanju neuroteologije kao nauke koja odbacuje religiju, što potencira i trenutno medijski najprominentniji Evropski neuroteolog Eugen Drewermann, koji u svojim publikacijama iz 2006 i 2007g.“Moderna neurologija i pitanje Boga“, radikalno kritikuje tradicionalni koncept Boga i duhovnosti reinterpretirajući religiju iz ugla neurologije. Bilo kako bilo, neuroteologija, kada se izuzme potreba pojedinaca za „dizanjem medijske prašine“predstavlja neuronauku koja se bavi izučavanjem promena na mozgu koji uslovljavaju nastanak ili nastaju zbog određenih spiritualnih ili religijskih iskustava, a odgovor da li se Bog nalazi u Vašem mozgu morate potražiti na drugom mestu, napr.u Vašem srcu.

Mr sc med Đokić dr Gorica,spec.neurologije

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Advertisements

1.267 comments on “Neurologija/Psihijatrija; Neurology/Psychiatry

 1. Postovani,
  Vec skoro mesec dana imam sledeci problem.
  Naime, poceo sam da osecam cudnu nestabilnost pri hodu, cak nekada i sedenju. To je osecaj blage opijenosti, kao da ste popili casu-dve piva.
  Bio sam kod usnog lekara, isao na pregled centra za ravnotezu, uradio dopler magistralnih arterija, mr mozga, merio pritisak, krvna slika dobra.
  Neurolog kaze da je to verovatno od stresa, da je to prolazno stanje. Malo sam zabrinut jer to traje vec mesec dana, mada mi se cini kao da malo popusta.
  Molim vas za vase misljenje o cemu se radi.

  • Draga Dr.Djokic,impresionirana sam vasim odgovorima,na postavljena pitanja pacijenata,sto me navodi na sledece:Volela bih,da mi napisete misljenje o mojim dijagnozama i date savet!2001g. sam operisana na VMA,operaciju je izvrsio neurohirurg Dr.Branislav Antic.Radi se o sledecem“Imam cisticno oboljenje mozga- porencefalicna cista u desnom F-T-P regionu uz kompresivni efekat F i T rezanj, smanjila se na 6,2×1,3x4cm sa poslednjm MR snimkom od 22 09 09g.A bila je precnika 10xo4x09cm,10 okt 2001g.Ugradjen mi je sant i nakon operacije koja je uradjena 25.11.2001g,dobijam Epilepsiju marta 2002g.Imam i drugu manju cistu 2cm levo tempolarno medijalno bez kompresivnog efekta.Gliozu u subkiorteksu desno temporalnog pola.nakon operacije pocinju glavobolje koje prvo traju 1,5 m. uzastopno a kasnije 2-3 puta mesecno da bi 01.08 2008g.doslo do pogorsanja a su medjuvremenu su dosli do zakljucka da su \migrenoznog karaktera.Bivaju sve cesce sa cestim odlascima na hitan prijem,nakon davanja terapije Manitola bi popustale.Od avgusta 2009g.pocinju da traju svakodnevno bez prestanka jedino nakon stavljenja cepica aNapriksen 500mg nekad popustaju do sledeceg jutra i onda se nastavljaju.2008g. sam koristila Imigran tablete 50 mg-neked 100mg ako glavobolje ne bi popustila nakon 50min.u kombinaciji sa klometol tabletom i navedenim Naproksen cepicem.Ali kad su glavobolje postale svakodnevne Imigran nije delovao a koristila sam ga vise nego sto sam smela.15.11.2009g se pojavljuje izuzetno jaka glavobolja koja nije popustala 13 dana od kojih sam 10 dana provela u Subotici u bolnici i otpustili su me u losem stanju,suprug me nosio na rukama.Zaboravila sam da navedem da sam prilikom svakom jakog napada povracala po 3 dana uzastopno a nakon prestanka povracanja glavobolja bi se smirivala.Posle odlaska iz bolnice meni je i dalje bilo lose(oslabljen vid na desno oko,utrnutost leve strane lica i obe sake,povremeno mi se kocila cela leva strana tela i konstantno svetlucanje u levom oku,to sve datira do danas)Bila sam )@,12,2009g. u KCS kod neurohirurga DR,Miloja Joksimovica-koji je potvrdio da nije doslo do promena u mozgu,posto mi je u Subotici uradjen CT,on je uradio jos jedan taj dan da bi uporedio jer sam za vreme pregleda imala 4 uzastopna EPI napada.Trazio je hospitalizaciju na Vma radi ispitivanja i uvodjenja konvulzivne terapije.Ja 21.12.2009 dolazim na Vma i tamo ostajem do 25. 12,uradjen mi je pregled ociju a posto sam u septembru radila MR snimak sa prikazom krvnih sudova nije bilo potrebno raditi jer je snimak bio uredan.Doktor Antic je postavio dijagnozu-komplikovana migrana sa produzenom aurom i uveo mi je lek Synkapton koji pijem od o4.o2. i doslo je do poboljsanja ali produzena aura jos traje i DR,Antic smatra da moze i godnama.Sada hoce da mi uvede Seroxat-10mg 10 dana ujutru pa povecati na dozu od 20mg a po potrebi i vise.Mene zbunjuje sto ja imam bolove u krsnom delu a pre negi sto je doslo do prvog pogorsanja u evgustu 2008g. isto sam imala bolove pa su sumnjali na Meningitis ali nije potvrdjen a te bolove imam i dalje ali ne vezuju ih za glavobolju a cesto je Migrena usledjivala nakon pocetka bola u krsnom delu.Meni stalno prilikom promene polozaja npr,sedim duze pa ustanem pocinje da zuji u glavi i osetim vrtoglavicu i slabost u nogama,koja traje 5 min i kada izadjem na vazduh popusti uvece kada legnem jako mi zuji i pulsira nekad satima ne mogu da zaspem jer mi se cini kao da mo voz prolazi kroz glavu.Ako duze pricam stvoro mi se pritisak u glavi i pocinje bol i onda citim jedno vreme jer ne cujem nista.Neprijatno mi je da gledan jer uvece posle 20h.slika mi je dupla.Ne mogu dugo da pesacim nakon predjenog 1km koci mi se leva strana i osecam jake bolove u krstika a cesto imam bolove i u levoj plecki.U poslednje vrene san primetila da se brzo iznerviram -prosek dva puta nedeljno i jedva se kontrolisem,mada imam cerku koja ima 11g.i ulazi u pubertet i nece da saradjuje,tako da mi to stvara tenziju sto je mozda uzrok napetosti.Inace vedra sam i raspolozena imam divnog supruga koji mi je velika podrska,sjajan brak i pozitivno gledam na sve to i prihvatila sam to na drugaciji necin nego sve pre toga,na mnogo bolji.Pijem Lamictal-2x100mg.PIla sam prvo Karbamazepin,Tegretol,onda Tegretol i Lamictal sto se nije pokazalo kao dobrsa terapija jer sam imala cesto napade Epi i napade nervoze koje nisam mogla da kontrolisem ali od kako pijem vec par godina sam Lamictal sve je ok.Nisam imala napad 1,5 god.ali sad od kako se Migrena zakomplikovala imala sam 6 napada,4 u KCS i 2 kuci usled stresnog dana,porodicne svadje posto zivimo u yajednici gde ima dosta tenzije.Nikad mi nije bilo teze a lepse i nikad nisam imala vise razloga za tugu a bila sretnija.To vam je otprilike moja Viografija sto se tice bolesti,Ne znam zasto ali cim sam procitala vase ime osetila sam zmarce u stomaku i kako me plavi pozitivna energija a inece imam povisenu intuiciju.P.S otkao imam komp.Mig.aure imam velikih problema sa koncetracijom i dok razgovaram sa ljudima desava mi se da ih gledan i vidim da mi nesto govore ali je to ne registrujem i ne memorisem i nakon nekog vremena se ukljucim i tek onda budem svesna da sam propustila deo razgovora i da ne znam o cemu je doticna osoba govorila,to mi jako smeta,ometanje paznje,Ljudi mi postavljaju pitanja i ja na njih dajem odgovore a da toga nisam svesna i kada mi kazu da sm to rekla juce,ja za to ne znam.Mislim da moje dete ispasta zbog toga jer nisam svesna svojih postupaka i imam rupe u memoriji,ne secam se mnogih dogadjaja od ranije ili imam pogresne slike o tome,drugacije.Ne mogu da se pouzdam u sebe i to mi je strasno,kako da onda pcekujem da drugi mogu da oslone na mebe.To se sve nioje desavalo ranije u toj drasticnoj meri.Dajem pogresne informacije.To me brine,sta se to desilo za ovo kratko vreme,u totalnom sam lavirintu a kad odem na pregled a VMA,on traje 5 min, i ja ne stignem doktoru nista da kazem.Pre sam imala samokontrolu i sada mi je strasno sto ne mogu da se snadjem sa mislima osecanjima i uopste dogadjajima.Kada citam nesto pet puta se vracam na procitano i svaki put kao da prvi put citam tekst.Ustala sam u pola deset i zato vam sada pisem jer kasnije necu uopste moci da se skoncentrisem.Nadam se da cete ovo procitati i da cete mi se javiti!Veliki pozdrav od Sandre!

  • Postovana,
   imam 22 godine, duze vremena se lecim od anksioznosti i socijalne fobije. Poslednjih par nedelja osecam da mi drhte ruke, glava… noge dok hodam, ramena.. Sva sam ukocena.. Od lekova sam imala raznorazne terapije. Inace trenutno prolazim kroz dosta stresan period u zivotu, pa sam malo napetija nego obicno..
   Kako da ublazim ovo drhtanje koje osecam?
   Pozdrav

 2. Igore,uzmite uput i u sredu dođite u Institut Laza Lazarević da Vas pregledam.Vrtoglavica je ozbiljan simptom i zahteva bar sat vremena moje pažnje.Ponesite dokumentaciju.Ako Vam to ne odgovara zakažite se negde drugde gde radim, telefone imate u rubrici kontakt na mojoj vizit karti.

 3. Postovana Dr. Djokic,

  Molim vas za jednu informaciju.
  Pre par godina sam imao nekih problema sa hodom, zatim sam se uspavljivao u veoma kratkom roku, imao usporen govor itd.. u periodu od 7 dana.
  Nakon toga mi je uradjena lumbalna punkcija i MR i svi su rezultati bili u redu.
  Sada nakon 4-5 godina u poslednjih 20tak dana imam neke simptome trnjenja i nogu i ruku, peckanja,bolova u nogama (najvise u zadnjem delu nogu), zatim cudan osecaj – vrlo cesto kada legnem posle par minuta osecam slabost u nogama i rukama.
  Svi ovi simptomi podsecaju na simptome M Skleroze. Nemam problema sa vidom ili gubitkom pamcenja. Hteo bih da vas zamolim da mi kazete da li u koliko neko boluje od MS-a moze imati dobre rezultate na testu sa 20 godina starosti, a da se kasnije manifestuje ili bi test pokazao prisustvo bolesti i ranije?
  Unapred hvala

  Milos

 4. Postovana,ne znam sta da radim,meni je slamalo srce sto vidim moju tetku,boluje od parkinsonove bolesti,pije lekove sto treba za tu bolest,a nikako njoj nije bolje,zbog nevreme pa se ukoci,vrti njoj se u glavi…itd.Ima li pomoci,da promeni lek? Dal njoj pomaze Comtan? Molim vas,odgovorite mi kako da njoj pomognem.Mislila sam dal bi njoj pomoglo glina,kura ciscenja?Sta mislite?Unapred zahvalna.

 5. Zbog prejake celodnevne glavobolje koja se povlacila na neko krace vreme i zatim pojacavala (ceoni i temeni deo – od ociju nagore ), zutila ispred ociju, izmaglice, mucnine ( bez povracanja ), blage vrtoglavice, neke vrste groznice ( tresle su mi se ruke i drhtalo je celo telo) ( cak sam imala i osecaj da cu izgubiti svest – ali nisam ), popila sam polovinu Novalgetol inekcije. Bol koja je bila neizdrziva ( nemam ceste glavobolje, a i prilicno mogu da trpim bolove samo da ne bih gutala lekove – ne volim „hemiju“) se umanjila posle sat vremena.
  Ujutro sam u razgovoru sa decom pogresno izgovarala reci ( umesto petao – petak ). Iako sam pokusavala da se skoncentrisem na ono sto govorim, u pokusaju da izgovorim dve uzastopne reci sam izmenila pocetak jedne sa pocetkom druge; zatim sam htela da izgovorim rec „blazi“ a umesto nje sam rekla „mlazi“.
  Ne primecujem nikakve promene u hodu i koordinaciji, losija mi je koncentracija i losije pamcenje unazad godinu – dve dana, ali sam to povezivala sa godinama ( 45 ).
  Prirodno, zaboravnost me ne zaobilazi i prilicno me nervira, ali je ovo sto sam Vam navela skorijeg datuma 13-14. oktobar 2007. tako da ne znam gde da se uputim, kome da se obratim, sta da mislim!!! Zaista su mi potrebni Vasa pomoc i Vas savet kojem se nadam u skorije vreme.

  S postovanjem, Nevenka Djurin
  Odgovoreno na e-mail adresu.

  • POSTOVANA ,GOSPODJO NEVENKA I JA SAM PRE 2 GODINAE IMAO ISTI POREMECAJ GOVORA I NEMOGUCNOST PRAVILNOG IZGOVARANJA RECI TO JE TRAJALO 10-AK MINUTA ISVE SE VRATILO U NORMALU NISAM I NEMAM GLAVBOBOLJE NITI BILO KOJE NEUROLOSKE SMETNJE,POSTO STE VI VEROVATNO DOBILI ODGOVOR OD DOKTORKE MOLIM VAS RECITE MI STA VAM JE ODGOVORILA O CEMU SE RADI I DA LI JE OVO STO SE VAMA I MENI DESILO OPASNO,MOLIM VAS ODGOVORITE MI NA MOJU E-MAIL ADRESU,UNAPRED HVALA POZ.STANOJE KRALJEVO

 6. Postovana doktorka opet vam se obracam s problemom koji je sledeci naime ja sam isuvise opterecen s bolestima tj da sam bolestan ali to drzim u sebi nisam klasican hipohondar koji trazi paznju mislim da imam neki problem u glavi jer imam taj tinitus u desnom uhu bio sam i na kbc srbija za uho,i snimci vrat,piramida,mastoida,kod interniste,neuropsihijatra i nista.da li je problem u meni tj da li ja ako isuvise razmisljam o tome tj stalno obracam paznju na to da li imam nestabilnost,dvoslike jer sam sve to procitao o nekim bolestima i razmisljam o njima da li to moze da se manifestije…dvoslike naravno nemam ali nestabilnost mi se ne manifestuje da ja ne mogu da idem pravo,ja mogu to ali se pri hodu onda osecam cudno jako da li idem kako treba pritisak u glavi i ocima i uhvati me frka….znam da na osnovu teksta mozete zakljuciti da sam anksiozan ali ja se trudim da normalno funkcionisem i ne izlazem okolinu tom problemu.Ako krenem da idem brzo desi mi se npr da mi lupa srce jako i ta nestabilnost ili sta ja ves osecam.toliko recite mi vi sta vi mislite i sta je po vama nestabilnost da bi ja znao sta je meni…hvala

  • POSTOVANA ,GOSPODJO DOKTORKA MOJE IME JE STANOJE I MAM 63 GODINE,NISAM NIKADA POVREDJIVAO GLAVU NITI IMAO NEKA DRUGA OBOLJENJA,JA SAM PRE 33 GODINAE IMAO NA POSLU NEMIO STRESAN DOGADJAJ KADA JE IZNENADA UMRO KOLEGA PORED MENE JA SAM DOZIVEO VELIKI STRES I TADA MI SE POJAVIO POREMECAJ GOVORA I NEMOGUCNOST PRAVILNOG IZGOVARANJA RECI(NAPR. UMESTO SOBA -LOBE UMESTO VRATA -KRATE I SLICNO)TO JE TRAJALO 2 SATA JA SAM OTISAO KUCI ODSPAVAO I SVE SE VRATILO U NORMALU TJ. U NORMALAN GOVOR,OVO SE POJAVI LO JOS DVA PUTA U ZADNJIH 10 GOD. U RAZMAKU OD PO 4 GODINE ALI JE TRAJALO PO NAJVISE DESETAK MINUTA(MISLIM NA OVAKAV POREMECAJ GOVORA KOJI SAM IMAO PRE 33 GOD), NISAM NIKADA IMAO I NEMAM GLAVOBOLJE NITI BILO KOJE NEUROLOSKE SMETNJE,O CEMU SE RADI I DA LI JE OVO STO SE MENI DESILO OPASNO,MOLIM VAS ODGOVORITE MI NA MOJU E-MAIL ADRESU,UNAPRED HVALA POZ.STANOJE KRALJEVO

 7. Na MR-u vidi se rast ekstrakanalikularne komponente neurinoma desnog pontocerebralnog ugla. Sa kompresijom na trigemnialni nerv u odnosu ma prethodni MR iz Aprila 2007.god prast je sa 22x23mm na 22x27mm.
  Da li pored operacije postoji jos neki vid lecenja. Naime cuo sam da je moguce lecenje gnaf zracenjem pa bih vas molio nesto vise informacija o lecenju i gde se ono vrsi kao i rizicima.

 8. Odgovor na drugi deo pitanja je neznam. Ono što znam je da je tumor dovoljno veliki da pravi prilične probleme ne samo Vama nego i onome ko će operisati, jer što je tumor veći teže ga je izvaditi a da ne dođe do povrede n.facialisa.Operativno lečenje je suvereni vid lečenja ovog benignog tumora.

 9. Zanima me šta je Neurinom statoakustičkog zivca i objasnite mi nalaz MRI presjeci mozga koji je pokazao sljedeci nalaz.: Infratentorijalno u području lijevog pontocerebralnog kuta vidljiva je veća tvorba sa intenzivno inhomogeno opacificiranim dijelom (solidna komponenta) veličine 2,5 x 4,2 cm uz medijalni i posteriorni rub iste vidljiva je zona sniženog intenziteta signala (signal intenziteta likvora)…Tvorba komprimira i dislocira moždano deblo u lijevo,komprimira IV moždanu komoru sa posljedičnim hidrocefalusom..

 10. neuronom je benigni tumor VIII moždanog živca koji ima dve komponente(slušni živac i živac odgovoran za ravnotežu), te se zato zove statoakustički.Pontocerebelarni ugao je jedan mali trouglasti prostor između dela velikog mozga koji se zove pons i dela malog mozga koji se zove cerebelum, i kroz njega prolaze neki krvni sudovi i dva nerva:pomenuti VIII i VII ili lični nerv koji inerviše mišiće lica. Opis MRI odgovara tumoru levog pontocerebelarnog ugla(skraćeno PCU) koji je poprilično veliki 2,5×4,2cm, za okolnom zonom otoka tkiva, što sve pravi pritisak na moždanmo stablo(gde se nalaze svi životni centri) i pravi hidrocefalus tj.proširenje IV i ostalih komora mozga. Da rezimiram, veliki tumor za tu lokalizaciju, zahteva hitno operaciju zbog indikacija koje su od značaja za preživljavanje, jer postoji verovatnoća nastanka naprasne smrti(zbog pritiska na moždano stablo).U slučaju operativne intervencije tako velikih tumora u toj lokalizaciji uvek dolazi do presecanja ličnog živca.Žao mi je što nemam lepše vesti.
  Mr sc med Đokić dr Gorica

 11. Dobardan opet, ja imam 27 godina…prvi simtomi su poceli prosle god u aprilu sa gubitkom vida na desnom oku 80% posle terapije kortikosteroidima to je doslo do normale. Sledeci napad je bio septembar oktobar sa nefunkionalnoscu desne ruke posle terapije to se povuklo, nakon prevelikog stresa imao sam malih problema sa hodom ali to je sad normalno… nikakvih drugih problema nisam imao, i sada se dobro osecam. Beta interferon primam 3 meseca. Da li postoji ikakva druga terapija ? Cuo sam za autolognu transplantaciju stem celija i schvanovih celija… Izuzetno sam nezadovoljan odnosom lekara neurologa ovde u novom sadu jer za svakog od njih neka nova terapija ne predstavlja nista – nisu zainterosavani… voleo bih da cujem od nekog stucnog misljenje… Interesuje me zasto imam i dalje dijagnozu encefalomijelitis diseminata a svi ti doktori mi govore da je to ms. Unapred zahvalan jovan

 12. postovana doktorice
  brat mi boluje od depresije i leci se vise od dve godine ali on upada u sve dublje i dublje krize.pije od lekova lorozepan mada on stalno govori da mu ti lekovi ne odgovaraju

 13. Poštovana Milice, ako Vam brat boluje od depresije, zašto se ne leči? Depresija je ozbiljna bolest sa veoma visokim procentom povezana sa suicidalnim mislima, idejama, radnjama, ili pokušajima. Lekovi izbora su antidepresivi. Vaš brat pije anksiolitik (lorazepam), što može biti samo dodatna terapija u lečenju depresije. Znači potreban je hitan pregled ili čak hospitalizacija zavisno od težine stanja, sa uvođenjem adekvatne terapije.

 14. Postovana doktorice.Imam 26 godina i sledece simptome:slabost u nogama(ponekad i u rukama),bolo izmedju plecki(u jednoj tacki),trnjenje leve starane obraza,trnjenje saka i stopala(povremeno),vrtoglavice(osecaj kao da se slika ispred mene naglo pomeri i stane) trnjenje temena(retko),kada podignem ruke iznad glave kao da osecam napor u ramenima,osecaj konfuzije i gubljenja u glavi,ponekad bolovi u donjem delu ledja(krstima),otezano disanje(gusenje),aritmije srca(ponekad),znojenje dlanova,bledo lice ponekad,probleme sa varenjem(mucnine,zatvor),podocnjaci.Simptomi nisu stalni,smenjuju se ,traju po nekoliko dana pa prodju.Moram da vam kazem da sam pod jakim konstantnim stresom,kao i da mi fizicka aktivnost nesmeta(imam cak utisak da se bolje osecam posle neke rekreacije).Od analiza sam uradio :krvnu sliku i mokracu i to je uredu.Kome bi trebalo da se obratim.Unapred hvala i prijatno.

  • ja isto imam te probleme,preslikane,ne smem kod doktora jer sam tezak prparos.Uvek mislim da imam sve bolesti ovoga sveta.To ti je na nerv.bazi,ili depresija ili hipohondrija.Popi pola bensedina od 5mg,i procice te,imamo iste simptome,samo moji traju 5g,Jesi vad.krv,meni su rezulati svi malo poviseni,ali neredovno zivim,pa verov.je od toga,tako dugo godina.Nem.da se brines,verov.je zb.stresa i nerviranja

 15. majci je pre 10 godina ustanovljen hidrocefalus i stavljem aparat operacijom.medjutim kako je bio zarazen i ona dobila sepsu odmah je izvadjen i zamenjen drugim.od tada pije i phenobarbiton svakodnevno,medjutim proteklih godinu dana se lose oseca kao pre operacije sa svim simptomim:vrtoglavice,epi napadi, nesvestice..doktor misli da je sistem zapusen i treba ga zameniti drugim operacijom.koliko je opasna sama operacija za nju.unapred hvala

 16. Moj otac ima sve simptome parkinsonove bolesti(usporene pokrete u desnoj ruci i nozi,ne moze na noge,grcenje misica)i doktori kazu da jeste parkinsonova ali njemu nijedan lek ne pomaze
  a probao je sve,i madopar i requip i razne druge kombinacije ali njemu je sve gore i gore!Da li postoji mogucnost da to nije parkinsonova a da su simptomi slicni, vec nesto vezano za kicmu ili sl.?Hvala unapred

 17. Jelena, izvinjavam se što nisam stigla da odgovorim ranije.Sama operacija nije bezopasna i nije baš potpuno rutinska u tom životnom dobu, ali je od životnog značaja, te se mora uraditi. Ukoliko se ne uradi doći će do porasta intrakranijalnog pritiska, što može dovesti do inkarceracije tj.uklještenja delova mozga gde se nalaze životni centri za rad srca i disanje, što znači trenutnu smrt.
  Dalibore, nije moguće da simptomatologija ekstrapiramidnog sindroma bude vezana za bilo šta drugo osim za centralni nervni sistem, te je priča o kičmi nemoguća. Postoji verovatnoća da je pogrešeno u prepoznavanju Parkinsonove bolesti i da se radi o nekom od tzv.Parkinsonizam plus sindroma koji su manje reaktivni na terapiju levodopom. Čak i da se radi o idiopatskoj Parkinsonovoj bolesti postupak određivanja terapije nije lak, a milijarde dolara se godišnje ulažu u ispitivanje boljih lekova koji će pomoći u PB.I najzad, PB nije izlečiva već zalečiva i cilj lečenja je da se pacijent što duže zadrži u zadovoljavajućem stanju.Ukoliko želite, možete od mene dobiti tzv.drugo mišljenje, svake srede u Dispanzeru Laze Lazarevića, sa uputom za ambulantni pregled.

  • Dijagnoza ADHD je klinička, kako dečje tako i adultne forme.Pošto se radi o adultnoj formi, možete doći u Dispanzer Laze Lazarevića i tražiti Mr sc med Radmilu Ristić Dimitrijević ili mene.Kod nas je registrovan lek Concerta farmaceutske kuće Janssen.

 18. Postovana,
  da Vam napisem ovo pismo potakla me vest koju sam procitala u danasnjem Pressu, o glumcu koji ima upalu nerva facijalisa.
  Ja sam, takodje, imala to „oboljenje“ `94. god i to u trenutku kad sam bila sedmi mesec trudnoce. Lecena sam na klinici u Sokobanjskoj a terapija mi je bila injekcije OHB i vezbe. Tada su mi rekli da primena kortikosteroida ne dolazi u obzir jer moze da osteti bebu.
  Ostale su mi blage posledice na koje sam navikla ali se nisam pomirila. Predstavljaju mi estetski problem.
  Moje pitanje je, u stvari, da li je moguce uciniti nesto sada, posle toliko godina sto bi otklonilo problem?
  Da li „izometrik terapija“(koju su mi predlozili nedavno na jednoj klinici) moze da da bilo kakve rezultate i da li se ista uopste primenjuje u ovakvim slucajevima?

  S postovanjem,
  Vesna M.

 19. Srđane, kada sam zadnji put proveravala, bila sam žena, pa bih Vas molila da mi se obraćate u ženskom rodu. Dijagnoza ADHDa je isključivo klinička i ako se postavlja u dečjem dobu referentna ustanova je Institut za dečju neurologiju i psihijatriju. U našoj zemlji postoji popriličan problem u dosadašnjem stavu prema ADHD, te su se time dominantno bavili defektolozi, što nema nikakvih dodirnih tačaka sa realnošću s’ obzirom da se radi o neurološkom i neurohemijskom oboljenju. ADHD u odraslom dobu tzv.adultna forma se naravno dijagnostikuje i prestavlja zasebni kliniči entitet, a lekovi postoje i farmaceutska kuća Janssen Cilag upravo registruje Concertu koja je odličan lek za ADHD. Malo lekara ima iskustva sa adultnom formom ADHDa, ja Vam mogu preporučiti Mr sc med Radmilu Ristić Dimitrijević- Dispanzer Instituta Laza Lazarević

 20. Vesna, moram prvo da se izvinem i Vama i Gospodinu Nikoli Koju, što me je novinarka koja je radila intervju pogrešno citirala jer sam ja rekla da se naravno ne radi o šlogu već o uklještenju ličnog živca na perifernom nivou. No, dobro.Čak se i 1994g.periferna lezija facialisa lečila po mezoterapijskom principu(lokalna retroaurikularna infiltracija polikomponentnog rastvora) i to je jedini vid lečenja koji je bezopasan i trudnoći, ali jednostavno neznaju svi lekari isto, i posledice su tu. Čak je i činjenica o davanju kortikosteroida u trudnoći vrlo diskutabilna, jer šta mislite da se direktno kroz stomak u bebinu guzu daje kod pretećeg prevremenog porođaja, da bi bebi brže sazrela pluća i da bi bila spremnija za prevremeno rađanje???Naravno, kortikosteroidi.Da bi se procenilo da li nešto može da se uradi, morate doći na neurološki pregled, a potom na EMNeG pregled lica tzv.refleksni odgovor n.facialisa i na osnovu toga da se odluči da li može da se primeni neka medicinska metoda lečenja. Izometrijska metoda je koliko je meni poznato estetska za redukciju strija i ožiljaka, ali možda ja nisma dovoljno obaveštena o istoj.

 21. Hvala na brzom odgovoru. Naravno potpuno Vam je jasno da je greska u kucanju i rodu posledica ADHD-a ;)) Da, cuo sam za Concertu, to je forma Ritalina, medjutim vidim da postoji i Sttratera, koja ima nesto drugaciji mehanizam delovanja. Da li doktorka Radmila Ristić Dimitrijević ima privatnu praksu ? Da li je potreban uput ? Hvala jos jednom 🙂

 22. Doktorka, hvala Vam na brzom odgovoru. Sad ste me malo i uplasili zbog tog „emenge“ pregleda. Znam da je bolan, no videcu…
  Jos bih vas molila da mi odgovorite da li imate privatnu praksu. Moze i na e-mail.
  Hvala jos jednom

 23. Postovana dr Djokic
  Gotovo dva mjeseca imam glavobolju.Uradila sam ORL i pregled oftalmologa i nalaz je uredan.rije CT-a shvatila sam da ta glavobolja ima veze sa napetošću jer osjećam napetost u vratnim mišićima a bol najviše u korjenu nosa, u dubini čela i iza očiju.Ljekar sam na specijalizaciji, koju sam na pr mjeseci prekinula jer sam u junu operisala miom.Imam 35 god.Na spec. sam u BGD i vjerovatno je bilo previše stresa, zbog ostavljanja porodice, operacije i odgadjanja obaveza.Glavobolja nije neizdrzljiva ali je gotovo svakodnevna, probala sam popiti diazepam, ali ne pomaže,a ne znam ni koliko niti koliko često.Glavobolje sam imala i ranije, ali ne ovakve, vec vezane za ciklus, umor, anemiju uslijed mioma i prolazile su na analgetike.Sta je terapija i da li bih mogla doći kod vas na pregled i gdje?
  Unaprijed zahvalna

 24. Postovana,
  s obzirom da sam dosta cuo o vama,zelim da vam se obratim za profesionalno misljenje u vezi mog problema.
  Moj neuropsihijatar mi je zbog stresa i pojeve vrtoglavice,straha i jos nekih simptoma prepisao rivotril od 2 mg i to po pola tablete dnevno i ksalol od 0,25 mg pred spavanje.
  Moja verenica je ostala trudna i sad je vec usla u cetvrti mesec trudnoce,pa me zanima da li ti lekovi koje pijem mogu da uticu na plod,odnosno na dete sutra?
  Unapred zahvalan,
  s postovanjem Milan C.

 25. Radnik sam mup i na poslu am doziveo saobracajnu nesrecu ,nako tri god pojavlju je mi se jaka glavobolja mucnina,gubitak toleranvije i koncentracije,psihicke nestabilnosti.na bolovanju sam vec 13 meseci vodim se pod dijagnozom g40.na poslednjem snimku uocena je povecana iritabilnost.nteresuje me dali sam ja sposoban za rad u poslovima bezbednosti idali ja imam pravo na inavalidnost i koliki je to procenat.

 26. Poštovani Mihailo,
  posttraumatska glavobolja i bihejvioralne promene su uobičajene nakon politrauma.Jedina ovlašćena institucija za procenu preostale radne sposobnosti je Institut za medicinu rada.Ako Vam treba pomoć oko lečenja možete da se javite svake srede sa uputom u neurološku konsultativnu službu Instituta Laza Lazarević(Dispanzer), zakazivanje na telefon 3636441(sredom ili petkom).

 27. Postovana doktorice mojoj majci je dijagnosticirano sledece:insuff.valvulae mitraosis et insuff.valvulae tricuspidalis functionalis. Cardiomyopathia chronica ishaemica compensata.Syndroma anginosum.Moja majka ima 65 godina i pusac je.Molio bih vas nesto vise o ovome,kao i o promeni nacina zivota da bi joj bilo lakse.Terapija je -concor,2,5mg,1 uvece;dilkoran 80mg,2×1/2:aspirin 100mg 1 uvece:apaurin 2mg-2×1.Molio bih vas za odgovor na email.Unapred hvala

 28. Postovana :
  Od nedavno 25 dana moja supruga inace stara 39 godina ima bolove u zglobovima.misicima ruku i nogu.Posle posete lekaru ustanovljena dijagnoza je miopatija,molom vas za objasnjenje jer joj je dr.predlozio lecenje odnosno ipspitivanje u Bg.napominjem da do sada nije imala takvih problema niti joj je ko u porodici bolovao od te bolesti.

 29. javio sam se prethodnom porukom gde sam pogresno ostavio mail adresu.ocekujem odgovor jer supruga treba ovih dana da uzme uput kako bi vrsila ispitivanja u Bg.

 30. Mojoj rodjaci poslavljena dijagnoza od strane neurologa MYELITIS TRANSVERSALIS. Od terapije je dobila Deksazon,Ranisan i Bromazepan, medjutim proslo je desetak dana nije joj bolje cak je i malo u pogorsanju.Kakva je to bolest i kada se ocekuju neka poboljsanja?Radjen je MRI glave, nisu nadjene nikakve promene ali njoj i dalje trnu ruke pogotovo prsti, povremeno noge i stomak.Unapred zahvalan na odgovoru.

 31. Postovana doktorko, mojoj rodjaci je postavljena dijagnoza Dg:Myelitis transversalis. Posle 10 dana terapije koju je neurolog prepisao(Deksazon,Ranisan i Bromazepan) nazalost nema poboljsanja, cak mislim da ide i u lagano pogorsanje(trnjenje ruku,nogu i stomaka).Radjen je MRI glave, sve je OK.Interesuje me sta konkretno znaci ta dijagnoza i kada bi se moglo ocekivati neko poboljsanje?Unapred zahvalan!!! Dragan

 32. Poštovani,
  myelitis transversalis znači horizontalna upala kičmene moždine u jednom segmentu i vrlo je delikatna bolest.Nastaje iznenada,bezbolno,može biti povezana sa prethodnim virusnim infekcijama(prehlada,grip…)i u zavisnosti koji visinski segment kičmene moždine zahvati ima takvu simptomatologiju.Zahvaćene su sve strukture u tom segmentu u zavisnosti od težine upale, a sve je nalik na to da uzmete kabal i samo ga na jednom mestu presečete ili oštetite(do tog mesta provodi struju,a ispod zavisi koliko je žičica oštećena). Oporavak je kompleksan, delikatan i može čak i da izostane.U svakom slučaju se preporučuje i fizikalna terapija, a davanje kortikosteroida je uobičajen metod lečenja.

 33. Postovana doktorice,
  moj brat boluje od depresije, strasno mu se spava i stalno je umoran nekako trom.Od lekova pije tegretol, seroxat i rispolept inekciju na svaki 14 dana.Da li je moguce da je usporen od lekova i da mu je doza prejaka.kako mu pomoci

 34. Postovana doktorice.Imam 27 godina i sledece simptome:slabost u nogama(ponekad i u rukama),bolo izmedju plecki(u jednoj tacki),trnjenje leve starane obraza,trnjenje saka i stopala(povremeno),osecaj konfuzije i gubljenja u glavi,ponekad bolovi u donjem delu ledja(krstima),otezano disanje(gusenje),aritmije srca(ponekad),znojenje dlanova,bledo lice ponekad,probleme sa varenjem(mucnine,zatvor,proliv),podocnjaci.Simptomi nisu stalni,smenjuju se ,traju po nekoliko dana pa prodju.Moram da vam kazem da sam pod jakim konstantnim stresom,kao i da mi fizicka aktivnost ne smeta(imam cak utisak da se bolje osecam posle neke rekreacije).Od analiza sam uradio :krvnu sliku i mokracu i to je uredu.MR kicme i MR glave sve ok. Na EMNeg su mi ustanovili radikulopatiju L5S1 levo posle oko godinu dana pocela je da me boli i desna noga. Da li je u pitanju neka progresija vezana za levu nogu ili nesto drugo, kome bi trebalo da se obratim.? Unapred hvala i prijatno.

 35. Poštovana Seko,
  Vašem bratu su dati neuroleptik(risperidon u Consta formi), antidepresiv(paroxetine) i stabilizator raspoloženja sa uticajem na impulsivnost, što znači da ne boluje od „obične depresije“, već od psihoze ili psihotične depresije. Sva tri leka mogu da sediraju i usporavaju pacijenta, ali nipošto ne smete sami da korigujete terapiju, jer ista nebi ni bila prepisana da Vam je brat dobro.

 36. Poštovani Aleksandre,
  gotovo identično pismo je poslato pod drugim imenom januara meseca 2008g.Imate pravo na radikularnu leziju(blago oštećenje)korena L5,S1 levo ili obostrano, jer je za isto dovoljno da ste bar jednom u životu povukli nešto teško iz savijenog položaja, ili napravili nagli pokret u lumbosakralnom delu. Svi ostali navedeni simptomi najviše ukazuju na generalizovani anksiozni poremećaj. Možete doći na pregled sa uputom svake srede Dispanzer Laza Lazarević i tražiti mene.

 37. Postovana doktorko,moj otac je imao dva manja sloga,na bolnickom ispitivanju je ustanovljeno da je vratna arterija suzena za 50%,dobio je kao terapiju lek Aggrenox,da li je to dobra preventiva mozdanog udara? Unapred zahvalan Branislav Konstantinovic

 38. Poštovani Branislave,
  Aggrenox je lek koji u sebi sadrži dva leka: acetilsalicilnu kiselinu(tj.aspirin)i dipiradamol(nekada je bio prisutan na tržištu pod imenom Persantin). Kod osoba muškog pola aspirin u dozi od antiagregacionoj dozi od 100mg.nije dovoljno dobar u prevenciji moždanog udara. Ova kombinacija lekova je bolja i prosečno dva puta efikasnija od aspirina(ili njegovih paralela, COr As, Cardiopirin, Midol 100, Andol 100…). Prema istraživanjima u svetu i prema mom iskustvu najveću efikasnost ima clopidogrel (Plavix,Zyllt).Ukoliko je okluzija na samo jednoj arteriji od glavnih krvnih sudova vrata, Vaš otac je kandidat za operativno lečenje, te bi možda bilo poželjno da se javite vaskularnom hirurgu napr.KBC Dragiša Mišović ili u Sremsku Kamenicu.
  Pozdrav, Dr Đokić

 39. Imam MULTIPLEKS SKLEROZU- bolest koje se moram odreci svega shto volim kao planinarenje sport itd. a najtezhe mi pada shto me brine kako bi mi uticala na moj posao. Vidite ja radim kao mashinovodja imam godinu dana stazha i 23 godina, iako je bolest u pochetnoj fazi slabo se osecam i vidim duplo. Ali naj me brine za posao i dal cu na krajuy postati invalid?? 😦

 40. Prije 4 mjeseca odstranjen mi je tumor u PCU ..U nalazu od kontrole stoji da i dalje zaostaje cerebelostaticki i cerebelokineticki sindrom i abducens desno..Preporucena mi je povecana aktivnost, intenzivan fizikalni trentman i banjsko lijecenje..Sve funkcionise dobro osim hoda..ruke , noge , glava, mozak sve je u redu..Hodam uz pomoc druge osbobe..
  Interesuje me dal postoje neke tablete za ovu dijagnozu ili neke vjezbe koje bi mogao kuci da radim…??
  Unaprijed zahvaljujem..!!

 41. Poštovana doktorice Goga, moj sin je više godina bio ovisnik o marihuani i raznim tabletama, pušio je marihuanu svakodnevno kao što pušač puši cigarete, a onda su počele halicinacije i paranoje. Bio je u bolnici 15 dana i tamo su mu davali samo Eglonil i diazepam, a nakon toga smo ga smjestili u komunu, Tamo su se prvih mjeseci nastavile psihoze, a nakon toga se stanje stabilizovalo.Međutim,poslije godinu dana boravka u komuni, počinje ponovo da se čudno ponaša u smislu nagle promjene raspoloženja, povlačenja u sebe i odvajanja u samoću. Ponovno sam ga odvela u privatnu kliniku gdje smo uradili sve nalaze (CT, EEG) i svi nalazi su bili uredni. Doktor mu prepisuje Risar i Asentru. tada sam ga izvela iz komune da bih mogao redovno trošiti lijekove. Ponašao se čudno, nagle promjene raspoloženja, ćutljivost, izbjegavanje većeg društva, uplašenost, strah.Međutim ni nakon mjesec dana nisam vidjela nekog posebnog poboljšanja, pa sam ga odvela drugom neuropsihijatru, kojeg još uvijek redovno posjećujemo, na nalazu je napisao „izuzetno depresivan, inhibovan“, i on mu je uz Risar 1 mg uveče, Asentru 50 mg 2 x 1/2, prepisao i Eglonil 50 ujutro i Praxiten 2 x 1/2. . Tu terapiju je redovno počeo uzimat i osjetila sam veliko poboljšanje. Međutim primjećujem da povremeno, nesvjesno zatrepti očnim kapcima, pa sam to saopštila našem doktoru, te je on konstatovao neroleptički sindrom na Risar, i prepisao mu lijek Mendileks 2 mg savki drugi dan pola tablete. Dva mjeseca sve funkcioniše dobro, stanje stabilno, ali još uvijek primjetim kada izađemo u restoran ili zatvoreni prostor gdje se nalazi više ljudi, ponaša se drugačije, nesigurno i odmah se unervozi, zacrveni, zjenice budu proširene, ali kad izađemo vani i budemo sami sve se odvija normalno i bez problema. Moram naglasiti da ga redovno testiram testom na droge, i test je uvijek negativan, tako da znam sigurno da više ništa ne koristi od opojnih sredstava. Prije desetak dana je počeo raditi, krenuo na predavanje teoretske nastave za polaganje vozačkog, pa sam i tu osjetila psihičko poboljšanje. Ali od prije dva dana iznenada je počeo da muca. Uplašila sam se i pozvala našeg neuropsihijatra. On mi je rekao da je to nus pojava lijeka Risara, i da nema razloga za brigu, samo da nastavi piti Mendileks 1 mg na svaki drugi dan. Molim Vas da mi odgovorite da li je moguće da se mucanje pojavilo od lijeka Risara kojeg pije samo 1 mg dnevno, i molim Vas za Vaše mišljenje o ishodu ovog oboljenja i da li je ova terapija odgovarajuća, za mog sina koji ima 22 godine.
  U iščekivanju brzog odgovora, srdačno Vas pozdravljam i unaprijed zahvaljujem.

 42. Molim vas da me posavetujete. Imam osećaj slabosti u nogama, osećaj umornih mišića u predelu listova što mi otežava hod. Posao mi se svodi na celodnevno sedenje. Povremeno mi trne prednja loža noge pogotovu oko predela kolena i stopala u toku hodanja što prolazi nakon kraćeg odmora a vraća se ponovnom šetnjom.Ova pojave mi se javljaju sa proleća nakon smanjenih aktivnosti tokom zime. Sa ostalim ekstremitetima nemam problema, vid mi je u redu kao i pamćenje. U prošlosti sam imao problema sa kičmom, česta priklještenja nakon povrede u teretani koju mogu opisati kao jak i oštar bol po sredini leđa nakon čega sam imao čak i osećaj mučnine. Nekoliko dana ležanja u krevetu je rezultiralo poboljšanjem Molim vas da me posavetujete šta da uradim.

 43. Molio bih Vas za savjet posto vidim da imate puno iskustva u lijecenju i terapiji parkinsonove bolesti.naime mojoj majci je otkriveno da boluje od PB prije 7 godina,koristila je sve moguce kombinacije ljekova madopar, juprenil,sada je uvedena i terapija Requipom ali ona rapidno propada.Specificnost kod njene bolesti je sada skoro potpuna nepokretnost,drhtanje,cak i skoro potpuni gubitak govora,nema nikakvih neuroloskih ispada a paradoks kod nje je sto ima izuzetnu memoriju cak i posle ovakve dijagnoze.veoma je svjesna u svoj bolesti.Molim vas da mi odgovorite koja bi kombinacija ljekova bila za nju najbolja ako se uzme u obzir da ona ima 70 godina.Unaprijed zahvalan

 44. Postovana doktorice molim vas da mi objasnite kako se radi pregled emg mislim dali je bolan radi se o dijecaku 8.god.Znam da je taj pregled vezan za misice treba da ga radi u institutu majka dijete Beograd u avgustu zbog losije koordinacije hoda to traje od trece godine zivota hod mu je trapav stim da mu se hod pogorsa kad ima temparaturu i posle mijesec se samo normalizuje i molim vas sta znaci dijagnoza/Paraparesis spastica ext inf intermitens ti 4259 .Unapred zahvalna zabrinuta majka lijep pozdrav.

 45. Poštovani Stanko,
  nije paradoks što Vaša mama nema demenciju jer je nemaju svi pacijenti sa PB. Ovo što opisujete je nažalost jedna od najtežih kliničkih slika koja obično nema povoljan ishod, tako da bi možda trebalo kompletno korigovati terapiju na manju količinu lekova koji imaju sporije oslobađanje(napr.Stalevo) uz male doze antiholinergika napr.Mendilex,ali u kratkim vremenskim periodima uz nadzor zbog mogućnosti od razvoja organskog delirijuma. Više Vam ne mogu reći bez pregleda.
  Dr G.Đokić

 46. Poštovana Gđo,
  nešto mi tu baš nije jasno. Spastična parapareza je porekla centralnog nervnog sistema(mozak i kičmena moždina), a EMG pregled mišića i perifernih nerava. Ovo što opisujete liči na ataksičan hod-Da li je detetu rađena MRI mozga i kičmene moždine?
  Dr G.Đokić

 47. Postovana doktorko hvala na brzom odgovoru on je radio MRI mozga nalaz mu je uredan MRI kicmene mozdine nije radio samo jeradioRTG torakalne kicme iz dva pravca i tu je nalaz uredan radio jeMR cervikalne kicme sa angio programom i tu je nalaz sledeci / u vratnoj kicmi postoji utisak dvojbe izmedu artefakata i pataloskog stanja u spinalnom kanalu donje polovine vratne kicme sa potencijalnim vaskularnim malformacijama.U srednjem i donjem dijelu vratne kicme linearne i vijugave hipointenzne signale u prednjem epiduralnom prostori,paralelne sa mjelonom koji odgovaraju artefaktima protoka likvora a manje vjerovatno dilatiranim koronalnim perimijelonskim venskim pleksusima.Na kraju ni doktoru nije jasno da li se radi o anomaliji pa ponovno snimanje vratne kicme imamo u avgustu posto mu je snimak raden u budnosti i malo se mrdao molim vas za vase misljenje i savjet dali da radi magnet kicmene mozdine unapred vam se zahvaljujem i pozdravljam.

 48. Poštovani,
  dete mora da se uvede u opštu anesteziju kada se radi predled magnetnom rezonancom.Mora da se uradi MRI vratnog dela kičme.EMNeG pregled je besmislen u takvoj vrsti problema.Ako se radi o vaskularnoj malformaciji, neurohirurška intervencija je veoma delikatna.
  Želim Vam svu sreću ovoga sveta.
  Dr G.Đokić

 49. postovana doktorko,
  dijagnostikovana mi je MYELITIS TRANSVERSALIS.nakon upotrebe kortikosteroida sve se vratilo u normalu,a imala sam trnjenje saka,nogu i trupa.mozete li mi reci nesto o toj bolesti,i da li se vraca u odredjenim periodima.sta bi mi moglo pomoci,s obzirom da nemam vise terapiju.unapred hvala.S postovanjem
  VESNA S.

 50. Poštovani,imao sam glavobolje oko mesec dana pio sam sve i svašta i nije mi pomagalo odjednom su glavobolje prestale.Međutim glavoblje su ponovo počele i traju viđe od 7 dana svaki dan.Pošto sam primetio da ste vrlo savestni i odgovorni hteo bih da dodjem na pregled kod vas,da uzmem uput kad i gde.Unapred hvala. U nadi na skoro viđenje jer je ovo nepodnođljivo!

 51. Postovana,

  Po prvi put se javljam i moj problem je sledeci.Povremenu slabost u obe noge, u zadnjih mesec dana s vremena na vreme osecam slabost u desnoj ruci. Desava mi se isto da mi se duplira slika na oba oka. Probala sam u tom trenutku da zatvorim jedno oko sakom i u tom momentu mi se vid stabilizuje a cim sklonim saku sa oka ponovo mi se slika duplira. Prvi put mi se to desilo pre pet godina kada sam bila u drugom stanju tacnije u osmom mesecu. tom prilikom sam imala i variranje pritiska. Od pregleda sam uradila osnovne preglede krvi,mokrace a od specijalnih pregleda uradila sam skener glave, neuroloski pregled, kardioloski, oftamoloski i ultrazvuk bubrega. I svi rezultati bili su uredu. Neznam da li ce vam nesto pomoci ali u istom perijodu imam izrazito povremeno crvenilo na licu nalik koprivnjaci. Koza mi je suva i hrapava. Povremeno imam otezano disanje povisen pritisak 145 sa 90 a moj pritisak normalan je 116 sa 70. Svi doktori su mi ukazivali na problem psihicke prirode pa bih zelela da cujem i vase misljenje kako bih bila sigurna u njihovu dijagnozu. Od lekova ne koristim nista sem povremeno bromazepan od 1,5mg. Da napomenem i to da osecam povremeni bol u repnom delu i da posle porodjaja imam 15 kilograma vise . Unapred zahvalna.

 52. Evo u cemu je moj problem. Imam konstantno zujanje u levom uhu i na to uho slabije cujem. Na pregledu je postavljena dijagnoza da je „protrcao“ neki virus i kao terapiu sam dobio injekcije kompleks B-vitamina. Naravno situacija se nije promenila imam konstantan osecaj napetosti u vratnom delu i retko mi se javlja blago trnjenje levog dela obraza kao i osecaj vrtoglavice. Imam i problem sa nejasnocom u vidu i ako su na pregledu konstatovali da mi je vid odlican i da nema potrebe za dioptriom. Zbog takvog stanja cesto se osecam umorno i iscrpljeno pogotovo dok vozim automobil. Fizicki sam dosta izdrzljiv bez poteskoca mogu dosta dugo da hodam, vozim biciklo jedino me zamara plivanje osecam bol u vratnom delu.Pritisak mi je uglavnom normalan mada se desava da donji po nekad dodje do 90 i otkucaj srca takodje oko 90, 95. Imam 42g i od pregleda sam uradio ultra zvuk srca, redovan pregled krvi i urina,dopler krvnih sudova vrata,ultra zvuk bubrega i rengen vratnog dela kao i pregled stitne zlezde. Svi rezultati su dobri jedino mi je receno da je vratni deo kicme ravan umesto sto treba da bude blago zakrivljen. Bilo kako bilo mene svi lekari tapsu po ramenu i kazu da sam apsolutno zdrav a meni i dalje nije dobro i simtomi ostaju ne promenjeni. U drustvu sam uvek vazio za veoma vedrog i zabavnog coveka spremnog uvek za akciju. A u poslednje vreme sam se povukao u sebe i strasno sam zabrinut sta je to samnom i imam osecaj da se sve teze nosim sa svojim problemom. Drugim recima funkcionisem kao automobil kojeg stalno voze sa podignutom rucnom a to me strasno zamara.Moj problem traje oko osam godina zato bih zeleo da cujem i vase misljenje. Veliki pozdrav. Predrag.

 53. Poštovana Dr.Djokic,
  imao sam samo 7 dana nesanicu mada su temperature prošlog juna bile nesnosne, pa je možda i to bio uzrok nesanice kao i promena grada, posla i temp. u stanu od 30 stepeni. Mešao sam lekov da bi zaspao Ksalol i posle 1 sata Bromazepam. Ovo je tek bilo loše. Onda mije prpisan Bensedin i Sunval. Od Bensedina mi je odmah bilo loše i uveče sam prvi put spavao jer sam popio jedan Sunval od 0,5. Sutra sam imao napad panike iod tada je sve nopako. Doktorka mi je prepisala inekcije Bensedina , Eglonila i Anafranil. Sunval više nisam pio, pa više nism ni spavao. Nisam znao kakve su nus pojave kod Anafranila pa sam to drhtanje smatrao d mi se situacija pogoršava. Taj
  odličan posao sam napustio. vratio se u moju staru lošu firmu koja se zatvorila i da više ne dužim, niti radim, niti pijem neki antidepresiv a po ceo dan se vraćam u istoriju i što sam pogrešio. Ovo podsećanje i traženje krivca ili odlučujućeg momenta koji mi je ovo napravio traja po ceo dan, osim kad nekad zaspim, što pokušavam na silu. Pio sam i Zolof ali je doktora ukinula jer su mi se javljale neke slike kad zatvorim oči i pokušavam da zaspim. Šta prporučujete da se više ne vraćam u prošlost jer nemamam koncentraciju, ništa mi se ne radi i po ceo dan samo mislim što sam pogršio, gde i tako ceo dan.

 54. Postovana Dr G.Djokic,imam jedan problem,zapravo moja drugarica,bolestna je vec 15g.U Blicu sam procitala clanak koji ste vi napisali o Depresiji.Ona ne zeli sa nikim da komunicira,samo lezi,i ne izlazi nikako vani.Sav razgovor sa njenim ukucanima se svodi na trazenju hrane,cigare,kafe,to je sve.Koristi Leponex 25mg i Lorezapam 2.5mg sto ne daje rezultata.Ona ima 45g,neudata je.Molim vas odgovorite mi o cemu se radi,i ima li pomoci mojoj drugarici.Unaprijed HVALA.

 55. Postovna dr.Djokic
  Moj suprug je operisan pre tri meseca,nakon rupture aneurizme,desni ceoni deo.Operacija je prosla dobro,ali je osmog dana usledio spazam krvog suda i privremena oduzetost leve strane.Posle tri dana ostala je oduzetost leve sake,ali je ubrzo poceo fizikalnu terapiju koja je pokazala dobre rezultate.Terapiju je nastavio i po izlasku iz bolnice i brzo je napredovao.U bolnici a posebno nakon dolaska kuci pokazivao je znake izrazite hiperaktivnosti,nije spavao,bilo je gotovo nemoguce nagovoriti ga da se na trenutak umiri.Pojavile su se i tahikardije i ponovo visok pritisak zbog uznemirenosti,pa mu je uz karbapin2x1 prepisan i haldol i to 3x5mg.To ga je smirilo tek nakon 4 dana,ali je posle 12 dana poceo da pokazuje znake predoziranosti,pa je haldol3x2mg postepeno smanjivan uz uvodjenje akinetona1x i lorazepama2x1,5.Sada je ponovo izrazito hiperaktivan,nemiran,cesto uznemiren,mentalno jos uvek konfuzan,ali u manjoj meri nego ranije.Pregled kod lekara obavlja se iz dva do tri puta jer izlazi iz ordinacije.Odbija da radi fizikalnu terapiju,kako u Sokobanjskoj tako i u kuci sa privatnim terapeutom.Od pocetka je svih prepoznavao,stavljao u tacan kontekst,ali onda cesto negde odluta,iako ostaje u kontekstu vezanom za tu osobu.Jos uvek moze da podigne ruku do ramena ,siri prste i stegne saku,mada samo na nagovaranje.Inace je drzi savijenu u laktu sa stegnutom pesnicom.Krvni pritisak mu je uz pomoc dobre terapije stabilan,uz povremene skokove kad se posebno uznemiri.Inace,uvek je bio hiperaktivan i nije ga drzalo mesto,ali…ovo je nesto drugo.Znam da je potrebno vreme i strpljenje za oporavak,samo se bojim da nije pronadjen pravi nacin da mu olaksamo oporavak.Ako mozete da me savetujete sta da preduzmem,bila bih Vam beskrajno zahvalna.

 56. Lecim se od epilepsije vec 10 godina.Otkada sam pocela sa terapijom(Karbamazepin 200mg)vise mi se nisu pojavljivali napadi.Napad je bio u vidu kocenja brade.Isla sam na skener,na MR i rezultati su bili o.k. jedino na EEG-u se pokazuju povremeno promene.Sada zivim u Italiji(3 meseca)i u drugom sam stanju(6.mesec).Objasnila sam doktorima moju situaciju i pitala da li treba da idem na neka dalje preglede,oni mi kazu da nema potrebe,samo da nastavim sa terapijom.Sada pijem 100mg.ujutru i 100 uvece.Tako pijem vec godinu dana.Nije mi jasno to zato sto sam kod nas,u Srbiji,isla na svaka 3 meseca na kontrole,a ovde mi kazu da nema potrebe,iako sam u drugom stanju.Zamolila bih Vas ako mozete da mi kazete da li treba ici na jos neka ispitivanja,jer ipak ovi lekovi uticu i na plod.-Hvala vam puno unapred.

 57. Hvala Vam puno na odgovoru,sada mi je mnogo lakse.Samo sam zaboravila da vas pitam za dojenje.U uputstvu za lek pise da se karbamazepin izlucuje u majcino mleko,i da se mora precizno davati dojiljama.Da li postoji mogucnost da treba da prehranjujem bebu ili dojenje mozda nece stetiti bebi posto pijem malu dozu leka?Opet vam se mnogo zahvaljujem i nadam se da vam vise necu dosadjivati.

 58. Postovana Dr. G. Djokic,
  Javljam vam se zbog jednog specificnog problema. Imam 28 god. i bavio sam se aktivno sportom do prije 5 god. Sad mi se desava da kad igram fudbal ili kad nisam dovoljno naspavan ili kad odem u teretanu, „pocne da mi treperi pred ocima i to traje jedno pola sata, zatim polako prestaje i onda pocinje jaka glavobolja koja se samo pojacava, zatim se javlja mucnina, bol u zeludcu i tera me da povracam. Malo pocinje da mi trni leva ruka i usta, sto mi jos vise stvara paniku. To polako prolazi kroz jedno 3-4 sata, ali ostaje umanjena glavobolja koja traje 2 dana.
  To se nekad desava cesce , a nekad prodje nekoliko meseci, zavisno kako sam aktivan. Kad mirujem ne desava se, ali cim pocne trcanje napor, dodjem kuci ,kad pocne polako da treperi, odmah znam sta me ceka!
  Preporucivali su mi CT, mada, volio bih da cujem bas strucan savet koji bi me uputio na ono sto bi zapravo trebao i strucnog Dr.
  Unapred vam hvala na odgovoru, a nisam ni znao za ovu stranicu i sve pohvale na ovakvom humanom gestu.

 59. postovana dr.Djokic
  moja cerka{9god} je bolovala od epilepsije i pila eftil sirup punih 4 ipo godine.Oktobra 2005 joj je ukinuta terapija i za sada nepije nista,ali u momentima ima promene raspolozenja,inace njeni napadi su bili dosta blagi cak neprimetni.Uradjena je magnetna rezonansa i metabolicki skrining,rezultati su uredni,inace dijagnoza joj je umerena ment.retar.i slabo govori,isla je na defektoloske tretmane,a sad ide u spec skolu.Na kontrole kod neurologa idemo po potrebi za sada kako je savetovano od strane neurologa,ali iskreno receno nesto i nisam zadovoljna neurologom.sta ciniti dalje?
  molim vas da mi odgovorite…
  unapred zahvalna

 60. Postovana doktorko.
  Moja tetka(40g) je operisana pre 11god,u pitanju je bio benigni tumor na malom mozgu.Posle 5 godina je obolela od Sarkoidoze pluca,imala je terapiju lekovima,koje je pila godinu dana,nakon toga je imala na svaka 3 meseca kontrole,pa na 6meseci,tako da je prosle godine imala zadnju kontolu kada su joj rekli da vise ne mora dolaziti redovno na kontrole da je sve potpuno uredu,jedino ako oseti nesto.I sada se desava da od pre 7 dana pocele su da joj trnu noge i ruke,kada hoda zanosi je,tako da u momentima mora uz neciju pomoc da hoda,onda ima problema i sa govorom, i desi joj se nekontrolisani pokret rukom(recimo podje da se pocese a ruka ode na drugu stranu).Radila je nalaze krvi i sve je uredu,osim malo povisenih triglicerida i secera,od jutros su joj ukljucili infuziju 2x dnevno dok ne dojde na red za skener,a to je za par dana.Pa,bih vas ja molila ako mozete da mi kazete sta bi moglo da bude u pitanju,i da li to ima veze sa onom operacijom,i sta biste vi preporucili?

  Unapred zahvalna!

 61. postovana doktorko,

  meni ste vec odgovorili na postavljeno pitanje,ali moram jos nesto da Vas pitam.
  moja dijagnoza je transverzalni mijelitis,ali posle uradjene MR cervikal. i torokal.dela kicmenog stuba u jednoj recenici radiolog je napisao sledeceNajlepse Vas molim da mi pojasnite sta zapravo to znaci,jer ja sam u strahu da se ispod edema krije malignitet.Hvala Vam puno

 62. Postovana doktorko,
  evo sta je napisao radiolog:intramedularno dorzoventralno levo u visini c2,dorzomedijalno,obostrano u visini c3,dorzomedijalno obostrano ,izrazenije u visini c5 kao i dorzomedijalno obostrano u visini th3,vide se multiple fokalne hiper.lezije u t2w,hipointezne u t1w,okruzene manjim perifokalnim edemom,promera 6*15mm u visina c3 koje ne ekspandiraju medulu,a nakon iv aplikacije kontrasta se lezije u visini c2ic3,pojacavaju u IS.intrakanalikularno,intra i ekstraduralno se ne vidi prisustvo spaciokomresivnog procesa.diferen.dijagnoza:plakovi demijelinacije.Hvala i oprostite sto Vas mucim ovim pitanjima,ali najvise bih volele da ne moram da Vam se obracam za pomoc

 63. Postovana dr,

  Da li postoji neki aparat za MR za klaustrofobicne
  pacijente?
  Citao sam u novinama da u Novom Sadu ima MR sa kracim tunelom i difuznim svetlom sa nekakvim slusalicama koji omogucava laksi pregled za klaustrofobicne pacijente. Da li u Beogradu ima takvih aparata i da li ima razlike u dijagnostici?

  Pozdrav Alexa

 64. Postovana doktorko,hvala po ko zna koji put.Uradjen je CT I MRI glave,i sve je cisto,sem sto mi je uvecan vermis,ali mi je receno da to ne pravi problem.Nemam apsolutno nijedan neuroloski ispad,i evocirani potencijali su potpuno u redu. Ja vise nemam tegoba koje sam imala,osecam se dobro,primam OHB12,pijem vitamine,idem na plivanje,i radicu u septembru kontrolni MRI vrata.Vama se jos jednom zahvaljujem i mislilm da ste sjajan doktor i covek.Dugujem Vam poklon,jer ste odgovorima puno pomogli.S postovanjem
  VESNA

 65. Postovana doktorko,
  Pre 5 godhina imao sam povredu glave kojom prilikom sam zadobio ubod metalnom iglom u desno uvo.Osetio sam jak bol i istog trenutka cuo sum koji traje i dan danas,samo sto je u pocetku to bio blagi sum.Danas je puno jaci i stavara mi probleme psihicke prirode.Na VMA mi je dijgnostikovan tinitus i blaga nagluvost na desno uvo.Prepisan mi e Ginko biloba.magnezijum,cink,vitamin e.Sve sam to duže vreme uzimao,nažalost bez rezultata.Pokusao sam i sa tinitus maskerom ali mi vise ni to ne pomaže.Imam osećaj,kako vreme prolazi da se stanje pogorsava.Najgore je na promenu vremena kada imam i jake probadajuce bolove u denom uvu i desnoj ruci.Od lekova sam jos pio i stugeron forte,urutal,cavinton i nisu mi pomogli.Ono sto me cudi je da mi doktori nisu preporucili nikakvo snimanje pa ni dan danas neznam sta je prilikom uboda ostećeno.Negde sam pročitao da se u Americi Tinitus leci Transkranijalnom mgnetnom stimulacijom.Sta vi mislite o toj metodi,ili možda imate drugu ideju.Ako treba da odem na neko snimanje,molim vas recite mi na kakvo.Unapred hvala

 66. Postovana doktorka!
  Snimala sam TCD vilisa prije nekoliko dana i ustanovljeno je da imam povisen bsk leve acm a aca nesto viseg priliva .Potom sam upucena na isto kontrolno snimanje samo na jacem aparatu 21.08.Danas sam imala titranje ispred ociju jedno pola sata pa se smirilo .Da li je to povezano sa poremecenom cirkulacijom i sta da radim posto sam bez ikakve terapije?Pozdrav!

 67. Mojoj rodjaki je ustanovljen meningeom i sugerisana joj je operacija u inostranstvu.
  Da li neko moze da me posavetuje gde i kako da nadjem klinike u inostranstvu gde bih mogao da se odstrani meningeom ili da mi predlozi neke ako zna?

 68. Postovani molim Vas da mi neko odgovori, ako moze. Vec tri
  nedelje imam vrtoglavice i cudan osecaj u glavi, povremen bol u
  potiljku, propadanje kad legnem u krevet. U medjuvremenu sam
  isao kod kiroprakticara i pokreti su mi mnogo bolji, kako ona
  kaze oslobodila mi je nerve i misice pored kicme. Uradio sam i
  magnetnu rezonancu vrata i glave kao i pregled krvnih sudova
  vrata. Meni zakljucak ne znaci previse, ali verujem da je Vama
  neophodan da bi mi dali pravi savet sta dalje.
  MRI/MRA glave: MR pregled endokranijuma i MR angiografija
  su bez patoloskih promena.
  MR pregled cervikalnog segmenta kicmenog stuba: asimetricna
  cirkularna protruzija C 5-6 IV diska, pracena rubnom
  spondilofitozom, bez kompresivne mijelopatije. levi IV foramen
  umereno stenoziran.
  anularno bubrenje C 4-5 diska bez kompresivnih manifestacija.
  lako stenozirani IFV forameni.
  Molim Vas za savet sta dalje. da li je vrtoglavica od vrata, sta
  preporucujete koje lekove, vezbe, bazen
  Unapred hvala Dejan R.

 69. Postovana Dr G.Djokic

  Ima mesec dana osecam kao da mi se desna strana glave zateze nista me neboli ali svremena na vreme mi se to desava kao da mi se koza zateze i osetimblagi zig.
  Molim Vase misljene.
  pozdrav Dejan.

 70. Puno se zahvaljujem Dr Gorica

  U medjuvremenu sam bio kod Neurologa i Nruroloski nalaz je uredan bio sam i kod Oftamologa na pregledu vida i merenju i ocnog pritiska i to je sve uredu pritisak je 18 i 16.Davo sam i krv i mokracu na analizu i sve je uredu. Neurolog mi je rekao da je to sve od preteranog posla sikiracije i napetosti i da ce sve to proci.Dao mi je da pijem Lorazepam od 1mg 1dnevno i da snimim glavu za svaku sigurnost EEG.Ja radim normalno nista me neboli jedino sto kad pogledam naglo ulevo i na gore osetim taj zig sa desne strane.
  Sta Vi mislite na to sve.
  Puno sam Vam zahvalan i Javite se Čačak Dejan

 71. 10god. pijem antidepresive,sada samo ksalol.u zadnjih godinu dana primetila sam da strasno zaboravljam stvari iz blize i dalje proslosti,pa sam zabrinuta?molim vas za vase misljenje.
  pored svega toga operisala sam nadbubreznu zlezdu i histom.materice,u klimaksu sam….takodje tesko zaspim-spavam na prekide….imam bolove u misicima,iscrpljenost,brzo zamaranje-uvek se osecam umorno….????

 72. Poštovana doktorko
  Molio bih Vas za mišljenje i savet.
  U pitanju je moja kćerkica koja ima 11 godina. Do marta ove godine ništa nije nagoveštavalo problem koji se javio. Bila je devojčica bez ikakvih problema, zdrava, vesela, komunikativna. Jednog jutra dok je radila domaći zadatak učinilo mi se da je zastala i da ništa ne radi. Pitao sam je šta joj je, i da mi kaže koje zadatke je uradila. Ćutala je i nije mi odgovarala. Bila je u pitanju matematika. Rekao sam joj da mi napiše na papir sledeći zadatak 238*326. Ona je napisala prve tri cifre i stala. Pitao sam je da nastavi i nije mogla. Pitao sam je koliko je 7*3, nije znala. I tako još nekoliko zadataka i nije bila u stanju da ih reši. Video sam da se ne ponaša kao do sada. Otišao sam na posao, a ona u školu. Kada sam se vratio i dalje mi je delovala zbunjeno. Nije bila u stanju da mi pošalje poruku na mobilni niti da pozove baku na telefon. Umesto bakinog pozivala je moj broj telefona. Sutradan sam je odveo u Novi Sad kod doktora Pavlovića koji mi je rekao da je u pitanju epilepsija – Epilepsia idiopathica focalis et syndroma epilepticae cum impetu focalisG 40.0
  Prepisan joj je Eftil 500 mg jedna tableta uveče.
  Nakon tri nedelje smo bili na kontroli i doktor je rekao da je stanje u redu i da nastavi piti eftil. Zakazana nam je kontrola za 6 meseci (sada u oktobru). Nakon tog dana u martu više se ništa slično nije pojavilo. Pratim njeno stanje neprestano obraćajući pažnju na svaki detalj – ništa neobično nisam primetio. Ni učiteljica nikada ništa neobično nije primetila u školi.
  Da li je to stvarno epilepsija, da li je izlečiva, da li je Eftil dobar lek i da li možda negativno može uticati na mentalno zdravlje?
  Verovatno sam bio preopširan ali Vas ipak molim da mi odgovorite kako da se dalje ponašam.

  Mnogo hvala na strpljenju.

 73. MOLIM VAS, Gorice, za misljenje:
  Moj rodjeni brat od 1995.god. boluje od epilepsije.
  Njegov lekar je dr Mirjana Spasic (Nis), za koju su nam mnogi rekli da je odlican strucnjak.
  Problem je sto je ona retko prisutna u Klinickom Centru Nis, pod izgovorom da je stalno na putovanjima, seminarima,…
  Interesuje me: mi, kao porodica, uopste nismo edukovani sta-kad-kako sa ovom vrstom pacijenata!
  Njegova zvanicna dijagnoza, koju sam nedavno dobila „crno na belo“ je:
  EPILEPSIJA SA KOMPLEKSNIM PARCIJALNIM NAPADIMA SEKUNDARNE GENERALIZACIJE G40 I ELEMENTIMA TRAJNIH IZMENA LICNOSTI EPILEPTICARA SA DOMINACIJOM AFEKTIVNOG POREMECAJA F06.3
  Molim Vas za savet gde da se mi, kao porodica, informisemo, i koja bi terapija za njega bila najdelotvornija.
  Unapred zahvalna,
  Maja Sorsorov

 74. postovana Gorice, imam slicne probleme sa zujanjem u usima i ostale tegobe kao i citalac u Vasem clanku u „blicu“ od 16.09.2008.u martu 2008.uradio sam sistematski pregled na VMA i sveje bilo u granicama normale, sem centra za ravnotezu desne strane.za to mi je prepisana terapija Vestibo, potom Urutal i Bkomplex ali nije bilo poboljsanja.imam problema sa duzim stajanjem i u hodu samnesiguran.javljaju mi se i glavobolje, neki put zamucen vid u trajanju od 10tak minuta. osecam slabost i zamor, povremeno drhavicu i lupanje srca.imam snimak MR glave. kako je moguce da sa uputom dodjem kod Vas na pregled, kad i gde? pozdrav

 75. Štovani,
  u zadnjih 10mj.imala sam stresno razdoblje i tesko razocarajuce,sto me je bacilo u tesko depresivno stanje,imala sam i prije epizode depresije,ali ovako tesko nikada,od jaukanju,do zatupljivanja i odjednom euforije,doktor mi je propisao Zoloft 50mg/dan,a jos od prije patila sam od napada panike pa sam pila i jos popijem rivotril 2-3mg/dnevno..nista mi nije pomagalo,pokusala sam izvrsiti na tri nacina suicid,nije uspjelo,neznam koliko je opasna ova kombinacija tableta pijem ih vec tri mjeseca,ali nesto malo bolje,jeste,ali i dalje dolaze mi crne misli,visok tlak,pa nagli pad,napadaji placa i,kao da sam opet na pocetku!Ne znam vise komu i cemu da se obratim,jetra i bubrezi su osteceni,ali jos u ne tako opasnoj mjeri!Molim Vas Za Pomoc!
  Sanja
  p.s.molim vas putem e-maila
  Zahvaljujem

 76. moje majke majka je umrela od srca u 35 god moja majka je umrela tako to ju jepukla arterija a ja selecim od srca pa vas pitam za moju sestru posto ona sve lici na oca dali znaci da i ona moze bolovati od srca…
  PUNO HVALA

 77. dobar dan :)ovde jedan momako iz novog sada koji bolujke od ms-a…imam ms blizu 3 godine i aj recimo da sam imao max 4 napada…primam rebif skoro godinu dana, interesujeme koliko cu to primati posto moj doktor je stur na recima…svrljam po netu i naidjem na to da sve vise sumljaju da je ms nasledan a da muskarci prenose ms cesce nego zene …jel to istina?ja sam iz novog sada i kod doktora jesica sam.da li bi ja mogao da dodjem kod vas ili kod doktorice drulovic na pregled posto ste mi vas 2 mnogo mnogo ozbiljnije nego moj doktor:)unapred hvala Jovan:))))

 78. Moja sestra ima 51 godina so MR utvrdeno belo mozdana atrofija prila vitamin-E ;Bekopleks . Molim recite mi vise o boles i koi lekovi moze da i pomogne i dali e nasledno PUNO hvala nadam se na odgovor………

 79. Poštovanje!
  moja kćerka ima 15 god. Iznenada su joj se javile jake glavobolje slepoočno sa mučninom.Bude joj bolje 2 dana pa opet se ponovi ali više ne toliko jako.
  Nalaz mra mri(dio koji mi nije jasan) Hipofiza je voluminozna ,dijametara 17x13x10(LL,AP,KK) SA fokalnom T2 hipointenznom promjenom u centralnom aspektu na granici adeno i neurohipofize koja prvenstveno odgovara Rathke cisti sa koloidnim sadržajem.savjetovan kontrolni MR pregled selarne regijeza 3 mj. radi definitivne evaluacije opisane promjene neinvazivnih MR karakteristika.
  Molim Vas da mi ovo pojasnite .Jako se bojim.
  Hvala.

 80. Postovana Dr. Djokic, imam hiper funkciju stitne zlezde i ts mi je konstantno 0,o5 a normalne vrednosti su od 0,25 do 5,oo. Znam da ovaj hormon utice na hipofizu, ali ne znam koje su posledice, pa Vas molim ako mozete da mi objasnite. Hormoni t3 i t4 su se normalizovali ali ne i tsh

 81. Postovana,
  moj EMNG nalaz ukazuje na postjanje kompresivne lezije n. medianusa u rucnom zlobu desno i hronicne lezije korena C6 i C8/Th1 desno. Da li je to tzv profesionalno oboljenje? I da li postoji adekvatna terapija?
  Unapred zahvalna,
  Snezana 1964 god

 82. Molim za pomoc: vec punih deset godina bulujem od migrene, koja se uvek javlja oko menstruacije, uglavnom par dana posle. Jedino sto mi je pomagalo bile su injekcije novalgetola, ali sada iz nekog razloga lekari to vise ne daju, vec iskljucivo brufen, koji meni ne pomaze. Onda sam otkrila dolorexu, koja je bila odlicna, ali je povucena. Za sada se pomazem nimulidom, koji je ne otklanja u potpunosti, ali je jedini lek koji me bar malo umiri. Nisam radila nikakve testove, jer moja lekarka smatra da nema leka za migrenu i da se sa njom zivi. Planiram dete u skorijoj buducnosti, a strasno se plasim glavobolja, jer ja u tim stanjima ne mogu bez lekova, a pijem ih bar nedelju dana mesecno. Molim odgovor na mail. Hvala!

 83. zdravo.imam 29 god,i pre 1 god sam imala ceo mesec vrtoglavicu,bila sam kod UGN doktora i bilo je sve ok,sa ravnotezom je bilo ist sve ok.tada sam uradila jos CT glave i tu je bilo sve ok,zatim je vrtoglavica prosla sama od sebe.sad je pocelo ponovo isto to da mi se desava i ponovo sam bila kod doktora i opet je sve ok.krvna slika je isto ok.osecam se kao da se ne mogu dovoljno koncetrisati.a to se desi ujutro i uvece,onda kad legnem dodjem u normalnio stanje kao da mi nije nista,imam malo snizen pritisak.kad hodam kao da sam malo pripita,ako mozete kazite mi u cemu je problem,jer me to strasno pravi nervoznom.osecam se dobro a ta vrtoglavica me tako sputava u mome poslu i samo stvara jacu nervozu.unapred hvala.Maja iz Stuttgarta.

 84. hvala vam na odgovoru.htela sam samo da kazem da ja u sustini nisam nervozna,samo me ova vrtoglavica pravi nervoznom,jer me dosta iscrpljuje,umorna sam i spava mi se .inace sam uvek u pokretu itd.kazite mi molim vas kod koga doktora da odem i kakve nalaze da napravim,pre 3 nedelje sam imala malu upalu sinusa i uzimala sam antibiotik,pa sam mislila da je od toga.da li ta dosadna vrtoglavica me sputava u mojoj koncetraciji ili nesto drugo.malo se bojim da nije nesto na psiho bazi,mada nemam nekakve probleme u zivotu koji bi mi doveli do svega toga.kazem vam ova vrtoglavica se javi nakon dorucka i opet malo nestane pa opet za 2 -3 sata pa u podne ,kad malo odmorim u krevetu kao da skroz nestane ,opet kad hodam dodje itd.ima li nekakav dobar lek ili kapi koji bi to regulisali ili sta da radim jer to stvarno dugo traje,kao da sam u nekoj rupi iz koje nema izlaza.izvinite ako vas zamaram sa mojim pitanjima,ako mi mozete pomoci bila bih vam mnogo zahvalna.maja.stuttgart.

 85. Ocajna sam i zato vam pisem se nadam da ce mi pomoci ona ima 51 god. so MR utvrdili da ima belo mozdana atrofija pie vitamin E i B kompleks.Nije sposobna obavljati domaci posao,prostorna orijentacija nema ,kad pricam sa noj mislim da e ok ,bavno hoda i po stepenicama ide kao da se boi ili kako da ne vidi,tesko i ide i kad treba da se oblaci oblaci se naopako ili kao da ne razume kako da go obuci vrti ga .Nas tata imao sklerozu on se ponasao drugcie i pitam vas dal i ona ima istu boles kao nas otac i dali e nasledna ? Dali ima lekove za noj i ako ima koi se ??? Molim vas recite kako mi mozemo da i pomoci noj zasto kad nesto radi a ne moze ili ne moze da se seti kako to da uradi onda pocne se nervira i da plakati a to me nogu boli zasto ne znam kako da i pomoci i zato molim vas da mi pomognite i da mi posalite odgovor !!!!!

 86. Poštovani,
  prije 4 godine otkrivena mi je diskushernija(S3, S4) , od prije 16 dana sam ukočen , primio sam 3 injekcije voltarena i 14 dana mirujem. Ispravilo me je ali imam tegobe u leđima(steže me ne mogu dobro da se krećem). U lijevoj nozi između koljena i stopala pritiska me i dosta jak bol pri hodu.
  Molim Vas da mi odgovorite šta da radim. Unaprijed se zahvaljujem vašem odgovoru.

 87. imam sustanje u usima,mislim da je u glavi,uradio sam dopler krvnih sudova sve dobro,pregled usnog lekara istto dobro,kardioloski pregled isto dobro,onada sam uradio MR vratnog dela kicme i tu ima malih hernija,jedna je mala a druga veca.Da li ivi imate neku predstavu o tome i sta bi mogao dalje da uradim da bi sustanje prestalo koje je nekad manje nekad vece,onace se osjecam dobro

 88. Imam sina Mihajla koji ima 5 godina, rođen je 3 meseca ranije (27/28 gn) prirodnim putem. PTM 1000g, PTD 36, AS 5/6, nije reanimiran. Šest meseci bio u inkubatoru. Od 9 dana na veštačkoj ventilaciji u trajanju od 67 dana. Nakon toga oksigenoterapija 89 dana. Dete se redovno kontroliše na ORL pod Dg. Stridor i Paresisi plicae vocalis lat. dex. Prohodao sa 28 meseci, progovori kasnije. Redovno odlazi na logopetski i psihološke terapije.
  Juče mi je rađen Leither-ov test inteligencije i rezultat je 61, psiholog mi kaze da je to stanje blage mentalne retardacije. dete ide u kolektiv i lepo se uklapa, hiperaktivno. Šta mi možete preporučiti i posavetovati šta dalje da radim.
  S poštovanjem

 89. imam 33 godine, i lecim se od anksioznog poremecaja. Pila sam zoloft i ksalol sa pauzama zbog trdnoce. Posle porodjaja krecu ponovo panicni napadi ali sada je novo sto se javlja treperenjE(grcenje)ocnog misica podizaca kapka. Preplasena sam jer to traje bez prestanka po 20 dana . Psihijatar kaze da je to od napetosti i prepisuje mi rivotril i flunisan. Molim vas za misljenje, umirem od straha da nije nesto neuroloski. Pomozite mi.HVALA

 90. Molim vas pomozite mi. Posle prvog porodjaja nakon 2 god. konstatovana mi je anksioznost sa panicnim napadima. Bila sam pod terapijom i posle poboljsanja rodila drugo dete. stvar se vraca na staro. Sada mi se javlja treperenje(grcenje) ocnog misica/podizaca kapka. to traje bez prestanka i po 20 dana. Prvo je bilo na desnom oku a posle par meseci na levom. Jako sam uplasena iako psihijatar kaze da je to posledica napetosti. Pijem od juce rivotril i flunican, a pre toga sam pila zoloft i ksalol. Hvala vam unapred

 91. Postovani,
  imala sam dugo panicne napade i sada je to proslo ali sam i dalje cesto anksiozna.Medjutim,brine me sto je pocelo da mi se javlja podrhtavanje misica,leva ruka i leva noga,u odredjenom polozaju.Nista drugo.Imam 22 godine.Da li to moze biti posledica anksioznosti,stresa?

 92. postovana dr.u zadnje dve god. poceli su mi problemi sa desnim okom tacnije u naj manjem mom opustanju gubim kontrolu nad okom i pobegne mi u stranu tj. napolje mi ode pogled inace na njega primetio sam i slabije vidim cesto zmurim dok je levo u boljem stanju samo sto uspem i njega nekako da opustim da odluta u sustini mogu jos da kontrolisem ali desno mi cesto izmakne kontoli ,,koji je lek ili preventiva i dali je opasan hiruski put …hvala …zelkjko

 93. Svima je odgovoreno na e mail adrese osim Vesni kojoj odgovaram sada jer mi se mail za nju vraća kao mail delivery system failure.Dakle,
  POŠTOVANA,
  BOJALI SE VI ILI NE, SVAKO OD NAS IMA NEKU BOLEST SA KOJOM ŽIVI.DIJAGNOZA G 37.9 ZNACI NESPECIFICNO DEMIJELINIZACIONO OBOLJENJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA.G 35 JE SCLEROSIS MULTIPLEX.POSTOJI VEROVATNOCA DA UKOLIKO JE SLUCAJ O PRVOJ POJAVI SIMPTOMA KOJI SU NEURORADIOLOŠKI(MRI)POTVRÐENI KAO DEMIJELINIZACIJA TO BUDE ŠIFROVANO KAO G 37.9.NISAM VAS PREGLEDALA,NISAM VIDELA REZULTATE I NE UMEM DA CITAM TUÐE MISLI PA NEZNAM DA VAM KAŽEM DA LI IMATE MS ILI NE.SVE U SVEMU, SUŠTINA JE SLICNA DEMIJELINIZACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA, A DA LI JE HRONICNA BOLEST KAO MS ILI AKUTNO STANJE, NEZNAM DA VAM KAŽEM IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA.PRONIZON NIJE LEK ZA POVRACANJE, SPADA U GRUPU KORTIKOSTEROIDA KOJI SE DAJU KOD DEMIJELINIZACIONIH BOLESTI U SVRHU SUPRESIJE PATOLOŠKOG IMUNOLOŠKOG ODGOVORA, ALI SAMO U TERAPIJI ODRŽAVANJA, DOK SE U SAMOM LECENJU KORISTI PULSNA INFUZIONA KORTIKOSTEROIDNA TERAPIJA.
  Dr G.Ðokic

 94. Postovana,molim Vas za misljenje i savet.

  Moja majka(45god) vec 9 godina boluje od polymiositis-a.
  Tokom tog perioda je imala razlicita pogorsanja u smislu izrazajnije slabosti nogu i ruku.
  Stalno je na pronizonskoj terapiji,a na pocetku bolesti je pila Imuran,koji joj je pomogao,ali morala je da obustavi tu terapiju zbog povracanja.
  Lecena je na Institutu za neurologiju u Beogradu.
  Prosle godine je zapocela lecenje u Institutu za reumatologiju u Beogradu,zbog velike slabosti nogu(kretala se uz pridrzavanje ili u kolicima,a iz kreveta smo je podizali).
  Lecili su je metotrexatom i visokim dozama i.v. i oralnim kortikosteroidima.
  Nakon 9 meseci su joj prekinuli terapiju,jer joj nista bolje nije bilo i rekli da vise ne dolazi na reumatologiju.
  Nakon toga smo u Niskoj banji otkrili da ima pocetak osteoporoze i ostecenje jetre.
  U Uzicu je bila dva puta hospitalizovana radi fizikalne terapije i kontrole funkcija ostalih organa i sistema.
  Sada svakodnevno ima vezbe i pije pronison 20mg na dan i vitaminsku terapiju,moze da se krece po kuci uz pridrzavanje i sama ustaje sa visokog uz pridrzavanje.
  Izvinite na ovako opsirnom objasnjenju,ali razumite moj ocaj.

  Molim Vas da mi ukazete na neki putokaz,gde mogu da joj pomognu ili da nam preporucite neku banju ili savet za dalje lecenje ne bi li joj se makar malo poboljsalo.

  Hvala Vam puno sto ste izdvojili vreme da ovo procitate i sve najlepse u Novoj godini Vam zelim.

  Sladjana,Uzice

 95. koristim leponex 25 mg i lorezepam 2,5mg 9 meseci ima poboljsanja ali lek nikako da nestane iz organizma postao je zavistan ko od heroina i dobila 20 kilograma na tezini ne moze da se zaspi bez njega 26 god starosti sta ce biti samnom bezvoljna sam i sve mi je postalo sve jedno kao da ne zivi u realnom svetu nego u nekom drugom da li je to normalna reakcija leka

 96. Postovana,
  imam 27 godina,vec duze vreme osecam zamor u nogama,i bolove u misicima u nogama,ovi simptomi nisu konstantni ali se pojavljuju sa vremena na vreme narocito pri promeni godisnjeg doba.Pored toga osecam vrtoglavicu koju najvise osecam prilikom naglih pokreta glave.Prilikom naglog ustajanja takodje osecam nestabilnost.Ne znam da li treba uzeti u obzir da sam u proteklih nekoliko godina dozivela veliki stres,a inace sam radila na poslu na kome sam konsttno bila izlozena napetim situacijama.Posao mi je vezan za kompjuter tako da sam ceo dan u sedecem polozaju.U vratnom delu kicme takodje osecam blagi bol.Cesto mi se desi da mi trnu noge a pri leganju u krevet i ruke.Napominjem da mi je pritisak u zadnjih par godina znatno nizi nego ranije u proseku 100 sa 60.Jedine analize koje sam radila bile su uobicajene analize krvi i urina(nekoliko puta)i tu je uvek bilo sve u redu.Sa vremena na vreme se bavim sportom i tada sam primetila da kada je u pitanju okretnost da san tu nestabilna.Da li mozete da mi kazete cemu ovi simptomi mogu da vode i sta treba da ucinim?Unapred sam Vam zahvalna i ako mozete da mi odgovorite na mail
  Jovana

 97. zdravo dr.G.Djokic.Zanima me da vam pitam jer boledujem od ms.Vec 7 godina uzimam betaferone, multivitamine, vitamin E.Interesuje da vam pitam do koliko mozhe maximum da primam tog betaferone mislim u tome jer imaju oni neke roku do kad, koliko godine,jer meni neuropsikilog moji rekla mi je da sada zamenice sa nekim tabletama koi imaju isti efekt kao betaferoni.

  Veliki pozdrav, Eneza

 98. Postovana doktorice,

  Moja majka je 1958. godiste.
  Unazad 2 nedelje sam primetila lagano drhtanje desne ruke (desnjak je, pa na levu ruku nisam obracala paznju) i grcenje sake na istoj ruci. Inace je zdrava, pre nedelju dana je bila na sistematskom pregledu – krvna slika (malo povisen holesterol), urin, ginekoloski i ekg nalazi su u redu.
  Vec duzi niz godina pati od bolova u nogama, narocito je osetljiva na promenu vremena.
  Jako me brine ovo podrhavanje ruke, posto joj se to do sada nije desavalo.
  Molim Vas za misljenje i savet kojem lekaru treba da se obratimo, i koje eventualne analize treba da se urade.
  Hvala Vam unapred.

 99. Postovana Gospodjo Djokic,
  Moje ime je Dijana,37g i zivim u Holandiji25.09.2008 sam operisana i izvadjen je dobrocudni tumor(svanom)iz moje desne noge.Tumor se nalazio u zivcu(nervus peroneus.. kako ga holandjani zovu)i kao posljedica te operacije sjedim sad trenutno kuci sa dropfoot.krajem marta sljeduje druga operacija tj transplatacija zivca.kako sam ja razumjela uzet ce ispod koze 6cm zivca i to ce nadositi.moj neurohirurg nije bas optimista sto se tice prognoze ove operacije ali je kaze vrijedna pokusaja.problem su ustvari misici kako mi je objasnjeno koji vec par mjeseci ne rade i koji postaju atroficni.moje pitanje sljeduje:
  A sta vi mislite o toj operaciji i kakve su mi sanse da poslije operacije prohodam?Naravno ne ocekujem cuda ali kakve su sanse da cu moci ponovo dizati stopalo i normalno hodati?
  Unaprijed zahvalna…Dijana

 100. Pre 1 g.imala sam embolizaciju aneurizme mozga.Sada nakontroli su utvrdili da moraju na istom mestu ugraditi stent.To me dovelo do depresije,imam muku,nesvesticu,nervozu,napade panike pa mi skoci pritisaka ne bi smeo nikako.Imamstrah da cu dobiti napade pa nnemam volju i apetit da jedem.Krvna slika mi pokazuje da su bela kr,zrna na gornjoj granici,dr.je u normali.Licni lekar mi je prepisao bensendin 3x5mg ali to mi bas ne odgovara.Da li mogu da pijem rivotril 2x po cetvrtinui 1 bensendin od5mg?Jedan lekar mi je rekao da to sama bez lekova prebrodim.Ne mogu jer pored svega ovoga na mene uticu i sve promene vremena,briga oko troje dece i sve ostalo.
  Molim vasako mozete posavetujte me i preporucite odgovarajucu terapiju.Imam46 g.
  \Hvala

 101. Poštovana doktorice, moj problem je sto cini mi se patim od postporodjajne depresije.I prije trudnoce sam imala jedan anksiozni period sa jakim napadima panike i agrofobije,lijecila sam se antidepresivima i proslo je..Ali strepim jer se izgleda sve opet vraca..BEBA JE STARA 4 MJESECA,DOJIM JE,I RECITE MI DAL SMIJEM POVREMENO POPITI NEKI LIJEK ZA SMIRENJE I U KOJOJ DOZI( PAR PUTA SAM POPILA APAURIN OD 2mg) ZELIM DA DOJIM BEBU A MUCAN JE ZIVOT SA STALNIM OSJECAJEM STRAHA,TO JE UGLAVNOM KAD SAM KUCI SAMA SA BEBOM,NEPODNOSLJIVO JE,TIJELO IZDAJE,SRCE LUPA,PRITISAK SKOCI,STO SE TICE EMOTIVNE VEZANOSTI ZA BEBU SA TIM NEMAM PROBLEM, ODLICNO JE OSJECAM.INACE MUZ BEBA I JA ZIVIMO SAMI I NEMAM NIKAKVU POMOC OKO DOMACINSTVA I BEBE TAKO DA MI TO NEMOJTE SAVJETOVATI JER NEMA KO DA MI POMOGNE. DAL OVA ANKSIOZNA STANJA IMAJU ROK TRAJANJA ILI CE ME KAO KAMEN TERETA ,KAO TESKO BREME PRATITI CJELI ZIVOT?? UNAPRIJED HVALA…

 102. Postovana Dr Djokić
  Imam 24 godine i prije 20 dana sam operisala švanom desnog PCU velicine 3x4cm.Otklonjeno je 20x13mm,da li je dovoljno odstranjeno za gama noz.Nakon koliko vremena mogu ici na gama noz?Ja se osjecam dobro i da li postoji mogucnost da se tumor vrati ?

  Unaprijed zahvalna

 103. Veliko postovanje DR.DJokic, ustanovljena mi je Parkinsonova bolest ,imam 34 godine uzimam terapiju 4×1/4madopara ,3×1 mirapexina 1mg,3×1/2 rivotrila,i 2×1 juprenil . Terapija mi nista za sada nije pomogla koristim je 5 meseci ,a proplem je i u tome sto ne mogu da nadjem lek Juprenil-imam recept nas i za strano trziste! Unapred hvala!

 104. Jos jednom vam se javljam DR.DJokic,rekli ste mi -predlozili dva leka Stalevo i Azilect, pa me zanima da li oni mogu na recept da se uzmu-sa nekim popustom? Jos jednom veliko hvala!

 105. Postovana Gospodjo Djokic,
  interesuje me da li lek Enfi(siruo) utice na psihofizicki razvoj deteta? Dete je bilo pod terapijom od trece do seste godine, sada ima 8 godina, ne uzima vise lek, lekari su rekli da nema potrebe, ali me zanima, da li je moguce da se jave posledice zbog prethodnog uzimanja.
  Unapred hvala!

 106. postovana doktorice Djokic

  zovem se Ana i 1985 sam godiste,unatrag dvije godine osjecam neprestaln trnjenje ekstremiteta narucito lijeve strane.moj neurolog mi je preporucio da uradim kontrolne nalaze(MRI vratne kicme i mozga,hormone,nalaz krvi,stitne zlijezde,CT mozga,EEG,EMG…)i svi nalazi su se pokazali uredu,uz to sam uzimala xanax i neke druge lijekove po preporuci neurologa ali stanje se nije popravilo,medjutim davno sam pretrpjela jednu povredu na lijevoj strani glave tacnije to je bila jedna dublja posjekotina na predjelu čela,imam osjecaj da je to medjusobno povezano ali moj neurolog izricito tvrdi da to nema nikakve veze sa mojim tenutnim simptomima.
  Dali vi mislite da je to povezano ili se ipak radi o necemu drugom

  LJubazno vas molim za odgovor.
  S postovanjem

  Ana

 107. Doktorice, moja supruga je prije 10-ak dana osjetila lagano trnjenje lijeve strane lica, te ruke i noge uz osjecaj „nemoci“ u tim ekstremitetima.
  Obzirom da je i sama medicinska sestra, odmah je pocela sumnjati na Multiplu Sklerozu, te je u klinickom centru u Sarajevu uradila MRI.
  Ukoliko imate vremena da ga pogledate, prepisacu vam nalaz koji sam danas podigao sa klinike, zajedno sa snimcima.

  MR MOZGA MR ANGIOGRAFIJA
  slojevi: aksijalni sagitalni
  tehnike T1 T2
  MR angiografija 3D TOF sekvenca

  Na seriji aksijalnih i sagitalnih MR slojeva mozga na T1 T2 i FLER sekvenci vidi se u bijeloj supstanci velikog mozga obostrano paraventrikularno nekoliko vrlo sitnih zona izmjenjenog signala koje su uocene na T2 sekvenci kao hiperintenzni areal. Takodjer se uocava izmjenjen intenzitet signala bijele mase velikog mozga obostrano periventrikularno straga. U podrucju korpus kalozuma malog mozga i mozdanog stabla kao i prikazanog dijela vratne kicme ne vidi se ovakvih areala. Selarna, paraselarna i supraselarne regije uredne. Bazalne cisterne i sulkusi na konveksitetu mozga uredne sirine.
  Uradjena je MR angiografija arterijskih krvnih sudova baze mozga kao i arterijskih krvnih sudova vrata. Na ucinjenim skenovima vidi se da su krvni sudovi urednog toka i uredne distribucije ogranaka. Odsustvo prikaza A1 segmenta arterije cerebri anterior sa desne strane.

  ZAKLJUCAK:
  Opisane sitne zone izmjenjenog signalaobostrano periventrikularno u bijeloj masi velikog mozga kao i paraventrikularno karakteristicne su za sitne plakove u smislu encefalomijelitis diseminata, ali se ne iskljucuje ni druga etiologija.
  Nalaz kod MR angiografije u granicama normale a odsustvo prikaza A1 segmenta arterije cerebri anterior sa desne strane najprije moze predstavljati varijaciju.
  Predlaze se kontrolni pregled za 6 do 12 mjeseci a po potrebi i ranije. Takodjer je potrebna konsultacija sa neurologom.

  Dakle, ovo je bio nalaz i misljenje radiologa koji je ocitao snimke MRI.
  Molim vas da nam ovo „prevedete“ na „normalan“ jezik, odnosno da nam kazete ukratko da li je bojazan i strah moje supruge i sumnja na multiplu sklerozu, osnovan ili ne.
  Znam da bi vam sami snimci puno vise rekli nego ovaj nalaz, ali se nadam da cete i na osnovu ovoga moci dati svoje misljenje.

  S postovanjem zahvaljujem na vasem vremenu,
  Almir

 108. Molim da mi objasnite eeg nalaz: osnovna aktivnost do izrazena, umjereno iregularna alpha tipa, dominira 9-10 cps u granicama normalnog. vizueln ablokaa djelimicna. artefakti vertikalnih pomjeranja ociju,artefakti hoda u nekoliko navrata,te artefakti fotostimulacije. frotostimulacija je radjena ali eeg mreza je gusto prekrivena artefaktima fotostimulacije. putem hiperventilacije aktivira iznad lijeve fronto-temporalne regije solitarni strmi i ostri talasi visoke voltaze. Unaprijed hvala

 109. postovana doktorko zovem se ana 84 godiste,dve godine bolujem od epilepsije,dijagnoza je g40,molim da mi objasnite povezanost epilepsije i menstrualnog ciklusa,da li lek eftil stetno utice na organizam i de li je epilepsija ovu koju ja imam izleciva

  unapred zahvalna

 110. Poštovana,imam 42 godine,bronhijalnu astmu od 4.godine.Od terapija sam uzimao berotek,dexason,aminofilin,kasnije i berodual.Vodim zdrav,sportski zivot.pre pola godine su počeli nagli skokovi pritiska praćeni panikom,koje sam rešavao sa bensedinom i nifelatom.Posle uradjenih analiza i pretraga dijagnosticirani su mi prolaps val mitralis grad1,insuf val mitralis grad1,insuf val semilunarum aorte grad 1,insuf val triuspidalis grad1ipropisana terapija zorkaptil 12,2mg 2×1/,i bromazepam3mg 2×1 zbog nesanice,a seretide za astmu.Pritisak mi je stabilizovan,astma takodje,krvna slika je OK,uz index ateroskleroze 5,medjutim zbog previše stresa,nesanica je i dalje prisutna,sa teskobom u grudima.Takodje sam imao vrtoglavice slične polupijanstvu,bez glavobolje i mučnine,uradjena je MR,nakojoj je otkriveno više punktiformnih manjih fokalnih mikrovaskularnih lezija u supraventrikularnoj beloj masi i parijetalnom subkortexu obeju cerebralnih hemisfera,anularno bubrenje c3-4iv diska sa blažom kompromitacijom duralne vreće i relativnim suženjem spinalnog kanala.Nalaz mra uredan.Prepisana terapija cavinton 5mg 3×1,aspirin protect.Molim Vas za mišljenje,jer su vrtoglavice i dalje prisutne.Srdačan pozdrav

 111. Postovana gospodjo Djokic,
  Moje pismo vama koje datira 25.02.2009 i vas brzi odgovor na koji sam vam iskreno zahvalna je i moj razlog da vam se ponovo javim i opet se posavjetujem svama.Ne znam da li se jos uvijek sjecate mog pisma ali evo u kratkim crtama:
  Moje je ime Dijana i 25.09.2008 je izvadjen shvanom koji je bio smjesten u zivcu koji znaci podize stopalo.Kao posljedicu te operacije ja trenutno imam dropfoot.20.03.2009 je uradjena transplatacija zivca,znaci izvadjena su iz lista moje noge 3 komada zivca i presadjeno na mjesto gdje je to bilo potrebno.Ako se zivac primi i ako on pocne da raste(1mm na dan)kada bi otprilike mogla da ocekujem neki rezultat tj moje pitanje je,da li zivac treba da naraste do misica koji podize stopalo ili do misica,pa kroz misic pa skroz do prstiju?Receno mi je isto tako da se i gornji dio zivca u mojoj butini povukao pa da i on treba da ponovo naraste malte ne iz kuka. Da vam slika bude jasnija..tumor se nalazio iznad duplje koljena,znaci pozadi u mojoj butini.Mozda vam smijesno zvuci ali vam ne mogu bolje objasniti.Sve mi je ovo nejasno pa vas opet molim da mi ovim putem malo moju situaciju pojasnite.
  Unaprijed zahvalna,
  Dijana

 112. zdravo zovem se Nikola i ja sam iz makedonije, i ne znam koliko dobro cu napisati ovo ali molim vas za mislejne.slucajno sam nasao vas sajt i resio sam da potrazim vase mislejne.oko godinu dana sa mnom se desava nesto_osecam kako da mi se vrti voglavta i custvo na mlaka pijanost,isto skoro svaki dan osecam pritisak u grudima i tesko disejne i obzema me custvo na panika i posledni dva meseci pocelo me da me gusi i moje grlo. snimio sam glavu _madnetna rezonacija i se u redu,snimio sam cirkulaciju u glavi,moje srce,i se u redu a od tada je pominulo godinu dana a ja se ne osecam dobro._ a imam samo 26 godina i sada sam preokupiran sa to da ce mi se desiti nesto, pa sam napnat celo vreme.
  Molim vas za vase mislejne i gde mozim da se obratim za pomos. vi blagodaram od napred

 113. Postovana gospodjo Djokic,
  Moje pismo vama koje datira 25.02.2009 i vas brzi odgovor na koji sam vam iskreno zahvalna je i moj razlog da vam se ponovo javim i opet se posavjetujem svama.Ne znam da li se jos uvijek sjecate mog pisma ali evo u kratkim crtama:
  Moje je ime Dijana i 25.09.2008 je izvadjen shvanom koji je bio smjesten u zivcu koji znaci podize stopalo.Kao posljedicu te operacije ja trenutno imam dropfoot.20.03.2009 je uradjena transplatacija zivca,znaci izvadjena su iz lista moje noge 3 komada zivca i presadjeno na mjesto gdje je to bilo potrebno.Ako se zivac primi i ako on pocne da raste(1mm na dan)kada bi otprilike mogla da ocekujem neki rezultat tj moje pitanje je,da li zivac treba da naraste do misica koji podize stopalo ili do misica,pa kroz misic pa skroz do prstiju?Receno mi je isto tako da se i gornji dio zivca u mojoj butini povukao pa da i on treba da ponovo naraste malte ne iz kuka. Da vam slika bude jasnija..tumor se nalazio iznad duplje koljena,znaci pozadi u mojoj butini.Mozda vam smijesno zvuci ali vam ne mogu bolje objasniti.Sve mi je ovo nejasno pa vas opet molim da mi ovim putem malo moju situaciju pojasnite.
  Unaprijed zahvalna,
  Dijana

 114. Poštovana doktorka, imam 26. Godina. Pre tri godine mi je uradjena 138 grafija ls kičme i ustanovljeno je da imam sasvim blagu dekstrokonveksnu skoliozu u predelu torakolumbalnog prelaza. Pre dve godine na dalje bolove u donjem delu kičme, lekar neurolog je na elektrofiziološkom prgledu registrovala leziju perifernog motornog neurona u proksimalnom delu, lakšeg stepena, hroničnog tipa za radiks l5, s1, desno, dok je nalaz na gornjim ekstremitetima bio uredan, a brzine provodljivosti ispitanih nerava su bili u granicama normale. Pre dva dana ja počelo desno stopalo da mi malo trne, zatim noga desna, pa desna ruka, pa u zadnja dane nekada sve, a nekada naizmenično ruka desna a nekada desna noga, i kada trnu, tada su hladne i noga i stopalo. Moje pitanje je, da li to može biti da se dešava od kičme, ili je ipak nešto ozbiljnije? I kom lekaru da se obratim u tom slučaju i koje nalaze da obavim? S postovanjem, Jelena.

 115. Postovana doktorko,molim Vas za pomoc,
  Imam problem sa sakama,naime pre 3 nedelje posle spremanja kuce(pomerala sam krevete,ormane,..)odnosno sutradan,saka na desnoj ruci je pocela da bridi,i kao da je blako ukocena,i to mi se cini koza a ne misici.Ja sa njom mogu sve da radim i da pisem i da sijem,i imam snagu u njoj,samo imam osecaj kao da mi nesto zateze.Ne boli me nista.Pre par dana kada sam pisala sinu sastave za skolu,a kako on ima ruzan rukopis,ja mu uvek pisem levom rukom,umem i levom da pisem,javio mi se isti osecaj i u levoj saci:peckanje,hladni prsti,sve bez bola.Imam sada strah da nemam tumor na mozgu.

 116. Poštovana dr Đokić,
  moje dijete ima 20 mjeseci i po rođenju (rodjen sa 1650g i 44cm u 38nedjelji-induciran normalan porod prošao bez problema) je ustanovljena kongenitalna citomegalovirusna (CMV) infekcija. Sporije napreduje u psihomotornom razvoju, ali napreduje. Ima oštećenje sluha na oba uha (50-80dB) i nosi aparatiće. na fizikalnoj je terapiji i kod logopeda i na redovnim kontrolama kod fizijatra, audiologa, hepatologa, oftalmologa, neurologa (do kojeg je najteže doći)
  prije nekoliko dana smo radili magnet mozga i nalaz je sljedeći:
  „slojevi aksijalni, koronalni, sagitalni. tehnike T1, T2 i FLER sekvenca. Nalaz i misljenje.
  Na seriji akcijalnih, sagitalnih i koronalnih MR slojeva mozga na T1, T2 i Fler sekvenci vidi se da su moždane komore urednog položaja, IV i III uredne širine a bočne su malo šire.
  obostrano paraventrikularno straga vidi se umjereno velika zona izmijenjenog signala koja se na T2 i FLER sekvenci hiperinenzne a na T1 su hipointenzne.
  brojne sitne ovakve promjene se vide i obostrano supraventikularno u bijelo masi velikog mozga.
  selarna, paraselarna i supraselarna regija uredne.
  bazalne cisterne i sulkusi na koveksitetu mozga su uredne širine.
  ZAKLJUČAK:
  Opisane sire zone izmijenjenog signala obostrano periventrikularno straga najprije mogu predstavljati posthipozne lezije. slicne lezije se vide obosrano supraventikularno.
  napominjem da ove lezije s obzirom na uputnu dg mogu biti postupalne naravi.“

  Mozete li mi reći šta konkretno ovo znači za moje dijete. da li će osim oštećenja sluha imati još kakvo oštećenje ili posljedicu, obzirom na mjesta gdje se nalaze navedene lezije? po ultrazvucnom pregledu pedijatrica koja ga je radila je rekla da je uobičajena posljedica cmv infekcije kalcifikati na mozgu, ali nije znala ili htjela reći kakve posljedice oni mogu izazvati na CNS.

  Molim Vas da budete iskreni i da mi ne uskratite odgovor u bilo kojem smislu. ja sam spremna na sve, što god da očekuje moje dijete očekuje i mene i ja ću se boriti s tim. a više volim unaprijed znati s čim se moram boriti nego da me zatekne nespremnu.

  Hvala Vam unaprijed,
  lijep pozdrav,
  Viva

 117. POŠTOVANA DR ĐOKIĆ,
  VEĆ TRI GODINE BOLUJEM OD SINDROMA TARZALNOG TUNELA.SVE JE POČELO U 6. MJ. TRUDNOĆE SA BOLOVIMA U LIJEVOJ NOZI, DIO OKO SKOČNOG ZGLOBA.LIJEČIM SE VEĆ TRI GOD.,ALI BEZ NEKOG VEĆEG USPIJEHA.BOL JE PRISUTAN NAJVIŠE NOĆU I UZIMAM DIKLOFENAK 100 (SVAKU NOĆ).DOKTORI SU MI PROPISIVALI RAZNE TERAPIJE: PRONIZON,OXETIN,AMIZOL,TEGRETOL, COBALT, BERLITHION,I TD.ZATIM FLOSTERON, LIDOKAIN,A TAKOĐE SAM IMALA OPERACIJU (SECIO LIGAMENT…),OD TADA JE STANJE NEŠTO BOLJE, ALI I DALJE SVAKODNEVNO UZIMAM TABLETE PROTIV BOLOVA.
  PRETPOSTAVLJAM DA ĆE BITI POTREBNA OPERACIJA U VIDU DEKOMPRESIJE NERVA, PA BIH ŽELJELA DA MI MALO ŠIRE OBJASNITE NAČIN NA KOJI SE IZVODI OPERACIJA,
  POŠTO OPERACIJA KOJU SAM IMALA,ISTINA BEZ NEKOG VEĆEG USPJEHA,NIJE BILA „STRAŠNA“.TRAJALA JE NEKIH 30 MIN. I RAĐENO JE U NEUROLEPT ANESTEZIJI I ZBOG TOGA SE PLAŠIM DA BI DRUGA BILA KOMPLIKOVANIJA.

  UNAPRIJED, HVALA.

 118. postovana Doktorko,
  usled jedne neuroloske bolesti(dg.G37.9),neurolog mi je zbog jako loseg psihickog stanja ,pored kortikosteroida rekao da pijem i seroxat,jednu dnevno.pijem ga vec 7 meseci,ali posto je moje neurolosko stanje mnogo bolje,a samim tim i psihicko,prestala sam naglo da ga pijem.da li smem naglo da prekinem njegovu upotrebu,da li izaziva zavisnost,posto mi se cini da kada ga ne uzmem da imam blagu vrtoglavicu,ili umisljam i malo sam nervoznija i osetljivija.Hvala na odgovoru.Puno Vas pozdravljam

 119. Postovani, moj tata ima 72 god, povisen pritisak, u novembru 2008 operisao je subduralni hematom na mozgu sa leve strane (posledica pada sa merdevina) , i dalje ima hematom sa desne strane za koji je primao odredjenu terapiju nakon operacije i kao rezultat doktori su odlucili da ne mora i taj drugi odmah da se operise, stanje se prati redovnim kontrolama na mesec dana a od februara 2009. Na 3 meseca. Medjutim, 23. 04. 2009. je preziveo infarkt, ugradjen mu je stent, dijagnoza je trosudna bolest i zbog visokog procenta zakrcenja arterija treba da se uradi baj pas u janurau 2010 (3 ili 4 bajpasa). Pije terapiju: aspirin 200mg, plavix 75mg, presolol 3x25mg, enalapril 2. 5mg, controloc 1x20mg, sortis 1x20mg, galepsin.
  Da li usled uzimanja gore navedenih lekova moze postojeci hematom da mu se uveca ili da se stvori novi? Da li ima opasnosti zbog postojeceg hematoma tokom operacije ugradnje baj pasa? Unapred hvala, jelena

 120. Postvana dr G Djokic,
  znam da dobijate cesto ovakva pitanja jer ogroman broj ljudi ima problem kao ja, ali Vas molim da mi odgovorite.

  Imam 60 g
  Pre 12 godina sam dobila vrtoglavicu u trenutku napete situacije dok sam prolazila kroz jedan tunel kojih se inace plasim, sve su se stvari „okretale“ oko mene. Nisam imala mucninu ni glavobolju.
  To je trajalo oko pet dana. Vrtoglavica je prosla sa tabletama(sad se ne secam imena). Vise mi s enikad ne vraca vrtoglavica, ali kao da sam postala druga osoba. Uvukla se u mene neka nesigurnost u vidu strahova. Osecam se nesigurna kad se popnem na stolicu ili merdevine. Sve to izgleda vise kao moja uobrazilja, jer izdrzim tu visinu kad nesto moram da odradim.

  Pre desetak godina mi s epojavio shum u glavi. Pregledi su svi uredni, sem sto imam spondilozu u vrati sa reumom – kako mi je receno, ali nemam nikakv smetnje ni bilove u vratu, sem sto osecam krckanje, kad malo agresivnije pomeram glavu u krig.

  Shum je vremenom bivao sve cesci i ponekad je jaci, pa mi smeta.
  Posebno osecam te probleme na promenu vremena i na ovim tropskim vrucinama.
  Sluh mi je dobar.

  Pila sam Ginko bilobu, redizork, Beviplex i nije mi pomoglo.
  Od lekara opste prakse sam sad dobila preporuku da pijem Cavinton. medjutim, ja imam nizak pritisak, samo u trenutku nekih vecih uzbudjenja mi bude visi, ali to je prolazno, pa se bojim da mi Cavinton jos vise ne snizi pritisak.

  Skoro sam kupila sobni bicikl u nadi da ce mi pomoci radi cirkulacije, jer nisam od onih koji se mnogo krecu, vise radim sedeci. Iznenadilo me to sto mi voznja biciklom posle nekoliko minuta poveca shum u glavi pa ne znam da li da nastavim voziti ili ne.

  Nisam depresivna, naprotiv, spadam u ljude vedrog duha, pa tako pousavam i shum podneti, ali mi sve vis esmeta i ocito je da trebam piti neki lek.
  Pijem ponekad bromazepam, kad me obuzme neka nelagoda ili strah koji je obicno vezan za mrak, lift, a cesto s eplasim i uvece kad se vracam kuci sama. Pre mi s eto nije desavalo.

  retko kad imam glavobolje i to je najcesce vezano za promenu vremena. Pravi sam meteoropata.

  Da li mi preporucujete Cavinton i da li da budem uporna na biciklu?
  Mozda imate bolji predlog i za neke efikasnije tablete umesto bromazepama. koje bi me opustile u tim mojim trenutcima nelagode.
  Mene bromazepam od 1,5 mg brzo uspava, pa ga nekad pijem i ako zelim ranije zaspati.

  Za srce mi je receno da imam tahikardiju, da pijem vitamine, ponekad sedativ i vise tecnosti. ja ne osecam nikakve smetnje

  Mozda je bitno i ovo da napisem, Vise nisam stabilna kad stojim na jednoj nozi, kao nekad. To se desava kad radim neke vezbice, da bih imala kondiciju i neopustene misice, mada to ne radim redovno. Na obe noge kad stojim i hodam, stabilna sam.

  s’postovanjem, Tanja

 121. Poštovana doktorka, moj otac a vaš kolega povređen je u saobraćajnoj nesreći 15.5.2007. Lečen je na Urgentnoj neurologiji u Beogradu 16 dana, zbog kontuzije mozga sa obostranim frontalnim higromima i zbog diskretnih hipodenznih lakunarnih ishemija bazalnih ganglija levo , frontalno i kortikalno.U toku lečenja imao je plegiju desne ruke a otpušten je sa desnom hemiparezom.Bio na fizikalnom tretmanu i osposobljen da hoda vrlo otežano uz pomoć štapa. Od početka lečenja uzimao je sledeće lekove-Lorazepam tablete 11 meseci sa Ksalolom 6 meseci. Ovi lekovi su zamenjeni sa Dijazepamom i Flormidalom koje je uzimao zajedno ukupno 2 meseca. Ovi lekovi su povučeni i zamenjeni sa Sirdalud tbl. i Bromazepam tbl.koje je ukupno pio 5 meseci.Ovi lekovi su zamenjeni sa Lyrica kapsulama koje je zajedno sa Miolastanom uzimao 2 meseca. Povremeno je uzimao Ginko caps, E-vitamin, C-vitamin, B-vitamin, Oikamid , Midokalm, Kavinton. Povremeno je uzimao i depresive-Zoloft, Maprotilin, Flunirin, Seroksat.Trenutno uzima samo Lorazepam za spavanje.
  I pored uzimanja svih navedenih lekova do radiklanog poboljsanja stanja i potpunog ozdravljenja do statusa pre povrede nije došlo jer i dalje postoje -otežan, ataktičan hod, vrtoglavica, neravnoteža, nestabilnost, nemogućnost kordinacije finih pokreta pri radu, osećaj izuzetne težine u telu i ekstremitetima koji je stalan, slabost mišića sa velikim umorom i nedostatak noramalnog spavanja-stalna nesanica. Da li će vremenom doći do spontanog ili medikamentoznog, potpunog ili delimičnog ozdravljenja?, Ili su ovo definitivne sekvele?
  Puno hvala na odgovoru

 122. Postovana doktorko,usled jedne neuroloske bolesti(dg.G37.9),bila sam psihicki vrlo lose.Neurolog mi je prepisao SEROXAT.pored redovne terapije kortikosteroidima.Pijem ga vec 7 meseci,i htela bih da prestanem.zanima me da li mogu naglo da prestanem da ga pijem,s obzirom da mi se cini da imam blage vrtoglavice ako ga ne uzmem.Hvala puno

 123. Poštovana dr Đokić,
  Bio bih vam jako zahvalan ako bi ste mogli da mi kazete koja su nezeljena dejstva leka po imenu REQUIP na kutici je eng jezik pa posto jako lose stojim s istim nadam se da ce te mi vi pomoci … lek se koristi za ranu fazu parks,bolesti. da li taj lek moze da znatno uspori dalji razvoj pomenute bolesti…?
  hvala vam unapred…

 124. poštovani Harise,Requip može da uspori razvoj Parkinsonove bolesti.Neželjeni efekti mogu biti,ali su veoma retki:pospanost(postoje opisani slučajevi i naglog napada spavanja), onesvešćivanje, ponekad povezano sa smanjenjem broja otkucaja srca, pad pritiska,halucinacije.
  Dr G.Đokić

 125. Postovani, nakon izlecene bakterije u grlu, i dalje imam napade gusenja / koji se javljaju samo nocu.
  Nalazi su mi uredni a doktor je posumljao na alergiju i prepisao Presing koji mi uopste ne pomaze.
  Moram napomenuti da sam 10 godine pila Bromazepan u malim dozama 1,5 do 3 mg iskljucivo pred spavanje i da sam pre 2 meseca naglo prestala. Vise ne znam kako sebi da pomognem.
  Molim vas recite mi da li gusenje moze biti posledica naglog prestanka konzumiranja Broamazepana i kako bi dalje trebala da se ponasam sto se ovog leka tice. Pod svakodnevnim sam stresom a primecujem da se budim sa stisnutim pesnicama, a preko dana cesto primetim da su mi zubi takodje jako stegnuti. Unapred se zahvaljujem

  • Poštovana,
   Vi ste evidentno visoko anksiozni, te treba da se javite psihijatru da se utvrdi o kom kliničkom varijetetu tog stanja se radi(GAD, ili anksiozno-depresivno stanje, ili nešto drugo), da bi se utvrdila terapija. 10g je dug period za uzimanje anksiolitika da bi se skuinuli naglo, čak i da ste potpuno ok.
   Molim da mi se obraćate u ženskom rodu,pošto ne poznajem muškarce koji se zovu Gorica.
   Pozdrav,
   Dr Gorica Đokić

 126. Postovani Dr.neznam koliko se ovo pitanje odnosi za vasu oblast ali sam odusevljen vasim odgovorima i resio sam da vam i ja pisem.Pre oko godinu dana mi se odjednom pojavilo zamucenje na desnom oku i nakon par minuta nestalo.Po prirodi sma panicar i to me jako uplasio.otiso sam da dau rezultate tj krv iz prsta i sve analize na osnovu tih rezultata su bile u granicama normale.Otiso sma kod ocnog lekara i reko joj za simptome i ona je izvrsila preglede irekla da nema ostecenja na ocnom dnu, i konstatovala da ej doslo do opustanja ocnog misica.Da napomenem da nemam nikakve glavobolje niti bilo kakve bolove,ali mi se od tada cini da kad ej dnevno svetlo tj suncan dan ja bez suncanih naocara ne moigu izaci napolje dok sam unutra nemam taj problem,ili kad stavim naocare meni je sve OK,Oftamolog smatra da je to zato sto imam plave oci i da su one jako osetljive,inace vid mi je odlican ,a ja sam star 23 god.Od tada je sve u redu sem to sto osecam potrebu za zastitnim naocarima ili foto grej naocare an a kontroli kod oftamologa ona cesto kaze da se opet misic malo olabavio al iu granicama dopustenosti.Pa me zanima jer je sve to moguce zbog tog ocnog misica ili mozda ima neki neuroloski problem,Unapred zahvalan ..
  S postovanjem

 127. Postovana dr.zahvaljujem se na odgovoru i brzini kojom ste me izvestili samo sam hteo da Vas najljubaznije zamolim da mi kazete koje preglede je potrebno uraditi kako bi ja znao sta njemu konretno da kazem ne morajuci da on zna da sam posecivao forum xD jer sam uzo uput za lokalnog neurologa,sto smatram da prvo treba da uradim pre Beograda…Ma da se iskreno nadam da ej to zbog boje ociju
  jos jednom zahvalan i sa VELIKIM POSTOVANJEM SVAKO DOBRO !!!

 128. Hvala Vam puno Doktorka pomogli ste mi savetodavno dosta,moja je greska sto nisam napisao odakle sam jer sam mislio da se vidi moje web mesto i kod Vas.Bicu slobodan da nakon izvestaja neurologa ponovo se vama obratim… s,Postovanjem uz veliki pozdrav.Milan

 129. poštovana dr.moji problemi počeli su prije 4 mjeseca.sve je počelo bolom u grlu na desnoj strani .orl je konstatovao sinutis i oštećena sluznica .počeli su se javljati šetajući bolovi po vratu i trnjenje po cjelom tjelu ponekad i svrab .poslije terapije za grlo malo se smirila sluznica al je ostao osjećaj knedle u grlu i teže gutanje ponekad gušenje i bol. radila bris grla nalaz uredu orl kaže sve u redu i da koristim septolete.javljaju se bolovi najčešće šetajućipo mišićima nadlaktice i podlaktice ruke nogu leđa ramena.trnjenje vrata vilice i lica jedne strane.trnjenje ruke i šake nekad noge.u poslednje vreme osjećam nestabilnost pri hodu kao da me nešto vuče na stranu.konfuziju u glavi.ponekad preznojavanje slabost u tjelu umor.osjećam da nemam snage u rukama i nogama kao da mi noge klecaju.ponekad osjećam vrtoglavicu.na vratu su mišići zategnuti i bolan vrat i na prednjj strani. na dodir bolan prednji dio od početka gdje je smještena štitna jabučica pa do ispod brade i sa strane vrata često mi udara u uši.radila sam ultra zvuk štitne i hormone krvna slika u redu.slikala vratnu kičmu nalazvidi se potpuno izravnatalorodoza,uredna koštana struktura i visina pršljenskihtjela.umjerene unarkotične i spondilotične promjene .dorzalno uši 4 prostor c3-c4.trebam ići na vježbe ko fizijatra.dali to trnjenje može biti od vratne kičme ili je nešto drugo u pitanju ponekad osjećam kao da mi bridi koža po tjelu ili neko peckanje.ponekad me bole i zglobovi na prstima i koljeno. prije 5 godina imala upalu zglobova prstiju na rukama.imam problema sa želucem helikobakteriju moram raditi gastroskopiju.interesuje me vaše mišljenje dali to može biti neurološki problem i šta dalje .bolovi u mišićima liče upaljenim mišićima šetajućim ili ko neki grčevi .molim da mi odgovorite što prije

 130. Postovana Dr.Djokic na osnovu imena ili mail adrese sigurno mozete videti pismo o mojim ranijim simptomima.Vodjen vasim saveto Ja sam otiso u lokalnu bolnicu kod neurologa ali s obzirom da nemam glavobolje a na osnovu opisanih simptoma najpre je moja Dr.konstatovala da je to oftamoloski i bezazleno i jedva sam dobio uput za EEG glave i Dr. mi je nagovestila da ako je tu sve OK nema potrebe da dolazim ponovo.Nakon 2 dana dobio sam EEG izvestaj i u odeljku Opis snimka stoji : Danasnji EEG je u granicama normalnog i ispod datum snimanja.Pa sad mene interesuje da li taj iyvestaj pokayuje da je sve ok sa neuroloske strane i da je po misljenju oftamologa samo bilo opustanje misica na mom oku.S velikim postovanjem unapred hvala

 131. Da ali lokalna Dr.kaze da ja nemam simptome da bi mi to radili jer ja nemam ni glavobolje ni druge ispade a i ako nosim suncane naocare ok je bez njih se malo mrstim tako da ne verujem da mogu uput da dobijem a i oftamolog tvrdi da se misic opustio i da je samo to problem…Tako da sam u dilemi ….Vama hvala jos jednom zaista ste mi pomogli…Svako dobro!!!

 132. poštovanje,zanima me da li smem na fizikalnu terapiju sa anularnim bubrenjemc3-4 IV diska sa blažom kompromitacijom duralne vreće i relativnim suženjem spinalnog kanala?srdačan pozdrav,marinko

 133. imam 42 godine vec neko vrijeme osjecam bol u lijevom kuku i kočenje izmedju plećki naročito kad ustajem poslije sjedenja bol u kuku postaje jaca često imam probadanja u prsima a nemam visok pritisak krvna slika kreatini i urin su uredu zamolila bih vas da mi odgovorite o cemu se od prilike radi

 134. imam nepunih 17 godina u zadnje vrijeme sam osjetila bolove na lijevoj strani prsa u predjelu srca imam ubrzan rad srca i visok pritisak radila sam EKG i tu je pokazalo ubrzan rad srca isla sam na pregled stitne zlijezde nalaz hormona jos cekam i narucena sam na ultra zvuk srca udebljala sam se i zanima me da li bolest moze bit nasljedna jer mi nena ima problema sa stitnom tata ima problema sa srcem imao je akutni infarkt a brat ima povremenu aritmiju.unaprijed se zahvaljujem

 135. Dragi Doktore ja imam hiatus herniu,poliipe i gerb i konstatovana mi je astma.Isao sam na gastroskopiju i trebalo bi da idem na ph metriju i mano metriju jer verovatno treba da idem na operaciju.Evo sad trenutno imam gusenje pa me interesuje da li vi mislite da gusenje moze da bude od gerba i hiatus hernie i da li astma moze da se dobije od toga.Da li mislite da ako budem izlecio hiatus herniu i gerb da ce me proci gusenja.

 136. Postovani ,
  molim Vas za pojasnjenje dijagnoze i ako je moguce
  neko objasnjenje o posledicama za moj dalji zivot.
  Koji najbojli i najgori scenario, tj. sta mogu da ocekujem i kako da se vladam?
  DG: Sy.cervicalae acuta
  Whiplash injury verth.cervicalis
  St.post contusionem capitis reg.frontalis l.sin.a.m.I
  Sy.vertiginosum TOS l.sin.

  • Bilo bi lepo kada bi mi se obraćali u ženskom rodu,jer bi to onda značilo da ste proverili od koga tražite odgovor na Vaše važno životno pitanje.Trzajna povreda vrata je nezgodna povreda koja ako odmah ne izazove velike posledice(napr.prelom vratnih pršljenova) ne ostavlja krupne probleme,ali oni obično bivaju progresivni.Najčešći su ubrzano degenerativno menjanje pršljenova i nastavaka u vratnoj regiji, sa posledičnim povremenim vrtoglavicama, potiljačnim tzv.tenzionim glavoboljama, trnjenjem i spazmom vratnih mišiža, trnjenjem ruku…Akutne smetnje u vidu vrtoglavice i bola u vratu će proći u okviru od mesec dana.
   Mr sc med Đokić dr Gorica
   spec.neurologije

 137. Postovana doktorka,moj suprug je pre 8 meseci imao infarkt mozga.Lecen je pod dijagnozama Infarctus cerebri,Hipertensio arterijelis,Hemiplegio lat.sin. i okluzija desne karotidne arterije.CT glave,pregledom struktura endokranijuma se uocava masivna stara ishemijska lezija u temporalnom reznju sa zahvatanjem parijetalnog reznja u zoni irigacije cerebri medie.Nema svezih infarktnih lezija,niti znakova hemoragije.Komorni sistem je lako simetrican i prosiren na racun temporalnog roga i trigonuma desne lateralne komore,kao posledica oziljne retrakcije.Mozdano stablo je normalne morfologije.Terapija je, Aggrenox 250 2×1,Enalapril 10 2×1,Zoloft 50 1×1,Lorazepam 1 2×1 i vitaminska.Moj suprug ima 41 godinu,krece se otezano uz pomoc stapa,stopalo se nije aktiviralo,ruka je plegicna,ima samo pokret iz ramena.Molim za Vase iskreno misljenje.Hvala.Jasna

  • Masivan infarkt mozga sa primarnom trombozom na art.cerebri mediji.Terapija pristojna i hvala Bogu da su mu uvedeni SSRI,što retko ko daje,a u ovoj situaciji su neophodni(ko ga je lečio dobro ga je lečio).Kada prvo kreme noga, ona će nastaviti da se oporavlja,ruka će najverovatnije ostati plegična.
   Dr G.Đokić

 138. poštovanje,u jednom od prethodnih članaka rekli ste da aspirin,kardiopirin kod muškaraca mogu da naprave više štete nego koristi.molio bih vas da pojasnite koje su to štete.meni i neurolog i kardiolog prepisuju taj lek uz kavinton 3×1,urutal 3×1,tanakan 3×1,takodje i sortis1x1,zorkaptil pp.medjutim vrtoglavice,stanje polupijanstva i nesigurnost pri hodu su prisutni,iako te lekove uzimam skoro godinu dana,urutal oko 3meseca,takodje je došlo do drastičnog pogoršanja i nepodnošljivih bolova posle terapije u koju je bio uključen migun krevet,tako da je fizikalna prekinuta.,marinkounapred hvala

  • Niste me baš najbolje razumeli.Kod muškaraca aspirin 100 i kardiopirin nisu dovoljno efikasni ako je potrebno da se leči problem(u preventivne svrhe kod zdravih su OK), a mogu da izazovu gastrointestinalne smetnje.U Vašoj terapiji nešto nije uredu jer imate dva hemoreološki aktivna leka,preparat ginka, statine,antihipertenzive,antiagregacionu terapiju,previše lekova.Kada se vratim sa odmora,dođite na pregled.
   Dr G.Đokić

 139. doktorice,mozete li mi reci da li poslje operacije svanoma na slusnim zivcima od pre 10 god i pojavom novih u cijeloj glavi mogu ostati u drugom stanju ako su ginekoloski nalazi u redu i da li je to povezano pa nemogu zanjeti jer pokusavam u zadnje vrijemei da li ce biti nekih smetnji tj da li se preporucuje trudnoca?unapred zahvalna na odgovoru,pozdrav

  • Poštovana,možete ostati u dugom stanju što se toga tiče,ali mi morate poslati nalaz kako to tumori u celoj glavi?Onda postoji opasnost od povišenog pritiska intrakranijalnog pritiska???Morate mi poslati nalaz lekara i opis snimka.
   Dr G.Đokić

 140. postovana-g-djokic ja se izvinjavam sto vas ometam ali vas molim dami pomognete radio sam emg i u nalazima mi ovako pise pa vas molim dami objasnite-tezak gubitak motoneurona u m.flexor hallucius brevis obostrano,a srednje tezak gubitak motoneurona u ostalim analiziranim misicima neurografska analiza je pokazala urednu brzinu motornog provodjena u analiziranimn.peroneusprofundusu dex et sin i n. tibialisu dex et sin. EMNG nalaz u sklopu klinicke slike upucuje na srednje tesku radikalnu leziju od l2 do l5 i tesku radikalnu leziju s1-s2 obostrano sto je u korelaciji sa sfinkernim smetnjama. a drugi doktor moj psihijatar mi je rekao da imam atrofiju i hipotrofiju misica pa vas molim da mi objasnite sto je ovo jer ja sam 100% invalid i krecem se uz pomoc staka hvala unaprijed

 141. Poštovana doktorice,

  Otac ( 72 god.) mi je 02.08. pretrpio ishemijski moždani udar. Ostao je potpuno svjestan i orjentisan, a oduzela mu se lijeva strana tijela. Poslije dobre i brze reakcije hitne pomoći i osoblja jedinice za moždani udar, odnosno primjene trombolize, sve funkcije lijeve i desne strane su se vratile u normalu i to već nakon dva sata od primjene terapije ( NIHSS:0). Otac je deset godina dijabetičar ( tip II ), povišene su mu masnoće. Ostali nalazi, uključujući i kardiološki su dobri i radi se u izuzetno vitalnom čovjeku.
  Pet dana nakon udara je otpušten bez ikakvih ( vidljivih ) posljedica moždanog udara. CT po prijemu je pokazao okcipitalno desno subakutnu ishemijsku leziju 3.7×2.2 cm. CT nakon trombolize je poboljšan, odnosno ugrušak se smanjio, ali nije nestao. On je , naravno, dobio terapiju : Plavix, Enap H, Vasilip i Amaryl. Otac je pokretan, samostalno se kreće, iako se lako zamara, nema vidljivih neuroloških problema, ali se žali na nesanicu i na jak pritisak i povremenu bol u frontalnom dijelu glave. Pritisak mjerimo 3-4 puta dnevno i vrijednosti su normalne. Puls je nešto povišen ( 90-100 otkucaja u minuti). Skoro 30 godina je pio propranolol zbog blago povišenog pritiska, 2×20 mg dnevno, bojim se da su ga naglo skinuli sa ovog beta blokatora. Da li je to moglo prouzrokovati tahikardiju? Nema gušenja i ne smeta mu ubrzan rad srca. Za nekoliko dana idemo na prvu kontrolu, a krajem mjeseca i na CT angiografiju krvnih sudova. Da li sama tromboliza može izazvati stanje u glavi na koje se trenutno žali moj otac? Za nesanicu mu je prepisan Sanval, ali tata tvrdi da mu je od njega još gore. Koji anksiolitici se mogu uzimati po potrebi kod ovakvog sranja? Takođe me zanima koje analgetike može povremeno piti? Na kraju, interesuje me da li je kod ovakvih stanja moguće utvrditi da li se radilo o začepljenju krvne žile ili emboliji, odnosno ugrušku koji se otkinuo i završio u mozgu?
  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  Srdačan pozdrav.

 142. Zbog lapsusa u prethodnom reagovanju, pitanje šaljem ponovo.

  Poštovana doktorice,

  Otac ( 72 god.) mi je 02.08. pretrpio ishemijski moždani udar. Ostao je potpuno svjestan i orjentisan, a oduzela mu se lijeva strana tijela. Poslije dobre i brze reakcije hitne pomoći i osoblja jedinice za moždani udar, odnosno primjene trombolize, sve funkcije lijeve i desne strane su se vratile u normalu i to već nakon dva sata od primjene terapije ( NIHSS:0). Otac je deset godina dijabetičar ( tip II ), povišene su mu masnoće. Ostali nalazi, uključujući i kardiološki su dobri i radi se u izuzetno vitalnom čovjeku.
  Pet dana nakon udara je otpušten bez ikakvih ( vidljivih ) posljedica moždanog udara. CT po prijemu je pokazao okcipitalno desno subakutnu ishemijsku leziju 3.7×2.2 cm. CT nakon trombolize je poboljšan, odnosno ugrušak se smanjio, ali nije nestao. On je , naravno, dobio terapiju : Plavix, Enap H, Vasilip i Amaryl. Otac je pokretan, samostalno se kreće, iako se lako zamara, nema vidljivih neuroloških problema, ali se žali na nesanicu i na jak pritisak i povremenu bol u frontalnom dijelu glave. Pritisak mjerimo 3-4 puta dnevno i vrijednosti su normalne. Puls je nešto povišen ( 90-100 otkucaja u minuti). Skoro 30 godina je pio propranolol zbog blago povišenog pritiska, 2×20 mg dnevno, bojim se da su ga naglo skinuli sa ovog beta blokatora. Da li je to moglo prouzrokovati tahikardiju? Nema gušenja i ne smeta mu ubrzan rad srca. Za nekoliko dana idemo na prvu kontrolu, a krajem mjeseca i na CT angiografiju krvnih sudova. Da li sama tromboliza može izazvati stanje u glavi na koje se trenutno žali moj otac? Za nesanicu mu je prepisan Sanval, ali tata tvrdi da mu je od njega još gore. Koji anksiolitici se mogu uzimati po potrebi kod ovakvog stanja? Takođe me zanima koje analgetike može povremeno piti? Na kraju, interesuje me da li je kod ovakvih stanja moguće utvrditi da li se radilo o začepljenju krvne žile ili emboliji, odnosno ugrušku koji se otkinuo i završio u mozgu?
  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  Srdačan pozdrav.

  • Poštovana,
   Vašem tati su verovatno dati trombogeni aktivatori tromboplastina, što automatski podrazumeva da ne živite u Srbiji.Terapija je dosta dobra, okcipitaalni infarkti bez većih posledica.Vrlo verovatno da se tegobe mogu pripisati ukidanju beta blokatora, pa bi bilo dobro da odeete kod kardiologa koji je lek i prepisao.tata moće da pije klasične analgetike po potrebi,ali da izbegavate nesteroidne antireumatike(ibuprofen,diklofenak) zbog farmakološke interakcije sa clopidogrelom.Tata može slobodno popiti lorazepam od 2,5mg uveče(ostali anksiolitici mogu izazvati paradokksalnu reakciju).Za dokazivanje da li se radi o primarnoj trombozi ili tromboemboliji se radi pretraga na primarne izvore embolusa(transezofagealni UZ srca ili sa pregled srca sa radioobeleživačima, UZ krvnih sudova vrata…).
   Dr G.Đokić

   • Poštovana doktorice,

    Zahvaljujem se na odgovoru, ali se u međuvremenu, pojavilo još detalja, pa su mi potrebne dodatne konsultacije.
    Živimo u Banja Luci, gdje je i odrađena tromboliza. On još uvijek ima pritisak u glavi, ali su nam u ovom trnutku važniji detalji vezani za angiografski CT vrata. Naime ono što me najviše zbunjuje su različita mišljenja neurologa vezana za eventualnu intervenciju na desnoj karotidi. Jedni su za hitnu ugradnju stenta, dok drugi misle da operacija (karotidna endarterektomija ili ugradnja stenta), bar za sad nije potrebna i da se sve može držati pod kontrolom ljekovima. Ovi koji nisu za operaciju nas, takođe, uvjeravaju da lipidni plak na karotidi nema direktne veze sa moždanim udarom koji je pretrpio. Dodatno, bili smo kardiologa, nalaz je odličan, a tahikardije su nestale. Zbog toga me zanima Vaše mišljenje i, naravno, još jednom Vam se mnogo zahvaljujem na odgovoru.
    Evo i nalaza:
    Ct vrata: lijeva acc pravilnog toka, bez, bez stenotskih promjena u proksimalnom i srednjem dijelu toka. U području bifurkacije lijeve acc cirkunferentan mešoviti kalcifikovani plak koji se širi u početni dio lijeve aci ne dovodeći do značajnih stenotskih promjena, maksimalno do 10% desna acc pravilnog toka bez bez stenotskih promjena u proksimalnom i srednjem dijelu toka. U području bifurkacije acc, mješovit, dominantno kalcifikovan plak, koji nesignifikantno sužava lumen. Neposredno po odvajanju desne aci, mješovit dominantno lipidni ekscentričan plak, koji sužava lumen do 70% . U preostalom dijelu desni aci nema izraženih stenotskih promjena uz prisutan kingking neposredno prekranijalno. Obe ace bez patomorfoloških promjena. Kalcifikovan ostealni plak na desnoj arteriji vertebralis, koji sužava lumen. Lijeva arterija vertebralis pravilnog toka bez stenotskih promjena. Zaključak: stenoza desne aci do 70% , kingking aci u prekranijalnom dijelu, signifikantna stenoza desne arterije vertebralis.

    Srdačan pozdrav.

   • Ako iko mrzi operativno lečenje to sam ja, ali kod mladog čoveka na 70% mora da se uradi endarterektomija,posle toga da se uvede Plavix-clopidogrel i mirni ste.A od čega je dobio CVI zaboga miloga,ako ne od bolesti krvnih sudova???Od viška babica kilava beba.Nađite dorbog vaskularnog hirurga(Kamenica,Dedinje).
    Držim Vam palčeve.
    Dr G.Đokić

 143. Moje postovanje
  Moj suprug ima 48 god. imao je mozdani udar prije nedelju dana, oduzela mu se komplet lijeva strana, oko, usna, ruka i noga. Magnetnim snimanjem ustanovljena je ishemija mozga koja je zahvatila veci dio mozga. Molim vas da mi date savjet za dalje, i postojili mogucnost da vam preko maila posaljem snimak sa magnetne pa da cujem vase misljenje o svemu. Unaprijed zahvalna supruga.

 144. skoro svakodnevno osecan bol u levom temenom delu glave ,bol u levom ramenu (plecka) i laktu,levoj nozu u predelu prepona i kolena a povremeno u butnom delu leve noge takodje osecam nestabilnost u hodu.Simptomi koje sam naveo traju oko 4 godine voleo bih da nmi kazete sta je to jer ovde u Cupriji kada odem u bolnicu kod neurologa ili sl kazu da nije nista i da idem kuci.
  Prvo su mi rekli da sam to umislio zbog moje suprug Zeljke Prokic jer je u decembru 2007 god postala jedina je zena u Srbiji a tek peta na svetu a po srcanim blokovima jedina na svetu koja je uspela da sa visokorizicnoim trudnocom rodi dete pa mi je ovdasnja doktorka (neurolog)bez ikakvog pregleda rekla idi kuci nije ti nista.Ali moji problemi su p[oceli skoro dve godine pre njene trudnoce..Ako nista drugo zelim neki savet od doktora koji su strucni za ovakve probleme koje ja imam a nadam se da necu dobiti isti rezultat kako od ovih dok,.ovde.
  P>S na svoj zashtev bio sam kod psihijatra da vidim da nisam mozda umislio problem ali kao i sto sam ocekivao dobio sam odgovor da sam psihicki veoma stabilna licnost ali da bi trebalo da mi se uradi CT glave ,centarza ravnotezu i nesto oko ociju.
  pozzz i hvala u napred

 145. skoro svakodnevno osecan bol u levom temenom delu glave ,bol u levom ramenu (plecka) i laktu,levoj nozu u predelu prepona i kolena a povremeno u butnom delu leve noge, takodje osecam nestabilnost u hodu.
  Simptomi koje sam naveo traju oko 4 godine voleo bih da mi kazete sta je to jer ovde u Cupriji kada odem u bolnicu kod neurologa(urade klasican neuroloski pregled od 3 min) ili sl. kazu da nije nista i da idem kuci.
  Prvo su mi rekli da sam to umislio zbog moje supruge Zeljke Prokic jer je u decembru 2007 god postala jedina je zena u Srbiji a tek peta na svetu a po srcanim blokovima jedina na svetu koja je uspela da sa visokorizicnoim trudnocom rodi dete pa mi je ovdasnja doktorka (neurolog)bez ikakvog pregleda rekla idi kuci nije ti nista.Ali moji problemi su poceli skoro dve godine pre njene trudnoce..
  Ako nista drugo zelim neki savet od doktora koji su strucni za ovakve probleme koje ja imam a nadam se da necu dobiti isti rezultat kako od ovih doktora ovde.
  P.S na svoj zashtev bio sam kod psihijatra da vidim da nisam mozda umislio problem ali kao i sto sam ocekivao dobio sam odgovor da sam psihicki veoma stabilna licnost ali da bi trebalo da mi se uradi CT glave ,centar za ravnotezu i nesto oko ociju.
  pozzz i hvala u napred
  POZZZ Sasa Cuprija

 146. Postovani doktore, moja sestra vec neko vreme ima problema sa zdravljem mada je sve to do skoro krila. Ni sada ne znam bas o cemu se radi jer ona ne prica puno. Valjda joj je dijagnostikovana stitna zlezda. Ima cest tremor prstiju, kad radi po kuci lako se i brzo zamara. Poslednjih nekoliko dana se nocu budi sva u znoju, ruke i noge joj skroz utrne, kaze da ih ne oseca. Inace, porodican zivot joj je dobar, ima dobrog muza, tri deteta, svi su dobro. Ona je od skoro pocela da radi, mada je pod ugovorom, pa pretpostavljam da joj sve to doprinosi. Mene interesuje sta bi joj pomoglo, da li treba da pije neke lekove ili sta vec?
  Bila bih Vam jako zahvalna da mi pomognete, zaista se brinem za nju.
  Hvala Vam unapred!

 147. Postovana,
  zbog visokog prolaktina radjena mi je MR glave prije osam meseci. Pored mikroadenoma na hipofizi, pronadjene su mi i multiple lezije,a dijagnoza je DDO CNS obs. Simptomi koje osecam su: glavobolje, zamor (ponekad ne mogu da govorim od umora), trnjenje ekstremiteta koje traje po 7 dana i onda prestane, prisustvo „musice“ na desnom oku iako mi je vid odlican, ponekad dupla slika,koja ne traje dugo, slaba koncentracija i pamcenje. Kada sam bila mala bolovala sam od mono nukleoze. Neurolog smatra da treba da uradim MR glave i vrata i punkciju likvora. Da li se moze sumnjati na multiplu sklerozu?
  Unapred hvala!

 148. Vec 20-ak dana osjecam bol u nogama,citavom duzinom,stalan umor,zatim je uslijedilo trnjenje nogu i ruku koje me je budilo iz sna po nekoliko puta,da bi zadnjih dana osjetio drastican pad koncentracije i teskoce u vidu(tesko mi je skoncentrisati se na tekst koji citam ili bilo sta gledam). imam 21 godinu, vrijednosti secera,holesterola i triglicerida u krvi su mi uredni, krvni pritisak mi je uvecan(narocito donji koji nerijetko dostize i 100 iako mi je normalan oko 80,a puls mi je vrlo cesto 100 a ranije je bio oko 60).

 149. Postovani, da li mozete da mi nesto vise kazete o ovoj dijagnozi. Ona je postavljena pre 2 nedelja mom tati, koji je ’49 godiste.
  MR
  pregled ukazuje na lakunarni ishemicki infarkt desne okcipitalne regije ( dif.dg.diskretne leukoencefalopacke promene zadnjeg roga lateralne komore), pocetnu kortikalnu atrofiju frontoparijetalnih reznjeva i izrazenu cerebelarnu atrofiju.

  • Molim Vas da mi se obraćate u ženskom rodu, tj.da proverite kome postavljate pitanja.
   Otac Vam ima ishemijsku bolest mozga – tačkasti infarkt mozga(moždani udar) ili hronične promene ishemične prirode uzrokovane visokim pritiskom(onaj ko čita MRI nije bio siguran iz meni nepoznatih razloga), kao i početno smanjenje mase mozga(umiranje moždanih ćelija)u čeonim i temenim regijama, kao i u regiji malog mozga.
   Mr sc med Gorica Đokić
   spec.neurologije.

 150. Dragi doktore
  Imam 48 godina.U poslednjih 3-4 meseca osecam povremeno sumove u levom uhu koji traju po nekoliko sati i prodju, a i imam jake glavobolje sa iste strane.Obicno se jave u snu i probudim se sa jakom bolom i otocima.

  hvala na odgovoru, srdacan pozdrav!

  • Molim Vas da mi se obraćate u ženskom rodu, tj.da proverite kome postavljate pitanja.
   Uradite skenerski pragled glave sa osvrtom na pontocerebelarni ugao, ako je nalaz uredan, javite se specijalisti za Uho,grlo i nos.
   Mr sc med Đokić dr Gorica
   spec.neurologije

 151. Prije godinu dana majka mi je pocela osjecati probleme sa hodanjem i kada je otisla kod doktora dijagnosticiran joj je miom na materici i jajniku koji je prije dva mjeseca uspjesno odstranjen, ali problemi sa hodnjem su ostali prisutni. Ponovo je posjetila doktora i posle prvih ispitivanja dijagnoza je -paraparesis spastica inferior levior ver. spinalis-.
  Mozete li mi reci kakva je to bolest, kako se lijeci i da li je opasna?
  Hvala.

   • Poštovanje.

    Prije nekoliko mjeseci sam vam pisao o problemima koje moja majka ima.
    Sada je stigla nova diagnoza: Protrusio disci IV C3C4 et C4C5; Cysta e periradicalares C6C7, C7TH1, TH1TH2; Spondylolystesa L5 Gradus.

    Koliko je ozbiljno i kome da se obratimo, jer sve terapije koje je do sada primala nisu dale rezultat?

    Hvala vam.

 152. Postovana dr.Djokic,
  Imam migrene od svoje 15.godine, medjutim posle porodjaja dolazi do pogorsanja, barem jednom mesecnno pre ili posle ciklusa.
  Takodje od prosle godine imam s vremena na vreme probadanje vise temena glave. Prosle godine uradjena mi je MRI kranijuma, dopler vratnih karotida i nalazi su bili ok.
  Od ostalih problema imam cervikalni synd.desna polovina vrata me stalno boli,zadnjih par meseci.
  Uz sve to imam i Hashimotov thyreoiditis.
  Glavobolje i migrene mi ometaju normalno funkcionisanje.
  Interesuje me koliko su te moje glavobolje opasne, da li mi mozda preti mozdani udar. Takodje, bih vas zamolila da mi kazete u kom pravcu bi vi isli dalje sa pretargama i lecenjem? Therapiju nemam jer jos uvek dojim, uzimam samo levothyroxin.

  • Poštovana,
   najverovatnije imate kombinovani sindrom glavobolje.Čim prestanete da dojite,a nemojte to raditi u nedogled, dođite na pregled.Glavobolja je klinički sindrom, ne trebate ništa drugo raditi od pretraga za sada,a nakon pregleda se određuje terapija.većina hroničnih problema se pogoršava posle porođaja.Glavobolje jesu ozbiljan problem,ali ne verujuem baš da ćete dobiti moždani udar.
   Dr G.Đokić

  • Postovana doktorko,
   Hvala na brzom odgovoru.
   Pitala sam za mozdani udar jer sam se uplasila od tih probadanja po glavi, to traje mozda sekund ili dva i nema neku pravilnost u javljanju.
   Ja zivim u Novom Sadu, kako bih mogla da dodjem do Vas ili mozda imate nekog da preporucite u Novom Sadu?
   Pozdrav,
   Isidora!

 153. postovana dr goga ja bi vas htio da zamolim da mi objasnite neki dan sam bio na ct kicme i ovako su mi dali zakljucak -difuzne dorzalne protruzije iv diska,vertebralni kanal neuralni forameni relativno stenozirani,na nivoima od l3 do s1 -degenerativne promjene lumbalne kicme pa bi vas ako moze molim vas da mi to malo bolje i sire objasnite jer nitko mi to jos nije htio objasniti hvala unaprijed i nadam se brzom odgovoru posto trebam na ljekarsku komisiju.

 154. Postovana Dr.Goga lutajuci po internetu naiso sam na Vas blog,pazljivo procitao od biografije do pitanja i odgovora i jedino Vam mogu reci Svaka cast sa kolikom profesionalnoscu preciznoscu i pozrtvovanoscu odgovarate !
  E sad svako ima neki problem zbog koga je na ovim stranicama pa tako i ja…
  Naime pre par dana mi se javilo zamucenje na jednom oku kad sam se probudio onako kao nejasna slika u trajanju od par minuta pa se kasnije skroz izbistrilo malo preslo na drugo i brzo nestalo.Ja sam se sav uspanicio i poceli su da mi trne prsti na jednoj a zatim na drugoj saci i u roku od 5 min a zatm nestalo trnjenje i sve sam bio zbog toga uplasen kao da nisam mogo da izgovorim neke reci ,inace sam takav po prirodi da usplahireno reagujem…Inace ovako nemam nikakvih ispada student sam normalno razvijen,funkcionisem u svim sferama zivota i do tad i sad …Posetio sam lokalnog neurologa i on mi je rekao da trnjenje nije nikakav problem desava se svima i da je to od starha se javilo a da je zamagljenje posledica mozda ako sam kao mali imao strabizam,proverila mi reflexe i rekla da je u redu i da pijem malo bedoksin i bebiplex…i da nema nista sa neuroloske strane….Sve ovo me ne bi tako zabrinjavalo da ja pre 2 godine nisam isto tako osetio i tad je lokalni oftamolog konstatovao da je doslo do opustanja mog ocnog misica i to na osnovu rutinskog pregleda sto nije oko moglo da mi ide vise prema nosu…Ali mislim da jos od tad oko se nije vratilo lepo i da kad je jako svetlo kad pomeram oko levo ili desno vidim ko providnu tackicu koja se krece levo kad ide oko u levo i desno kad ide oko u desno,(samo na jednom-desnom oku)a konstatovano je da vid imam 100 posto ali zbog plavih boju ociju da nosim na suncu suncane naocare.Inace nikad u medjuvremenu nisam imao glavobolje ili neke druge probleme cak sam na sopstveni zahtev radio EEG glave i pise da su rezultati normalni.Sad me interesuje Vase cenjeno misljenje sta je potrebno da ucinim od pregleda sa oftamoloske a sta sa neuroloske strane (i sta sve pokazuje EEG nalaz ,jer to sto pise da je u granicama normalnog znaci da je iskljucena neuroloska strana)kako bi bio miran i znao da li je sve to izazvao misic jer iako sad svi pricaju o prevenciji kod nas na jugu ocigledno nije vidljiva jer oni smatraju da je sve to sitnica i da ne treba posto nemam glavobolje i ispade da posecujem njih a ja nisam hipohondrik ali se brinem o svom zdravlju,imam 24 god i smatram da bih treba oda preduzmem neke mere ukoliko su to problemi koji ukazuju na neku bolest.Izvinite na uznemiravanju i ovolikom tekstu ali sam zeleo da sto opsirnije izlozim svoj problem s Postovanjem

  Bata

 155. Postovani,

  nadam se da mozete pomoci mojim sestrama i meni oko jednog zdravstvenog pitanja. Naime, radi se o nasoj majci koja je od pre tri godine pocela sve teze da hoda – nije problem nesvestice, vec ravnoteze i…(drugacije ne mogu opisati). Ima 50 godina, „krupnija“ je zena i domah smo svi, kao i doktori pomislili da se radi o klimaksu, losijoj krvnoj slici (anemija) i samoj cinjenici debljine. Medjutim, kako su i druge zene bile u takvoj poziciji a nisu imale problema sa hodom, resili smo da se obratimo doktorima u Beogradu. Uradila je magnetnu glave i pronasli su joj neke tacke – zakljucak je: „Opisane zone u beloj masi velikog mozga upucuju na DDO“
  Zamolila bih Vas da mi objasnite o cemu se radi, da li se moze leciti, da li je nasledno… na kraju, ne znam ni sama sta bih Vas jos trebala pitati? Takodje, na nalazu se pominjala i demijelinizacija.

  Unapred Vam hvala.

 156. prije 4 ipo god imala sam moždani udari 2 puta operisana u BG dugo vremena kao da ništa nije bilo a sad užasni bilovi u nogama, prije sam mogla trčati kao dijete a sada dok hodam plašim se da ne padnem imam 50 gobila sam na magnet snimanje a rezultat biti gotov za 3 dana uzgred jedem na silu nema jela koje bih rado pojela OĆE MI SE KAO DA SAM CRKVE RUŠILAovo je kompj. moje djece pa ja pokušavam nekako da se snađem POMAGAJTE ODGOVOROM TAKO VAM BOGA

 157. postovana doktorka,moj problem je sledeci:vec nekoliko meseci potpuno mi je utrnut spoljnji deo butine,linija kuk-koleno.Pomenula bih da sam imala jednu intervenciju u opstoj anesteziji a cini mi se da sam obamrlost u butini bas negde od tog vremena i osetila pa sam se pitala da li ta dva mogu biti u vezi(da li se kod uvodjenja u opstu anesteziju daje i nesto injekciono u butinu sto bi moglo ostaviti takve posledice…i koliko ce trajati ako je time uzrokovano)Ako smatrate da je to potpuno nevezano a ovaj simptom cisto neuroloski poremecaj sta u tom slucaju treba ispitati?hvala unapred

  • Poštovana,izgleda da je došlo do greške,pa Vam zato nisam odgovorila.Pre uvođenja u opštu anesteziju se daje premedikacija,verovatnoća postoji,ali je mala da Vas je neko „pogodio“ u površinski nerv za osećaj u spoljnjoj strani butine.Jedini dijagnostički pregled može da bude EMNeG pregled te noge.Uzimajte visoke doze B12 vitamina tabletarno zbog njegovih imunomodlularornih svojstava.
   Dr G.Đokić

 158. Postovana doktorice,

  Pisala sam Vam u septembru u vezi oca koji je pretrpio mozdani udar bez vecih posljedica ali mu je pronadjen lipidni plak na desnoj karotidi, koji suzava lumen do 70%. Zahvaljujem Vam se na svim odgovorima i savjetima koje sam tada dobila od Vas.
  Endarterektomija je odradjena u cetvrtak 26.11. u Beogradu. Sve je proslo odlicno. Vec smo se vratili kuci u Banja Luku i tata se dobro osjeca. Ono oko cega se zelim konsultovati je propisana terapija na otpusnoj listi. Naime, tata je od udara pio Plavix, koji je sedm dana prije operacije ukinut. Ono smo me najvise buni i brine je da mu Plavix nije ukljucen u nastavak terapije sto mi uopste nije jasno. Dobio je kardiopirin, Vasilip i Amaryl. Nista drugo. Pocinjem da mislim da je slucajno napravljen propust. Sami ste rekli da je Plavix odlican izbor nakon te operacije. Evo, tek peti dan nakon operacije a on od antiagregacione terapije uzima samo Kardiopirin. Jos jednom Vas lijepo molim za misljenje, posto sam jako zabrinuta.
  Unaprijed se zahvaljujem i srdacno Vas pozdravljam.

 159. Postovana doktorice,
  Molim Vas za savet. Bolujem od psihomotorne epilepsije blazeg oblika od 13 godine. Mnoge lekove su mi promenili doktori ali je broj napada vise manje bio isti. Do skoro sam koristila Eftil lek sa kojim sam imala najmanji broj napada godisnje, mozda 1 mesecno. imala sam trudnocu i rodila dete koje sada ima 5 godina i sve je u redu iako sam koristila taj lek u trudnoci i nisam imala nezeljena dejstva. Sada moj doktor predlaze da pocnem da koristim lamictal u zamenu za eftil, a ja bih htela da budem sigurna da cu moci ponovo da rodim dete bez nezeljenih dejstava i rizika.

  • Pa,sigurno niko neće da mu čupa živac…Operacija diskusa u toj lokalizaciji je moguća,ali se radi samo ukoliko pacijent ima veoma velike smetnje.Sve operacije u vratnoj regiji nisu bezazlene(u tom nivou nešto manje opasne nego par nivoa višlje).Javite se sa svom dokumentacijom neurohirirgu da proceni indikacije za operaciju.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 160. Da li mozete da mi kazete od cega moze da nastupi bol u levoj ruci i smanjenje osecaja dodira na vrhovima prstiju(kao da imam zalepljeno parce gume preko jagodica,posebno kaziprsta)iste ruke,kao i povremeni bol u preponi desne noge koji se ponekad spusta do kolena.Naime imam 27 god. i bila sam kod neurologa u 2 navrata zbog glavobolje koja je trajala oo 1,5 mesec ali se progresivno smanjivala (i dalje me povremeno sevne ali na razicitim mestima).Nisu me poslali ni na kakve analize jer kazu da je neuroloski sve ok, tj.u pitanju je anksioznost.Takodje mi se dogadja da mi igraju(titraju) misici ruku,nogu,porebrice,ledja sto traje par sekundi pa prestane.
  Unapred hvala

 161. Postovana, zelela bih da postavim pitanje vezano za svoje zdravlje. Tacnije, radi se o simptomima koje imam. Pre malo vise od godinu dana sam imala problema sa vidom (jos uvek ga imam). Desava mi se da mi je odjednom sve mutno i nejasno i to traje par sekundi. Pre godinu dana sam bila kod oftamologa koji je ustanovio da je sve u redu sa vidom, te sam posetila neurologa koja je uradila potrebne testove i preporucila mi odlazak neurooftamologu. Ona je takodje ustanovila da je sa ocnim nervom sve u najboljem redu, pa je moja dr neurolog predlozila MR koji je kasnije takodje pokazao da nema razloga za brigu. Medjutim, moja dr je smatrala da bi za godinu dana trebalo da opet uradi pregled, pa sam ja pre par dana i bila na pregledu opet. Problem sa vidom jos uvek imam, ali tu su jos neki koji su se skoro pojavili. Primetila sam da mi kratkotrajno pamcenje vrlo cesto ne funkcionise, pocela sam da zamuckujem i da u pola recenice zablokiram, a takodje i sa pisanjem imam problema. Nisam sigurna da li i ovo mozda ima neke veze, ali ne mogu ni da gutam kako treba. Svaki treci zalogaj ide jedino uz vodu i sl. Pored svega toga imam svakodnevne glavobolje koje su vrlo specificne i u odredjenom delu glave. Deluju kao neki jak pritisak i toplota u glavi, a bolovi su jako cudni. I njih sam pripisivala nekom preopterecenju ili naporu, ali nisam sigurna da je tako, jer su ceste i drugacije od ‘obicnih’. Najnovije je nesto nalik tikovima, nesto poput iznenadnih pokreta glavom i cesce krvarenje iz nosa (koje ja, opet pripisujem, hladnom i vetrovitom vremenu i osetljivoj sluzokozi, mada mi se to nikad do sad nije desavalo). Na poslednjem pregledu ja mojoj dr nisam nabrojala sve ovo, vec samo po nesto, jer sam smatrala da je to nesto prolazno, ali u stvari ne prestaje i zaista mi smeta. Zakazala mi je naredni pregled za dva meseca i MR uz to, a do tad pijem vitamine koje mi je prepisala. Mislim da je bilo bolje da sam joj odmah rekla sve, pa sam zato zelela da pitam Vas za misljenje pre nego sto odem na sledeci pregled, mada mojoj dr verujem u potpunosti, naravno. Hvala Vam unapred!

 162. DRAGA DOKTORKA NEZNAM DALI JE OVAJ PROBLEM ZA VAS ALI VAS MOLIM AKO MI MOZETE ODGOVORITI.VEC PAR MESECI MI TRNI LEVI MALI PRST NA RUCI KAKO VREME PROLAZI TRNJENJE JE SVE CESCE I TU JE SKORO CITAV DAN POSTO TRENUTNO IMAM I VARICELU NEZNAM DALI UCESTALO TRNJENJE IMA VEZE STIM …..UNAPRED HVALA I VELIKI POZDRAV I SRECNI PRAZNICI

  • Može čak i to da se desi jer virus koji izaziva varičelu izaziva i herpes zoster.Postoji verovatnoća i da se radi o kompresivnoj neuropatiji(da se negde u nivou zgloba nerv uklještio), što čak mislim da je verovatnije. Može da se leči infiltracionom terapijom po mezoterapijskom principu.
   Dr G.Đokić

 163. Postovana doktorko,
  Izvinite na opsirnosti i nadam se da cu od Vas dobiti zeljene odgovore jer mi je sve ovo sto se desava nejasno a ne znam koga bi drugog pitala a da ne dobijem odgovor koji vec znam: Znate vas otac ima 88 godina. Moj otac inace dobrog zdravlja, uopste nije pio lekove (nepusac, ne pije alkohol, nema visok pritisak). Pre 6 g. mu je uspesno operisano debelo crevo. Inace invalid iz II sv.rata (nema levu saku i desno oko). Imao je pre 10-15 godina udarac u glavu. Sredinom novembra par dana imao glavobolje posle cega su se pojacale. (22.11.09.) Poceo je da zanosi u hodu, nestabilnost, mucnina, vrtoglavica. Ipak je krenuo da se proseta i tada se na kratko -par sekundi onesvestio, nije se povredio. Nekako je dosao kuci. Majka je zvala Hitnu da dodju a oni su rekli da mu skuva caj i provetri stan. Kako mu ni posle 5 dana nije bilo bolje mi–deca smo ga odveli ga u UC pa u S.SAVA. Zavrsna dg. Infarctus cerebri alius/cerebrali I.dex.et reg.thalamy I.dex. Sy vertiginosum/ -I63.8; Atheroscierosis cerebri – I67.2; Anophtalmus OD Conjuctivitis chr I.sin.
  Lezao u bolnici dve nedelje. Svestan, afebrilan, eupnoican, hemodinamski stabilan. TA: sistolni pritisak: 110mmHg, dijastolni pritisak: 60mmHg. EKG: Sinusni ritam, fr74/min, bez znakova AKS. Slabiji porast r zupca do V4. intecioni tremor : ne. Romberg-ov test: pozitivan (blago). Ekstrapir.sistem: nevoljni pokreti: ne. Hod: ocuvan (nesiguran). Govor: ocuvan. Svestan. Orijentisan. Analize:
  1.)CT pregled endokrijanuma bez i sa kontrastnim, sredstvom (30.11.09. 1): KONTROLA: Na prikazanim kostanim strukturama baze i krova lobanje se ne vide patoloske promene. Ishemijske lezije subakutno-hronicnog toka cerebelarno i talamicno desno. Diskretni hiperdenzitet fronto-polarno parasagitalno levo je bez postkontrastnog prebojavanja i bez kompresivnog efekta, moze odgovarati petehijalnom krvarenju ili amorfnom kalcifikatu. Izrazene kortikalne reduktivne promene malog i velikog mozga. Mestimicno razredjenje bele mozdane mase u sklopu ishemijske encefalopatije. Ateroskleroticno izmenjeni krvni sudovi baze lobanje. Komorni system je normalno polozen, simetrican i prosiren u sklopu involutivnih promena. U bazalnim cisternama, subarahnoidalnom prostoru i komornom sistemu se ne vidi patoloski sadrzaj. Postkontrastno ne dolazi do patoloske opacifikacije.
  2.)Ehosonografija krvnih sudova vrata (01.12.09): AA CC normalnog dijametra, anterogradnog smera protoka, IMK 0,75mm-0,96mm. U oblasti bifurkacija, bulbusa , obe ACI I ACE bez znacajnijih stenoza niti promena koje bi uticale na hemodinamiku (u desnoj bifurkaciji manji kalcifikovani plakovi). AA VV normalnog lumena, desna sira, obe anterogradnog smera protoka
  3.)Neurooftamoloski nalaz (01.12.09.): OD: Anophthalmus. OS: Conjuktivitis chr.
  4.)CT pregled endokranijuma bez kontrastnog sredstva (10.12.09. 15:49:11): U poredjenju sa CT nalazom od 30.11.2009. opisane zone ishemija cerebelarno desno kortikalno i talamicno desno subakutnog toka. Ostali nalaz nije bitnije izmenjen.
  5.)LAB.ANALIZE: LEU=5,5 ER=4,36 HGB=138 HCT=39,5 TR=226 SE=15 glikemija=6,9…5,0; urea=6,5 kreatinin=79; holesterol=4,9; trigl=1,0; AST=23; ALT=12; Na=140; K=4,5;
  Zakljucak: ….pacijent je imao akutni CVI u sklopu uznapredovanih aterosklerotski izmenjenih krvnih sudova vrata i mozga.
  Terapija: Cortiazem R tbl.1+0+0 Cavinton 3 x 1 Ksanax 0,25mg 1+0+1 (ne pije ga) Dexamethaxon-Neomycin kapi 2 x 1.
  Pored ovih lekova pre par dana poceo je da uzima i Urutal 3 x1, Aspirin 100 1×1.
  Pitanje: Da li je ova terapija dobra posto nismo primetili poboljsanje osim sto nije skoro povracao. I dalje ima iste tegobe. Stanje mu je cas lose, cas nesto bolje. Jedva ode do WC-a, zamori se. Vise puta u toku dana, ima -kaze cudne glavobolje. Zamara ga kad prica i kad slusa, samo mu odjednom zatreperi kapak, zazmuri i pokaze rukom da ucutimo. Smeta mu i jako svetlo. Povremeno stuca. Za par dana ima zakazan NMR glave, pa kontrolu. Ne znam da li sad uraditi taj pregled posto se strasno zamara, tj da li moze da mu snimanje pogorsa stanje?
  Unapred zahvalna na strpljenju i trudu

 164. Postovanje
  Radio sam EEG snimak glave. Ovo je misljenje i nalaz pa bih vas zamolio ako mozete da mi pojasnite bilo sta u vezi sa ovim.
  Osnovnu cerebralnu aktivnost cine Alfa talasi umjerenih amplituda sa frekvencom od 10 C/sec.
  Reakcija zaustavljanja dobro izrazena
  Tokom snimanja pojava strmih talasa iznad frontotemporalnih regija.
  Za vrijeme HV I IFS iste pojave.
  EEG nalaz: disfunkcija iznad frontotemporalnih regija.

  Unaprijed vam se zahvaljujem na vasem odgovoru.

  • Zavisi zbog čeka ste otišli na EEG snimanje.Ako ste imali krize svesti ovo je granično specifičan nalaz i ja bi na to uvela terapiju antiepilepticima..Ako imate cerebrovaskularnu bolest to je nalaz koji se u to može uklopiti.Znači nemogu Vam precizno reći ako mi ne kažete simptome.
   Dr G.Đokić

 165. DOBAR DAN,JAVLJAJU MI SE SIMPTOMI UBRZAN PULS ,GUSENJE,CELI ORGANIZAM POCNE DA MI SE KOCI.POSLE TOGA DESAVA MI SE DA PO 12 SATI SPAVAM DNEVNO…RADILA SAM MR GLAVE PRONADJENA MI JE VAZDUSNA CISTA 5 MM TEPORALNO LEVO NA PERIFERNOM DELU MOZGA
  EEG SAM TAKODJE RADILA UREDU JE..DALI POSTOJI TERAPIJA I STA BI TO MOGLO DA BUDE..UNAPRED ZAHVALNA…

 166. Postovana doktorice,

  Molim vas za misljenje. Pre dva meseca pocela sam da osecam oduzimanje gornjeg dela mozga-koje je proslo-,zatim uvece kada legnem osecam da mi trnu noge i ruke,ponekad drhtavicu ,bolove u vratnoj kicmi nakon cega pocinje da mi se ljulja,vrti u glavi i javlja se mucnina koja kratko traje i s vremena na vreme bol u grudima. Inace,nisam pila nikakve lekove,a vrat me jos uvek boli,posebno na dodir.

 167. Postovana doktotice,

  isla sam na pregled i uradila rtg. vratne kicme i konstatovana mi je artroza vert. cervicalis. Imam 24 god.i iznenadila sam se kada sam cula dijagnozu,posto mi je poznato da od artroze uglavnom pate osobe preko cetrdeset godina,a uz to sam imala i napad panike,ali je sada sve uredu. Znam da se artroza ne moze izleciti ali da se moze uticati na brzinu razvoja bolesti,a pnekada i na njeno zaustavljanje zavisno od stadijuma,pa me zanima da li mozda mozete da mi kazete koje metode lecenja su najefikasnije u zaustavljanju ovog obolenja.

  Zahvaljujem vam se unapred na odgovoru.

 168. Dugi niz godina patim od jake glavobolje, sada su sve ucestalije, imam 56 godina. 2006 godine uradjen je skener, magnetna rezonanca i dopler krvnih sudova vrata i glave i sve je bilo u granicama normale. Sada 2010 ponova sam radila EEG standardni registrovan u budnom stanju, nalaz je sledeci: Okcipitoposteriorno obostrano osnovna aktivnost srednjevoltirana 40-80mcV, alfa tipa frekvence 9-10Hz. Opticka blokada dobro izrazena. Tokom spontanog snimanja beleze se spori vise volitirani strmi talasi u granici sporog alfa ritma, desno CT bez epileptifornih karakteristika. Tokom HV nema izmene osnovne aktivnosti. Efekat FS prisutan.
  Zakljucak: spora alfa aktivnost desno CT bez epileptifornih elemenata (vaskularne genese).
  Na mioju inicijativu uradjen CT pregled endokranijuma bez kontrastnog sredstva i nalaz je sledeci:
  U mozdanom parenhimu supra i infratentorijalno ne vide se patoloske izmene u denzitetu.
  Komorski sistem je urednog polozaja, oblika i velicine.
  Subarahnoidni prostori na bazi i konveksitetu su prosireni, kao i cerebelarni suikusi, bez patoloskog sadrzaja.
  Na kostanim strukturama se ne vide pat promene.
  ZAKLJUCAK: Reductio corticis cerbri reg frontalis. Reductio corticis cerebeli. Moj neuropsihijatar mi kaze da joj nisu jasni ovi nalazi i da prekinem da pijem Tegretol CR 4OO koji mi je prepisala pre 15 dana, svaki dva puta po pola. Kako su glavobolje sve cesce primam diklofen, bensedin i OHB. ali sve redje mi pomaze samo jedan odlazak vec idem po dva puta na inekcije. Retko mi bolovi traju po dva dana. Napominjem da imam visok pritisak koji skace sa bolovima glave. Neznam sta mi valja ciniti, kome da se obratim. Ja Vas molim da mi prevedete ove moje dijagnoze, i date savet sta mi valja ciniti da bar malo kvalitetnije zivim, ovo je sada pakao od zivota. Unapred zahvalna Dusanka.

  • Poštovana, imate oslabljenu moždanu cirkulaciju koja dovodi do lake nestabilnosti u električnom pražnjenu mozga. Nalaz na CTu ukazuje na smanjenje moždane mase tj propadanje moždanih ćelija. I jedno i drugo može biti uzrokovano hipertenzijom. Nije mi jasno šta Vašoj doktorki nije jasno.Treba Vam dobra terapija i to je to.
   Dr G.Đokić

 169. Postovana Doktorko.moja dijagnoza 37.9.vec 2 godine.posle svega sto sm prosla a spada u neuroloske preglede rezultati su bili ok,u vratu c2-c3 je bio edem koji se smanjio posle kortikosteroida.danas nemam nikakvih tegoba,sem sto mi je saka desne ruke slabija,trne posebno kada sam u lezecem polozaju i prsti leve ruke su poceli da trnu.zanima me da li je to ostala reakcija usled upale koja je bila u vratu i da l mogu to da resim da pomognem sebi.i da li postoji mogucnost da se ponovo aktivirala ta upala.kakva je konkretna veza saka i vrata,jer me duzina ruke ne muci,tu ne osecam ni bol ni trnjenje.unapred hvala.pozdrav.Vesna

 170. Poštovanje.

  Prije nekoliko mjeseci sam vam pisao o problemima koje moja majka ima.
  Sada je stigla nova diagnoza: Protrusio disci IV C3C4 et C4C5; Cysta e periradicalares C6C7, C7TH1, TH1TH2; Spondylolystesa L5 Gradus.

  Koliko je ozbiljno i kome da se obratimo, jer sve terapije koje je do sada primala nisu dale rezultat?

  Hvala vam.

  • Poštovani, radite sve sem nameštanja vrata i operativne intervencije na vratnoj kičmi.Postoji infiltraciona terapija po mezoterapijskom principu i tegobe se značajno redukuju, a nemate sistemski efekat leka.
   Pozz, Dr Gorica.

 171. Postovana Dr Djokic,
  suprugu je dijagnostikovan sledeci eho nalaz: ZML prolabira sa MR u tri mlaza 2+. Dobio je propafen kojeg je pio godinu dana i sad pravi pauzu pre sledece kontrole.Inace, od detinjstva boluje od hronicnog bronhitisa*astma nije potvrdjena. Medjutim, vec godinu dana smetnje tipa aritmija i blestanje ispred ociju, osecaj da ce pasti, grcenje misica u butinama, mu smetaju da se opusti. Cesto je u depresiji, a kad oseti da mu je lose, meri pritiska,temperaturu, isao bi kod doktora dok se ne smiri i dok mu taj „nemir“ ne prodje. Sta preporucujete?
  Hvala unapred!

 172. Postovana doktorko moja sestra koja boluje od asme(’85 godiste) nalazi se u comi vec 8 dana.Nalaz njenog neurologa:Dg Polyuria Comma,St febrili,Th sustitucija tecnosti prema registrovanom gubitku i CVP(+10),odeljenska terapija.Molim vas objasnite mi sta taj nalaz znaci.Ona je levoruka.A Ca je 1.73.Ona je primljena u bolnicu bez svesti,sirokih zenica,bez disanja,radjena joj je reanimacija i intubirana je.MOLIMO VAS ODGOVORITE MI!

 173. Poštovana doktorice,
  vec dvije godine imam paraplegiju. Bilo je dosta tesko dijagnosticirati bolest al nakon silnih dijagnoza kao sto su Divicov sindrom, Giilian-Barre, MS i ostali, moja dansnja dijagnoza je paraplegia spastica i opticki neuromijelitis. Iako doktori kazu da to mozda jos nije konacna dijagnoza. Inace zivim u Mostaru, BiH. Vec desetak godina imam probleme s vidom. Naglo gubljenje vida, ponekad potpuno, ponekad djelimicno se javljalo s vremena na vrijeme. Uglavnom sam koristila Medrol i donekle je pomagalo. Vid se ponekad vracao u potpunosti ponekad djelimicno. Sada vidim na jedno oko oko 30 % a na drugo malo vise. Zbog toga su me doktori testirali na MS prvi put i to iskljucili. Prije dvije godine sam pocela osjecati trnce u nogama. To je trajalo dva dana da bi se sljedece jutro probudila nepokretna od struka nadolje. Hitno sam prebacena na neurologiju. Uradjen je Ct i boi uredan. Prvo su mislili da je ukljijesten zivac. Kad je uradjen magnet otkrivene su promjene na bijeloj tvari, kako oni to zovu. Rekli su prvo da su neki sindromi, pa cak i transverzalini mijelitis, al ni oni nisu bili sigurni. Nalazi su poslani za Zagreb i doktori su rekli da nije MS, niti Divic, ni ostali sindromi. Potvrdili su opticki neuromijelitis. Primila sam terapiju imunoglobulina tako da se napredovanje bolesti zaustavilo. Kasnije sam primala kortikostereoide, pulsu terapiju a danas pijem Imuran. Na pocetku su lijecnici rekli da postoi 1% sanse da mi se ikada vrati osjet u nogama. Naravno ne trebam ni spominjati da sam non stop u krevetu tako da ne mogu ni kontrolirati mjehur i stolicu. Krenula sam odmah s fizikalnom terapijom. Bilo je tesko jer nisam osjecala nista. Osjet mi se polako vratio al slabost u nogama je ostala. Osjecam dodir i mogu pomjeriti malo noge, al nemam jos snage u zdjelici i koljenima da bih mogla stajati a kamoli napraviti nijedan korak. Doktori su rekli da je i cudo sto ista osjecam tako da prognoze nisu dobre, misle da nikakda necu ponovo stati na svoje noge. Zanima me postoji li jos ista sto bih mogla pokusati. Isla sam na terapiju u Fojnicu. Preporucujete li neke druge toplice koje su specijalizirane za moju bolest? Mislite li da vrijedi pokusati? I sto je najvaznije zanima me je li ova bolest nasljedna, tj. mogu li je prenijeti na svoju djecu? Sta mislite o Germanijumu, bi li mi to pomoglo kod imuniteta?
  Unaprijed hvala.

  • Neznam šta da Vam kažem.To što su Vam rekli ili ste Vi shvatili da su Vam rekli, i to što Vam daju od terapije je u koliziji.Terapija je za MS.Pošaljite nekog do mene sa Vašom dokumentacijom.
   Dr G.Đokić

 174. Postovana Doktorko, vec 3-4 dana imam osecaj vrtoglavice, a pritom vid mi je normalan. puls mi je jedno dostizao 90 otkucaja u minuti. Prilikom hoda nekad mi klecne noga, A prilikom neke vece aktivnosti, javlja mi se ubrzan rad srca. unapred hvala

 175. Poštovana dr Đokić,
  moj sin koji ima 11 godina, već duže vreme, skoro dve godine ima česte glavobolje. Obavili smo sve preglede koji su nam traženi i dijagnoza je migrena. Pio je magnezijum sa nekim prekidima, zaključili smo da ga je češće bolela glava kad nije pio magnezijum, ali i da ga nije prestala kad ga je pio. Doktor mu je sad uveo lek Eftil, po pola tablete uveče, i brufen po potrebi.
  Njegove glavobooje nisu praćene mučninom, niti povraćanjem, ali su česte, u proseku 2 puta nedeljno, i ometaju ga u učenju. Odličan je đak, i nikad nije zbog glavobolje odsustvovao od škole. Naime, glava ga boli uvek popodne, a on ide stalno pre podne u školu. Da li se vi slažete sa izborom ovog leka pošto sam, iskreno, u dilemi?

 176. Postovana,

  sajt je za svaku pohvalu.
  Mozete li mi na mail poslati adresu i telefon ordinacije u kojoj radite da bih dovela oca na pregled, pre 20 meseci je imao ishemijski mozdani udar, 57 godina ima?!

  Na vreme odveden na VMA sat vremena po udaru, ali na zalost 7 sati niko od neurologa mu nije ni prisao, a da smo samo znali kakav javasluk vlada neurologijom te tzv. eminentne ustanove TRAZILI bismo od hitne pomoci da ga odvezu u ustanovu gde se radi tromboliza, dakle bolnicu Sv. Sava ili Klinicki centar.

  Preziveli smo svi kao porodica pakao, sad je malo lakse, uz lavovske napore, tata sada moze i sam da izadje da se proseta…
  On ima okluziju desne karotide i zanima me da li se nesto promenilo, vrse li se ikakvi zahvati u tom slucaju igde u svetu? Znam da se nekada desi i spontana rekanalizacija, ima li nekog leka, sredstva koje bi pomoglo da dobijemo makar i taj protok precnika ljudske dlake i ugradimo stent.
  Zanima me posto tata ima i veliki spazam u levoj nozi daje li se negde u Srbiji botoks u tretmanu istog?

  Znamo da je ljudski mozak velika tajna i nadamo se dok smo zivi da ce se on oporavljati, pre svega psihicki, jer mu je dosta ostecena emotivna strana, odnosno psiha uopste i ne prodje ni dan kad ne zazalimo zbog pogresnog odabira ustanove….

  Zahvaljujem se unapred na vasem odgovoru!
  Pozdrav!

  • Poštovana,
   sve Vi to lepo napisaste, osim jedne veoma važne stvari.Ko Vam reče da se u Sv.Savi radi tromboliza?Hajde UC Neurologija, pa eventualno da ste imali sreće…Bojim se da bazirate žaljenje na lošim osnovama.Dovedite tatu sredom Laza Lazarević Dispanzer od 8-12h sa uputom(dobro bi bilo da mi se najavite nedelju dana ranije na 3636441), da vidimo šta još može da se učini.

 177. Postovana Dr. Djokic, slucajno sam pronasla Vas sajt, trazeci na pretrazivacu neke informacije vezane za problem koji imamo sa cerkicom. Svaka Vam cast na strpljenju i ovim silnim odgovorima na razna pitanja, dosta sam ih procitala a vecina i nije vezana za vas domen.

  Nasa devojcica ima 28 meseci, jos uvek ne hoda, ima hipotoniju, pre 5 meseci je radjena magnetna rezonanca, gde je ustanovljeno da postoje ostecenja malog mozga. Ako imate vremena, ja bi Vam opsirnije sve ispricala, odnosno napisala, kao i rezultate mag. rezonance. Iskreno, interesuje me misljenje jos nekog lekara, i ujedno bi Vas pitala par stvari.

  Moja e-mail adresa je danicab@beotel.net

  Hvala unapred.
  S postovanjem,
  Danica Bogdanovic
  Beograd

 178. Postovala Dr Djokic,
  U potrazi za resenjem svog problema pronasla sam vas sajt. Hvala vam sto postojite, i sto ovim putem dajete savete.
  Moj problem je sledeci skoro godinu dana imam neki cudan osecaj nestabilnosti pri hodu, cak i sedenju. Osecam kao da cu se svakog trnutka srusiti a nikako da padnem. Osecam se pijano. Nemogu da funkcijonisem normalno, da obavljam dnevne aktivnosti. Neverovatan osecaj sa kojim nemogu da se izborim. Pregledana sam od strane pulmologa, interniste, kardiologa svi nalazi su uredni. Radjena MR glave, nalaz takodje uredan, krvna slika odlicna.Jedino je snimak vratnih prsljenova pokazao da imam promene na prsljenovima. Po recima mog doktora najverovatnije da je do toga doslo tokom porodjaja. Nista alarmanto kaze. Probala sam i fizikaznu terapiju nazalost meni je stanje isto. Molim vas za savet. Sta dalje da radim? Unapred hvala.

 179. Mojoj tetki je na Neurohiruskoj klinici u Beogradu uspostavljena dijagnoza DEMIJELINIZACIONO OBOLJENJE cns-a in obs-g 35 .Vec par puta su joj radili magnetnu rezonancu,vadili likvor iz mozdine,upucivali na rehabilitaciona lecenja u Matarusku Banju,ali stanje je i dalje nezadovoljavajuce.Bolest joj se manifestuje ukocenoscu kolena i stopala i nemogucnoscu hodanja.Dva zadnja puta je dobijala terapiju metilprednizolon injekcije 1 g. 5 dana stacionarno.
  Hvala unapred.
  S postovanjem,
  Milan Andric
  Zanima me da li mozete nesto vise da mi kazete o toj bolesti,metodama lecenja,terapiji………

  • To je Multiplex scelerosa ili MS. To što Vi zovete ukočenost kolena,stopala… je spastična parapareza(spastična slabost nogu) koja predstavlja ozbiljan neurološki deficit.Pročitajte sve o MS i lečenju među pitanjima na moj site-u.

 180. Mojoj tetki je na Neurohiruskoj klinici u Beogradu uspostavljena dijagnoza DEMIJELINIZACIONO OBOLJENJE cns-a in obs-g 35 .Vec par puta su joj radili magnetnu rezonancu,vadili likvor iz mozdine,upucivali na rehabilitaciona lecenja u Matarusku Banju,ali stanje je i dalje nezadovoljavajuce.Bolest joj se manifestuje ukocenoscu kolena i stopala i nemogucnoscu hodanja.Dva zadnja puta je dobijala terapiju metilprednizolon injekcije 1 g. 5 dana stacionarno.
  Hvala unapred.
  S postovanjem,
  Milan Andric
  Zanima me da li mozete nesto vise da mi kazete o toj bolesti,metodama lecenja,terapiji………
  Moja emal adresa je
  milanandric@nadlanu.com

 181. magnet na kicmeni stub ovaj rezultat je:NA CERVIKALNIOT DEL OD RBETOT POSTOJAT SPONDILOARTROZNI PROMENI,A CERVIKALNATA LORDOZA E LESNO REDUCIRANA.POSTOJAT LESNI DEGENERATIVNI PROMENI VO I.V. DISKUSITE OD C.3 DO C.5.NEMA SIGNIFIKANTNI DISKUS XERNII.VO MEDULA SPINALIS VO T2 PULS SEKVENCATA PRISUTNI SE XIPERRSIGNALNI POVEKE LINEARNI PROMENI KOI NAJMNOGU ODGOVARAAT ZA ARTEFAKTI.
  imam 28 godina imam problem nemogu da drzim glavu pravo non stop me zanosi na levu stranu, ,bio sam i na fizikalnu terapiju nista bolje mi nije bilo cak i gorije mi e,pijem vitamine c,e,b kopleks, apurin ,myolastan,mendileks. zelim vase mislenje ?

 182. Ovo je zaista dobar sajt.
  Trenutno sam na litijumu, rispoleptu,seroxatu i linkocinu.Recite mi,molim vas kakvoj prognozi da se nada,Imam 40god,a bolest mi je ustanovljena prosle god od kada sam na lekovima.
  Unapred zahvalna!
  Lidija

  • U terapiji imate neuroleptik iz grupe atipičnih, stabilizator raspoloženja, antidepresiv iz grupe SSRI, linkocin je antibiotik i nema veze sa pričom.Po terapiji pretpostavljam da imate bipolarni afektivni poremećaj BAP(tzv.manično-depresivnu psihozu), pa pročitajte sve u vezi sa tim.

 183. Poštovana doktorice,
  volela bih da mi odgovorite na sledeće pitanje.U svojoj 15-oj godini dobila sam napad epilepsije G40.Od tada počela sam sa uzimanjem eftila koji sam pila do 19-te godine bez ijednog napada u medjuvremenu i prestala sam sa terapijom zato što je doktor rekao da nema potrebe da nastavimo sa lečenjem i da je epilepsija prestala.Od tada nisam imala nijedan napad do svoje 20-te godine.Kada sam otišla na svadbu dobila sam drugi napad i doktor je rešio da ponovo počnem da pijem lekove,ali sada pijem Lamictal 100mg.Jedna tableta ujutru jedna uveče.Imam 21 godinu i naravno,razmišljam o tome da imam svoju porodicu ali PLAŠI me jedna stvar! DA LI ĆE MOJA ZDRAVSTVENA SITUACIJA UTICATI NA MOJE DETE? Čula sam razne priče i čitala neželjena dejstva tableta i ne bih želela da dobijem dete koje će celog života patiti zbog mene i mog stanja.:( Unapred veoma zahvalna,Jelena.

  • Nijedan lek nemože da škodi kao terapijski neregulisana epilepsija.I Vama je nadam se jasno da nije trebao da se skida lek ni prvi put, iako, realno, greška nije napravljena jer niste više od 3g imali napade, te su kriterijumi za ukidanje leka bili ispunjeni, ali ja to ne radim kod mladih osoba. E, sada, što se raznih priča tiče, ljudi jako vole da filozofiraju i po mogućstvu da vas povređuju u svim mogućim i nemogućim prilikama, a Vaše je da ne dolzvolite da se prepoznajete u bilo čijim komentarima. I na Eftilu, i na Lamictalu u tim dozama, možete bezbedno da iznesete trudnoću, i nemojte da Vam je palo napamet da ne pijete lek zato što vam je neko tamo bezveze nešto rekao, a pogotovo nemojte da vam je palo napamet i da to uradite dok dojite jer je postporođajni period zbog hormona, veoma zeznut za sve vrste bolesti pa i epilepsiju.Moja sugestija je, a možda nisam upravu je da je 21g premalo za sticanje porodice, bilo kome, pa i Vama.

 184. Poštovana dr,

  bila bih Vam veoma zahvalna kada biste mi odgovorili na pitanje koje me trenutno muči. Bolujem od epilepsije od svoje 13. godine. Napadi su na samom početku bili učestaliji. Nakon nekog perioda i promene terapija, napadi su kontrolisani i proređeni, tako da je poslednji napad bio 2003. godine i to zbog toga što sam samoinicijativno prestala da uzimam terapiju. Inače, pijem Eftil retard 2×1. Nakon toga, nastavila sam sa terapijom, bez napada. Septembra 2009. sam ostala u drugom stanju. Ponovo sam prestala da uzimam terapiju na svoju inicijativu, sa čime se složio i moj dr na prvom sledećem pregledu. Celu trudnoću sam iznela bez ikakvih problema, bez lekova i 4. maja sam na svet donela zdravog i pravog dečaka. Međutim, pre tri dana napad se ponovio. Dr mi je savetovao da odmah nastavim sa terapijom (Eftil 2×1) i da nastavim sa dojenjem, bez obzira na lek. Pored toga, čula sam i oprečna mišljenja i nekih neonantologa, pedijatara, neurologa i sada se nalazim u velikoj nedoumici: „Da li da nastavim da dojim ili da prekinem?“ Interesuje me na koji način i u kojoj meri Eftil može uticati na razvoj deteta i kavo je Vaše uvaženo mišljenje povodom toga?

  Unapred zahvalna na odgovoru,
  Danijela

  • Poštovana, neko Vam je trebao reći da se posle porođaja sve hronične bolesti pogoršavaju, što je značilo da ste , odmah po porođaju trebai da se vratite na terapiju i to nikakve filozofije sa Vaše strane nije trebalo biti. Realno, valproati mogu u retkim slučajevima da izazovu hemoragični sindrom kod deteta, ali je to obično vezano za visoke doze leka.

 185. Postovana,

  imam sina starosti 8 godina. Dete nema neku da kazem zvanicnu dijagnozu, ali je emotivno nezrelo, kasni u razvoju. Pod defektoloskim tretmanom smo tri godine. Ima napretka naravno, ali se jos uvek primecuje kasnjenje. Inace na testiranjima konstatovano je da je IQ 68,69,70 (te vrednosti su potvrdjene iz nekoliko puta). Inace konstatovan je i poremecaj paznje.
  Psiholog nam je predlozio prosle godine da u saradnji sa nadleznim lekarom mozda pokusamo sa medikamentima kao sto je Concerta , medjutim suprug i ja nismo bili za to.
  Ono zbog cega vam se obracam, je to, sto sam primetila da kad dete ima temperaturu, mnogo se bolje ponasa, recenice su mu slozenije, on je razumniji, jednostavno postaje mnogo zrelije i pametnije dete. Nije cesto bolestan, ali smo i muz i ja dosli do zakljucka da mu je ‘radna temperatura mozga visa od normalne telesne temperature’. Inace je zimogrozljiv po prirodi.
  Nas zanima da li sve ovo sto sam navela ima nekog medicinskog (naucnog) osnova ili ne? Da li bi smo trebali da izvrsimo neke preglede ?

  Unapred zahvalna mama.

  • Poštovana, dete Vam evidentno ima ADHD i laku mentalnu retardaciju i pogrešili ste što niste dali da se uvede Concerta. Kod sindroma deficita pažnje i hiperaktivnosti daju se lekovi iz grupe psihotimulanasa,a Concerta je jedini lek registrovan na našem tržištu. Uprostiću priču da biste bolje shvatiili, kod njih je sve obnuto,lekovi za smirenje uznemiravaju pacijente sa ADHDom, a stimulansi ih smiruju.Pošto temperatura na decu od10-12g deluje uznemiravajuće(napr.moje dete postaje hiperaktivno, nemože da spava, stalno se smeje i izuzetno brzo priča), ista vaše dete smiruje i to je cela suština priče. Postoje čak pacijenti sa adultnom(odraslom) formom ADHDa koji su ušli u bolest zavisnosti od kokaina, jer ih isti pošto je psihostimulans smiruje.

 186. Poštovana,

  iz Vašeg odgovora mogu da zaključim da Eftil u dozi od dva puta dnevno ne predstavlja rizik po zdravlje deteta??? Da li mislite da bi period dojenja mogao možda da bude kraći (recimo 3 meseca), kako bi izbegli eventualne rizike? I da li ovaj Vaš odgovor mogu da prihvatim kao savet da nastavim dojenje?

  Još jedanput Vam se zahvaljujem na odgovoru i stručnim savetima,
  Danijela

 187. Draga Goco, imam 46 godina i otežano hodanje. U krstnom predelu kičme osećam slabost i posle dužeg hodanja oduzimaju mi se noge tako da se jedva krećem. Dijagnoza paraparesis spastica. molim vas recite mi kakve su šanse za izlečenje odnosno za napredovanje bolesti.
  Unapred hvala!
  Tanja Pavlović iz Niša

 188. Moja mama je 1927. godina. Šetajući je osetila da joj se desna noga ukočila i morala je da tržai pomoć prolaznika da se vrati kući. Od tada je noga stalno boli. Vodila sam je na VMA rekli su da se istrošila čašica. Pila je tablete razne za tu problematiku ali bol povremeno prođe povremeno je jači već zavisi od vremenskih prilika. Kada je boli celom organizmu joj je loše. Kako da je lečim Pozdrav Dragana

  • Vodila sam majku kod ortopeda ima artrozu kolena išla je u dva navrata na terapije uzimala lekove mazala masti stanje se malo popravilo ali još uvek hramlje. Da li predlažete još neki lek Hvala na odgovoru Pozdrav Dragana

   • Gonartroza obično predstavlja deo generalizovane osteoartroze kod žena starije životne dobi, da uprostim, obično nisu samo kolena oštećena. Treba pokušati sa nekim od suplemenata(ukoliko to dozvoljava njeno zdravstveno stanje), tipa GelaDrink Fast, koji utiče na regeneraciju zglobnih površina.
    Mr sc med Đokić dr Gorica

 189. postovani doktore pozdrav iz makedonije.ja imam cerku 10.5 godine ona boluje od ocijy evo njena dijagnoza .zelim vase mislenje oko ovaj moj problem.Coloboma nervi optici(Q14.2)OU
  Hypoplasia nervi optici(15.8)OU
  Nystagmmus native(H55)OU
  Asigmatismus myopicus compositus (H52.2)OU. imamo predlog za vep snimak .dali ce nam to pomoci.

  • Odgovaram istog momenta posto ste iz Subotice, iako sam na odmoru(emotivno sam vezana za taj grad). Titar je mali, najverovatnije Vam nece biti nista.Ako se secate kada je bio ujed krpelja, javite mi, pa cu Vam detaljnije reci, sta cete raditi.
   Pozz Dr Gorica

 190. Postovana,
  moj petomesecni sin je otpusten iz bolnice posle ultrazvucnog pregleda mozga sa dijagnozom: hematom levo,blaze do srednje izrazene hiperehogenosti. Pored toga fontanela je bila mala sto je dodatno otezalo uvid.
  Vodio sam dete na kontrolu nekoliko puta nakon toga, na ultrazvuk mozga i jedino sto se menjalo jeste to da se fontanela ubrzano zatvara. Hematom je i dalje oko 7 milimetara. Nas lekar nas je prepun uveravanja da nemamo oko cega da se brinemo – poslao na konsultativan pregled u Tirsovu, sto je beskrajno frustrirajuce, obzirom kako funkcionise nas zdravstveni sistem.
  Nisam napomenuo da je dete sasvim zdravo, da lepo napreduje, da je kadro da uradi sve ono sto se od njega ocekuje u tom dobu.
  Zanima me najgora moguca varijanta – uvek zelim da budem spreman na to – ako hematom i dalje bude opstajao a fontanela se zatvori, sta moze da se desi?
  Ja u ponedeljak vodim dete u Beograd, iako nemam neko preterano poverenje u odnos tamosnjih lekara prema pacijentima iz unutrasnjosti, ali se nadam da ce vama (kada vec dajete savete besplatno) biti dovoljno interesantno da mi date odgovor.
  Unapred hvala,
  zoran gornji milanovac

  • Nije poenta u tome da li je meni nešto interesantno i da li je besplatno ili ne, nego se ne bavim tako malom decom i neću da dajem prognoze.Tehnički je neizvodljivo da se hematom ne resporbuje tj.nestane, tako da će Vaš lekar verovatno biti u pravu.Mogu da Vas razumem što zvučite ogorčeno, mada odnos lekara prema pacijentima i nema baš veze odakle ste.
   Dr Gorica

 191. Ima veze, jer da neurohirurga ima u milanovcu, onda ja ne bih morao da idem na komisiju da bih dobio uput za beograd, koji se usput ne moze dobiti bez debele veze ili novca. Vasa koleginica, renomirani strucnjak, najpre me je pitala imam li uput i da li sam svestan da moram da platim – a ne koliko je staro dete i sta je problem sa njim. Znate, to nista ne bi bio problem da ona nije lekar a ne automehanicar ili elektricar. Ja sam filozof po vokaciji i meni takve stvari itekako imaju veze. O razlici izmedju lekara i doktora ce se vrlo brzo govoriti u ovoj zemlji, jer lekar treba da pomaze ljudima u nevolji, pa cak i onima koji nemaju novac a doktor je bilo ko ko je uspeo da zavrsi medicinski fakultet.
  Hvala Vam na misljenju, svestan sam da je nezahvalno prognozirati… Izgleda da cu ipak morati da platim da bih saznao sta se desava:)
  Sve najbolje!

 192. Pozdrav iz Podgorice. Rodjen sam ’69god. sa 20 su mi uspostavili ,dali ili kako god da se kaze ‘MS’.A onda nevjerice kontrole na raznim adresama ali ipak MS. Od tad sve ide valjda uobicajeno sve sa ponekad manjim cesce vecim ali uvijek problemima. Sto se terapije tice cesce ne idem nego sto idem imam utisak da to ne pomaze mnogo. A evo ziv sam. Skoro negdje sam cuo za neku terapiju, operaciju nekog italijana mozda Zanbonea ili tako nesto koji je uspio da izlijeci svoju zenu onda jos nekoliko ljudi kojima se ni poslije 3g.nije vratila bolest.Dali ste culi i sta mislite. Normalno bi bilo da ja pricam ovome sa mojom doktoricom ali to bi potpuno glupo gubljenje vremena. A nema ni potrebe jer je ona bila na TV i jako negativno, se odrazila prema tome kao to je nesto novo neispitano, neprovjereno, nesigurno i neizvjesno. Valjda sam ja trebao da shvatim da mi je ovako sve veoma izvjesno i da sam bas srecan. Bio bi vam zahvalan na misljenju. pozdrav Vujica.

  • Lenoks-Gastoov (Lennox-Gastaut) sindrom (LGS)je epilepsijski sindrom kod kojeg najčešće nije moguća potpuna kontrola napada, ali se kombinacijom lekova može postići značajno smanjenje njihovog broja. Lečenje Lenoks-Gastoovog sindroma je poboljšano uvođenjem antiepileptika, kao što su lamotrigin i topiramat, primenom ketogene dijete, a u nekim sredinama metodom stimulacije vagusnog nerva. Mada je teško dati preporuke za lečenje LGS jer uporednih studija nema, a broj kontrolisanih studija je mali, mogu se dati sugestije na osnovu dostupnih dokazanih efekata određenih metoda lečenja. Lečenje bi trebalo početi valproatom, a potom kao dodatne lekove primenjivati lamotrigin ili topiramat. . Kod izostanka prihvatljivog terapijskog odgovora, mogu pomoći felbamat, ketogena dijeta ili stimulacija vagusnog nerva. Za lečenje učestalih napada sa padom primenjuje se hirurški postupak.

 193. Postovana doktorice,

  Javljam Vam se ponovo u vezi oca (73) kojem je uradjena karotidna endarterektomija na jednoj karotidi u novembru prosle godine, zbog suzenja veceg od 70%. Prethodno je dozivio ishemijski mozdani udar u avgustu prosle godine, ali je primio tromboliticku terapiju, tako da neuroloskog deficita nije ni bilo. Poslije operacije uzima stalno Plavix, Amaryl, statine…Kilaza normalna, pritisak, secer, masnoce, sve vrijeme uredni. Medjutim, i pored toga, pojavila se restenoza na karotidi od 50%. Sta dalje u ovakvim slucajevima, posto je ocigledno da propisana terapija, normalne vrijednosti secera, normalan pritisak, te pravilna ishrana nisu bili dovoljni. Da li se ovakva stanja prate ili se pacijent podvrgava ugradnji stenta?
  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
  Pozdrav iz Banjaluke.

 194. Poštovana doktorice,
  Bio sam lečen na odeljenju neurologije 15 dana.
  Primljen sam u bolnicu zbog utrnulosti leve noge i slabosti desne noge.NEUROLOŠKI NALAZ:KN:nalaz uredan.Vrat:slobodan, GE:očuvanaGMS,MTRpojačani
  biil pp 1.dex,pozitivan ref.fleksora prstiju biil pp desno,bickelesneg. DE:MTR pojačani viil,bez patoloških refleksa,pri Mingazzini probi desna noga tone,oslabljena dorzana I plantarna fleksija desnog stopala.Tokom lečenja uradio sam MRI Th kičme i MRI glave. Na nalazu mr kičme stoji sledeće:U predelu pršljenskog tela Th7 uočava se zona povišenog IS na T1 I T2 a na STIRu pretežno niskog što ide u prilog hemangiomu.
  Promera je oko 10mm.U meduli u nivou iv prostora Th5-6 uočava se zona povišenog IS na t2 koja je smeštena lateralno po desnoj strani,transverzalnog promera 4x3mm a u KK promeru max do 20mm.U T1 sekvenci je bez jasne demarkacije a postkontrasno ne pokazuje patološku izmenu IS.Promena istih karakteristika,locirana centralno I napred u meduli, promera transvezalno 5x4mm I KK 10mm uočava se u nivou Th12-L1.Takođe bez postkontrasne izmene IS u T1.DDg promene mogu ići u prilog ishemijskih lezija, zapaljenskih,demijelinizacionih promena.

  Nalaz MR glave: Ugornjem temporalnom girusu levo,vidi se solitarna lezija promera 5mm,hiperintenzna u T2/FLAIR u, bez mass efekta I perifokalnog edema I bez promene u intenzitetu signala postkontrasno,koja može odgovarati zoni demijelinizacije otvorene etiologije.Lako naglašeni perivaskularni postori u bazalnim ganglijama.

  Tokom hospitalizacije primao sam amp methylprednisolon a 1000 mg na dan tokom 5 dana.Takodje 10 dana lorazepam 1mg 3×1 i lamect tbl a 25mg 2×1/2.Naotpustu iz bolnice u nalazu stoji sl:održava se hiperrefleksija na DE pp1.dex subklonus desnog stopala, normalizovana gms desne noge, donekle redukovana utrnulost leve noge. Poštovana,po izlasku iz bolnice prepisana mi je ista terapija sa ovim tabletama i započeta fizikalna terapija koju sam završio 24.09.2010. utrnulost leve noge i dalje je prisutna a desna noga je vratila kompletnu funkciju kao i stopalo. Moje pitanje glasi:da li su gore navedeni razlozi opasni po moje zdravlje iako tih problema do sad nisam imao a po mom slobodnom ubeđenju stoji da su ti problemi nastali zbog uticaja klima uređaja u automobilu i na svom radnom mestu gde sam izložen po 10-12 časova dnevno. Unapred zahvalan,

  • Poštovani,
   prvo Vam se izvinjavam što ću biti direktna, ali ne postoji drugi način saopštavanja bitnih informacija.Potpuno mi je neshvatljivo da Vam nije rečeno od čega bolujete i na šta se sumlja,i kako nastaje, ili Vam je rečeno,ali Vi niste hteli da čujete, pa to povezujete sa klimom u kolima?Do sada ste bili zdravi,ali uvek postoji prvi put.Najčešći uzrok demijelinizacionih promena u centralnom nervnom sistemu je MS(Multiplex sclerosa).Drugi najčešći uzrok je neuroborelioza(bolest koja je posledica ujeda krpelja).Potrebno je uraditi analizu likvora i serumski titar na boreliju(kada prođe dejstvo primljene terapije kortikosteroidima), a to se radi u bolničkim uslovima.Vaše kliničko stanje je ozbiljno, ne u smislu ugrožavanja života, ali u smislu ozbiljnog i dugotrajnog lečenja.ko niste zadovoljni lečenjem, uvek možete tražiti uput za drugu instituciju.
   Dr G.Đokić

 195. Ako mogu da pitam sta da radim ja koja vec 11 godina imam probleme sa hodom ,vidom,trnjenjem,slabosti u nogama….Otac mi je bolovao od m.s .Isla sam ja tamo vamo lekarima koji samo jedni drugima pobijaju misljenja.vec godinu dana mi se ne vraca normalan hod idem uz pomoc stapa .Ne znam kome bi se vise obratila za opomoc .lLikvor 2004 bio u redu ove godine magnet u redu [glave].

 196. Postovana doktorice,
  Moj suprug se od pre godinu dana zali na osecaj zarenja i pecenja u stopalima koji se pojacava kad legne da spava. Oseca bolove u listovima nogu, a u poslednje vreme i na zadnjem delu butina koje opisuje kao da ima upalu misica. Suprug je rodjen 1972. ne boluje od dijabetesa i nije pusac. Isao je na pregled kod vaskularnog hirurga koji je rekao da je sa venama sve uredu, Zatim je isao kod neurologa sa uradjenim rendgenskim snimkom kicme Koji je rekao da je sa kicmom sve uredu, i doktorica ga je poslala na EMNG na koji jos nije otisao. Dobijo je terapiju Milgama 3×1, i zbog povecanih vrednosti holesterola od 7,5 i triglicerida od 1,75, lek Atacor. Unapred zahvalna Gordana Ivkovic, Subotica

   • Sa nadom da cete mi odgovoriti,saljem vam jedno pitanje.Majka ima 67 godina.Pre 5 godina je operisala aneurizmu na mozgu,pucanje aneurizme.Nije imala nikakvih posledica,nakon tri mjeseca je bila potpuno oporavljena.Od terapije nije imala nista,osim enalaprila10 mg,ujutro i uvece.Zadnjih par dana je imala glavobolje,pracene visokim pritiskom,i do 170/110.Od tada je pocela da teze komunicira,u smislu da prica stvari koje su se mnogo ranije desile ili nisu uposte.S tim sto se to desava na momente,razgovara sasvim normalno a onda ubaci neku pricu od pre par dana ili godina.Interesantno je to da je kada se da kazem povrati ,svjesna da je pricala nepovezano a to objasnjava nekim opstim losim stanjem,u smislu da se ne osjeca dobro.Isli smo kod njenog neurologa koji je rekao da je neuroloski nalaz uredan,opasnost od ponovnog mozdanog udara nema,i napisao je sledecu dijagnozu:cephales symp St postHS AS.Molim vas da mi ako mozete pojasnite tu dijagnozu kao i da mi date svoje misljenje vezano za te njene ispade u smislu price.I dalje nema nikakve terapije osim enalaprila koji je pojacan na 20mg,i vitaminskih tableta za bolju prolrvljenost krvnih sudov a i bolji dotok kiseonika do mozga.á Unaprjed zahvalna aleksandra lugonja

   • Poštovana,
    mama pre svega mora da se pregleda neurološki.Uvek postoji opasnost ponovnog cerebrovaskularnog inzulta, a kod stanja nakon intracerebralne ili subarahnoidalne hemoragije veoma često, u kasnijem toku dolazi do razvoja hronične ishemijske bolesti mozga, sa neurološkim, bihejvioralnim i/ili psihijatrijskim manifestacijama.
    Dijagnoza cephalea symptomatica u bukvalnom prevodu znači glavobolja uzrokovana nečim, a ta druga dijagnoza verovatno podrazumeva St.post SAH(stanje nakon subarahnoidalne hemoragije).Ukoliko mami nije klipsovan krvni sud, pošto ne znam kojom je metodom operisana(sa metalnom klipsom), može da uradi MRI, a ako jeste, ne sme da snima glavu na MRI.
    Mr sc med Đokić dr Gorica

 197. Molim vas za savet…Imam Epilepsiju – krizu svesti od 15-e godine, pijem lek Eftil retard od 500mg, zanima me koliko treba vremena da se izleci taj oblik epilepsije, jer je meni sada peta godina od kako pijem terapiju, i poslednja tri eeg nalaza koja sam radila bila su dobra, pila sam Eftil od 1000 pa mi je smanjen na 500… Da li moze biti problema oko plodnosti dok pijem ove lekove? Hvala unapred, Natasa Pancevo

 198. POSROVANA DOKTORICE
  MOJA MAJKA IMA 77 GODINA, IMA VISE OD 10 GODINA STO BOLUJE OD VISOKIG PRITISKA,OD SRCA I OD SIABETISA,UZIMALA JE REDOVNO LEKOVE A GODINU DANA TESKO JE HODALA NO ETO MESEC DANA NE MOZE DA STANE SAMA NIJE STABILNA NI KAD SEDI DOKTORI KAZU DA BOLUJE OD – PARAPAREZIS EKSTREMITETA INFERIOR- PA VAS MOLIM DA MI OBJASNITE DALI DUGO TRAJE OVA BOLEST, JER PUNO SE MUCI, I NE MOGU JE GLEDATI SA KATETEROM I KAD NE MOZE SAMA DA SE HRANI.
  CEKAM VAS CENJEN ODGOVOR II TO STO JE MOGUCE ZA BRZO VREME.
  PUNO VAM HVALA INAPRIJED

  • Poštovana,Paraparesis extr.inferior nije dijagnoza bolesti već stanja u kome se Vaša majka nalazi i u bukvalnom smislu znači oduzetost nogu i ništa drugo.Da bih Vam dala procenu, moram znati uzrok njenih tegoba.Mogu da pretpostavim da su joj noge slabe od tzv.dijabetične polineuropatije tj.oštećenja nerava u nogama zbog šećera,za šta realno ima leka koji dovodi do poboljšanja.Međutim, mama je mogla da ima i tzv multiinfarkte mozga, tj.višestruke šlogove,koji bi doveli do ovoga,a za to takođe ima terapije.A,može da bude i sve ovo zajedno.Nemoguće je da nije urađena nikakva dijagnostika,napr.CT ili MRI glave?Starost sama po sebi nije bolest,a bolest,zahteva dobru dijagnostiku i lečenje,bez obzira na životnu dob.
   Pozz,Gorica

 199. JA VZS PUNO CENIM I SANESTRPLENJEM OCEKUJEM VAS ODGOVOR, IZVINJAVAM SE AKO SAM POGRESILA NA PISANJE TEKSTA NO VERUJTE DA MNOGO MI JE TESKO STO NE ZNAM NEKI LEK DA MOJOJ MAJCI BUDE MALO BOLJE I OVI DANA STAROSTI DA ZIVI BEZ BOLA I MUKE. CEKAM ODGOVOR OD VAS KAKVA JE OVA BOLEST I DALI IMA LIJEKA.
  CEKAM HITAN ODGOVOR
  UNAPRIJED HVALA
  ODGOVORITE MI NA EMAJL ADRESU

 200. izvinjavam se ali ne vidim prvo pismo sto sam napisala i gde Vam kazem teskoce moje majke, ona je 77 godina,boluje od visokok pritiska, od srce i vec 10 godina uzima dva puta na dan insulin. Evo dve godine nije bila sigurna u hodu a zadni mesec ili dva vishe ne moze se kretati a i kad sedi nema ravnotezu, a ima bolove u rukama i nogama.
  Molim vas da mi kazete dali ima neki lek i u kakvoj diagnozoj se radi.
  cekam vas cenjeni odgovor i to sto brze mozete.
  unapred Vam puno hvala

 201. Postovana i vrlo cenjena doktorke.
  Zahvalujem na Vas odgovor, prema vasem odgovoru i tegobama koje ona ima, ona sigurno boluje od diabeticne polineoropatije. E sada Vas molim da mi kazete dali postoi neki lek barem da olaksa bolove, jer ima mnogo bolova a narocito noci ne moze spavati, dali treba da mu dam neki vitamin ili lek protiv bolova, molim Vas da mi odgovorite jer ne mogu da ga odvedem u drugi grad kod specijalista jer i ja sam sama bolesna, bolujem od DISTROFIU MUSKULORUM PROGRESIVA, i sam nepokretna a u zadnje vreme vrlo sam slaba jer ne mogu da jedem jer imam problem sa gutanjem, jedem samo hleb od kukuruza sa sirom i malo mleka i to sa teskocom jer ne mogu gutati, meso nisam jela vise od dve godine ali hvala bogu hrane koje sam imala od dikubetusa sad su zarasli i nemam mnogo bolova i zato verujem kako je imati bolove i nespavati od bolova.
  Izvinjavam sto sam bila toliko opsirna, ali vjerujte da vi ste jedina doktorka koja toliko toplo i srdacno sjecate zajedno sa pacijentom i date Vase mislenje kao da imate pacijent pred sobom.
  Unaprijed Vam puno hvala i da da bog da zivite srecni i zdravi koliko godina sami zelite.
  Sve najbolje.

  • Draga Vera,
   može se pokušati sa Lyrica-om,caps. 3x25mg,ili Neurontinom,caps. 2x300mg,zajedno sa Thiogamma-om tabl.600mg.1 ujutro.Ovo isključivo uzmite ukoliko Vaš tj.mamin lekar dozvoli, jer poznaje pacijenta i moguće kontraindikacije.
   Pozz Gorica

 202. Poštovana doktorka,
  Baš bi mi značilo vaš savet i usmerenje… Naime, imam bolove u šakama i stopalima i to traje oko 2 godine (odmah nakon operacije velikog mioma i odstranjivanja materice), i konstantni su bolovi..uvek pri pokretima, naročito u šakama. Npr. prilikom rukovanja, pranja, pa čak i u toku pisanja…taj bol je šetao i čini mi se da je vezan za zglobove..trenutno zglobovi obe šake, palčeva, ali i na dodir, bole šake. sada osećam bol i u listovima i imam utisak da se to nešto širi, da napreduje. Takođe i bol u ramenima, više u levom.
  Danas, posebno, sam uznemirena jer je prisutan i bol u grudima, ali na pokret, nije vezan za udisaj i izdisaj..i neko tutnjanje u ušima,uglavnom u levom uhu;
  Krvna slika ne ukazuje da je moguće neko reumatsko oboljenje; povećan je bilirubin, indirektni – 17,5, gvožđe – 24,3; holesterol i hloridi nešto iznad granice; sedimentacija je 9, urin u granicama normale. Rendgenski snimak šaka je bez patoloških promena…
  Pre 20 godina sam doživela saobraćajni udes – kontuzija i komocija mozga i fraktura lobanje; osim blagih vrtoglavica pri naglim pokretima glave, nisam imala neke ozbiljnije posledice (pila sam feno barbiton (ne znam kako se piše pravilno, latinski) preventivno, neko vreme pre 19 godina)
  Moj otac je umro u 52. godini od posledica moždanog udara.
  Imam uskoro zakazan EEG glave i odlazak kod reumatologa. Mnogo će mi značiti vaše mišljenje jer sam zabrinuta, posebno zbog toga što sledeće subote vodim đake na Zlatibor (učiteljica sam). Do sada sam nekako „izlazila na kraj“ sa ovim problemima, a sada sam, baš, postala nesigurna…
  HVALA VAM!!!

  • Poštovana, Vi imate prave na osteoartrozu iako su Vam laboratorijski parametri uredni(mada niste radili RF,Lupus čelije i ANA,kao i profil imunoglobulina u serumu).Iskreno, Vi sa tolikim stresovima, ali i veoma stresnim i odgovornim poslom koji radite imate pravo na kliničke elemente i somatoformnog poremećaja. Veoma važno je i ukoliko Vam je otac preminuo od izliva krvi u mozak(izliv krvi u mozak i infarkt mozga se jednim imenom zovu moždani udar), obavezno uradite MRI angiografiju, u slučaju da eventualno imate urođeno proširenje nekog od krvnih sudova mozga tzv.aneurizmu.
   Dr G.Đokić

 203. Postovana doktorice, mom bratu koji ima 21 godinu se od avgusta meseca javlja povremeno trnjenje brade i napetost, a sada se kod njega vec javlja i panika. Prvo smo mislili da je to sve od gangrene zuba, koji je pre nekoliko dana izvadjen, medjutim njemu su simptomi i dalje isti. Stoga Vas molimo da nas uputite sta da preduzmemo. Unapred hvala!

  • Poštovana, Vaš brat je mogao tokom lečenja od gangrene zuba zadobiti upalu trigeminalnog živca i to stvara poprilične smetnje, pa bi bilo dobro da ga neko pregleda jer lekovi koji se daju za to nisu predviđeni da se uzimaju samostalno.
   Dr G.Đokić

 204. Postovana doktorice,
  u poslednje dve godine periodicno, tacnije u prolece,leto i jesen imam jake glavobolje koje pocinju iz vratnog dele gde osecam zategnutost i bol se siri na levoj strani zadnjeg dela glave.Te periode traju nekad dve tri nedelje,nekad 1 mesec.Trenutno me sada boli vec 2 nedelje i to konstantno stalno sam pod analgeticima.Pila sam i primala diklofen,ali su mi svi rekli da je stetan pa sada pijem naproksen.Imala sam pre 2o god.operaciju kicme scolyosis th.imam sipku ali do sada nije bilo nikakvih problema.Radila sam MRI MRA glave i sve je uredu samo ima „megacisterna magna dijametra 47x20x35mm homogenih intenziteta signala sadrzaja likvora.bez pat.promena zida,bez postkontrastne promene u intenzitetu signala“.Jos sam radila EEG tu pise povremeno sasvim retko iznad CTO regiona levo belezi se pojedinacni srednje do vise viltiran zastrmljeni talasi frekvence oko 10 cps.Bila sam kod doktora koji me operisao i on kaze da mi je muskulatura jako slaba ledja vrata i da moram da vezbam.Bila sam kod fizijatra misli da nemogu da radi vezbe dok me boli glava jer cu se dodatno naprezati.Sada posle ovih svih novih dijagnoza sam jos vise zbunjena i niko mi nije rekao zbog cega me boli.Mene glava idalje boli istim intenzitetom.Dali imate neki savet i dali je moguce da me boli zbog tog vratnog dela a da se bol prenosi i na glavu.Imam poremecaj lopatice leve i bavim se poslom koji zahteva psihofiziko naprezanje.I dali zbog toga sto je nadjeno na EEG treba neka terapija,mene glava bas i boli sa te leve strane.
  hvala vam unapred.kristina.

  • Poštovana, bilo bi veoma dobro da dođete na pregled.Megacisterna magna je uvećanje prostora iza malog mozga koje može da bude urođeno, ali može i da bude posledica preležane upale CNS-a.Iritativna aktivnost sa više voltiranim strmim talasima može biti uzrok vaših tegoba i zahteva veoma brzo uvođenje terapije, i nije nešto što Vam do detalja mogu objasniti ovim putem. Harington operacije nemaju veze sa svim ovim.Nađite me sa uputom od 9-12h u Lazi bilo kojim danom i ponesite sve nalaze.
   Dr G.Đokić

 205. Postovana doktorice, mom bratu je utvrdjeno brisom da ima hlamidiju. Da li to moze biti na neki nacin povezano sa trnjenjem brade? Inace, moj brat je imao trnjenje jos pre nego sto smo otkrili da ima gangrenu zuba. Takodje smo posetili neuropshijatra, jos ranije, koji je rekao da je to sve mozda od napetosti i nervoze i da ce vremenom nestati. Molim Vas, recite nam kom strucnjaku da se obratimo.
  Unapred hvala.

 206. Postovana!
  Suprug je imao infarkt,zacepljenje krvne aorte na dva mesta.Dva dana kasnije dobija mozdani udar,blazi.Pokretan,desna ruka malo slabija,ne moze dobro da pise,da se brije itd.Lecen je na VMA,kako to da nemam nikakvu dokumentaciju o slogu osim skenera.Nije nista govorio,sada lepo sve prica,totalno svestan,samo je govor malo usporen i ponekad nerazgovetan.Logoped kaze da je to dobro,da li ce se to samo vratiti,ili?Uradjena mu je koronarografija na VMA,gde je konstatovano da je ugradjnja stenta rizicna(to su rekli suprugu pri samoj koronarografiji),i da treba da se ugradi bajpas.Zakazala sam na Dedinju,bar da je hitna pomoc odmah tamo iodvezla supruga,traze ponovnu koronarografiju.Zasto,i da li je to rizicno,s obzirom da je proslo svega 2 meseca od infarkta,sloga,vode u plucima.Suprug je bio u Sokobanjskoj 17,stanje je bolje,kazu lekari.Srcani misic ocuvan,45 odsto.Sta mi mozete reci o daljnjim zahtevima lekara?Unapred zahvaljujem

  • Poštovana,bojim se da Vaš suprug nema mnogo izbora.Ja nisam pristalica hirurgije po svaku cenu, ali,sve što ste naveli, ukoliko se nešto ne pokuša, vodi daljem slabljenju srčanog mišića, akutnom popuštanju srca(ono što vi zovete voda u plućima)i lošoj prognozi.Mislim da je potrebno da se Vašem suprugu predoči situacija i da on sam odluči,jer je kako Vi kažete totalno svestan.
   Dr G.Đokić

 207. Nisam vam rekla da je konstantno umoran,stalno mu se spava i to ga zbunjuje.Imao je malo gvozdje,2,6.Popravilo se na 7,8.Totemu ne podnosi,sada pije kupinu i kapi od koprive.Da li je umor normalan posle ovih zemljotresa u njegovom organizmu,ili trebamo nesto drugo da preduzmemo?

  • Doktore,suprug je isao na Dedinje,ponovo je radjena koronarografija.Receneo je da je leva vratna karotida 100 posto zacepljena,sto je i dovelo do sloga,da se nastavlja lecenje medikamentoznom terapijom.Posto prijatelj radi tamo,rece mi da su krvni sudovi mog supruga tanki i ne bi mogli uraditi kvalitetan bajpas,I ZBOG POSTOJANJA DRUGIH BOLESTI.Sta to znaci,da prepustimo sve vremenu?Dobio je lekove kao i pre,drugih proiuzvodjaca.CoNcor,bYOL,pRAVACOR,tRITACE,cARDIOPIRIN….ZA MOZAK rEDIZORK,bEVIPLEX,oLIGOGAL sE…oN SPAVA BEZMALO CEO DAN,UVECE DODJE K SEBI,PA MALO FUNKCIONISE.kAPCI SU MU SVI CRVENI,KOZA SE PERUTA.tO JE VEROVATNO OD tRITACEA COMP,TAKO MU JE BILO I OD lASIXA.Da li ti lekovi prave toliki umor,covek nocu i funkcionise,ali preko dana ne moze nista.Sta znaci da se nastavi terapija lekovima?Nema ni jednog leka za razbijanje tromba?Rekli su nam da ima dva tromba,ukoliko se jave probadanja,da se javimo.

   • Na 100% začepljenu karotidu i teško opšte stanje pacijenta, niko normalan ne radi operativnu intervenciju, a verovatno zbog drugih bolesti procena rizika kod uključivanja antikoagulantne terapije (koja ne može razbiti okluziju karotide) i izostanak mogućnosti efikasnosti iste, opredelio je lekare za antagregacionu terapiju(cardiopirin). Postoji samo nešto efikasnija antiagregaciona terapija clopidogrelom, i nešto bolji lek za cirkulaciju vinpocetin.Za oba leka je dato generičko, a ne fabričko ime.
    Mr sc med Đokić dr Gorica

 208. Postovana doktorice, moj otac je pre 3 nedelje imao dosta tezak mozdani infarkt, koji je usledio posle dva mala upozorenja odnosno dva tranzitorna ishemijska ataka. Kao posledica javila se motorna afazija, tj nemogucnost govora, iako je potpuno svestan svega oko sebe, i hemiplegija, tj oduzetost desne strane tela. Ima 59 god. i redovno je snimao karotide, koje su se stalno vise zakrcavale, a doktori su nas uporno uveravali da nije za operaciju. Zakrcavanje je doslo do 100% na desnoj strani, sto je verovatno i uzrok infarkta. Mene interesuje da li postoji nesto sto moze za njega da se ucini da ne dodje do novog mozdanog udara koji bi verovatno bio fatalan, odnosno kakve su mu sanse za oporavak sa tolikim zakrcenjem. Moj otac nikad nije pusio, pio alkohol, nije imao ni povisen secer i redovno je uzimao propisanu terapiju kao prevenciju od mozdanog udara. Unapred zahvalan, Daniel, Pivnice

  • Poštovani Daniele,
   da je uzrok moždanog udara Vašeg tate 100% okluzija ACI desno, on bi imao levostranu hemiplegiju. Po drugi put danas, dok odgovaram na mailove korisnika usluga ovog site-a, branim vaskularne hirurge(nešto će se desiti,verovatno će pasti sneg).Ukoliko dolazi do istovremene stenoze(subokluzije ili okluzije)obe ACI, koja je brzo progresivna i u velikom stepenu, tehnički nije izvodivo da se uradi operativna intervencija na magistralnim krvnim sudovima vrata, jer se u samom postupku operacije dok se radi jedna strana krvotok praktično prebacuje na drugu stranu, a ukoliko je ona takođe začepljena, krv uopšte ne ide u mozak, pa bi se operacija završila fatalno.Muškarac koji u srednjem životnom dobu ima takve krvne sudove, bez faktora rizika za aterosklerozu(kako ste naveli), verovatno ima urođenu sklonost ka začepljenju krvnih sudova, te i Vama iskreno savetujem da se kontrolišete i eventualno,mnogo ranije nego što se smatra potrebnim, uzimate dobru antiagregacionu terapiju.Bojim se, da u samom startu, verovatno, nije započeto sa terapijom Plavix-om(već sa preparatima acetilsalicilne kiseline), koji,nisu dovoljni ako problem već postoji.Nadam se da će Vaš tata u ovoj bitki preživeti, a o pripremama za druge bitke ćemo se dogovoriti.

   Dr Gorica

 209. Šlog Oktobar 2009. godine. Oporavio sam se i iznutra i spolja. I taj govor ću srediti! Međutim, sekira me jedino moja desna noga i moja desna ruka.Desna noga me boli od butine do prstiju – zategnuta je i otekla, kao da su ‚‚žile‚‚ zateknute, sve sa njom uradim osim što ne mogu da brzo potrčim. Desna šaka nema snagu kao leva, a i nema preciznost kao pre. U Zavodu za radnika JŽ kažu da je to posledica šloga, a u Zavodu ‚‚Zotović‚‚ kažu da sam tri puta jači od njih, tako da mi odrediše da uzmem logopeda! I, DOKTORICE ĐOKIĆ, DA LI JE MOGUĆE DA NIKO OD LEKARA NE DODIRNU MOJU DESNU NOGU! A mišićni volumen na desnoj nozi se kopni.

  • Poštovani Milorade,
   desnostrana hemipareza(slabost desne polovine tela, ne podrazumeva samo puku mišićnu snagu, već i diskoordinaciju,“nemogućnost adekvatne kontrole nad ekstremitetom“,ali i hipotrofiju-smanjenje volumena mišića) je zasigurno posledica moždanog udara.Slobodno dođite na pregled da vidimo šta je dalje činiti, a ja obavezno dodirujem moje pacijente.
   Dr Gorica Đokić

 210. Postovana doktorice Djokic,molila bih za vase misljenje.Moja majka je imala tezak mozdani udar pre 6 meseca,zahvacena je leva hemisfera mozga.srecom na vreme je stigla u urgentni centar Bg uradjena je odmah tromboliza i uspesno je podnela.Posle 4 dana je ustala da hoda,posle mesec dana da prica sve razgovetno.Nakon toga je bila mesec dana u Ribarskoj banji.Medjutim mene brine sto ima i dalje blokade u glavi,sporo reaguje,mesa pojmove i imena nema osecaj,doktori kazu da ce se to sve vremenom srediti ali se ja malo plasim ona ima inace 56 god,pa vas molim za vase misljenje i dali mogu da je dovedem kod vas na pregled.zaboravila sam da vas pitam jos i sta je najbolje da pije da bi se sto pre obnovile celije u mozgu.A da vam napomenem da su joj svi snimci u redu tromb razbijen,mozak nije ostecen.Unapred vam hvala od srca.

 211. postovani imam30 god,imao sam dosta stresova zadnje vreme.sve je pocelo odjednom bez ranijih problema.problem traje citav mesec.pocelo je blagim bolom u grudima u toku treninga.nakon cega je prosao dan i probudio sam se sa vrtoglavicom koja je trajala 2,3 sata i prosla,posle toga sam se osecao izmoreno i uspavano 3,4 dana.nakon cega je sve proslo i bilo uredu 12 dana.nakon cega se ponovo budim sa veoma jakom vrtoglavicom koja je trajala citav dan i blagom mucninom.otisao sam u HP ali rekli su da je sve ok.imao sam jos nekolicinu blazih vrtoglavica bez mucnine glavobolje,temperature itd.i dalje se osecam opijeno,umorno,mamurno bez snage u rukama,ramenima,nestabilno sa blagim osecajem ljuljanja pospano stalno,,bez energije. da napomenem vrtoglavioce su mi se ljvljale uglavnom nakon spavanja ne ustajanja iz kreveta vec nakon samog budjenja.blagu nestabilnost na nogama ponekad trzanje misica i blago trnjene ruke i noge,uradio sam lab krvi 3 put sve ok,egk,ul zvuk srca,orl pregled uha slabiji odg leve strane,dopler.mr glave i kicme vrata na mr postoje na glavi nekoliko tackica napisano je fokalne prom duboke bele mase GLASE OVAKO ,MULTIPLE,PUNKTIFORMNE T2W>FLAIR HIPERTENZNE PROMENE VIDJIVE PARAVERTIKULARNO U DUBOKOJ BELOJ MASI. NEMA SUBEPEDIMALNIH PROMENA C.CALLOSUM _NEMA SUBOKORTAKALNIH INFRATENTORIJALNIH FOKALNIH PROMENA,PROMENE ORJENTISANE PARALELNO PREMA C.CALLOSUMU. mikroangijopatija,manje verovatno DDO ili dr. ostalo sto pise pise da je ok, lekar je rekao nista zabrinjavajuce,snimak kicme vrata isto ok..eeg,ep uredu,test na hiv negativan,imam povisen kretinin.rendgen vrata.imam bol izmedju plecki i opstu slabost telakad god pokusam da se isteglim kicmeni stub mi stalno pucka,krcka.sto nisam ranije primecivao.jako mi je tesko da sedim za stolicom imam utisak da cu pasti,raspolozenje i koncetracija mi je na nuli,neprisutnost,odsutnost kao da nisam tu,cudan osecaj u glavi,blago podrhtavanje glave i extremiteta.cesto imam osecaj u usima kao da mi curi voda iz usiu ili kao da suskam kesom a ponekada me na par sekundi zaboli iza usiju.ne pusim,nemam poroka ,ne pijem.vodim zdrav sportski zivot.jako dam deprimiran ne znam sta vise da radim i koji savet ili pomoc da trazim,agonija traje citav mesec i odlaske lekarima i analizama bez ikakvih terapija???? hvala unapred/ p.s neurolog je trazio lubalnu punkciju,uradjena prvi nalaz likvora je bistar i posle centrifuge bistar.rekli su mi da se dodatni nalaz likvora ceka par dana koja se to i kakva analiza ceka? i cekam jos virusoloski nalaz .znacio bi mi odg na moje tegobe????? ,savet sta god hvala !!!! P.S imao sam jedino povremen bol u donje desnom delu ledja iznad noge

 212. Postovana doktorka zelim da vas pitam za misljenje moze li postojati veza izmedju ciste horoidne fisure i pervazivnog razvojnog poremecaja F84 u pitanju je moj decak koji ima tri god do sada je imao jedan gubitak svesti pre i nakon toga mu je radjen eeg koji je pokazao nedovoljno specificne promene i bez epilepticnih praznjenja radjeni su snimci i u budnom i u stanju sna zatim mu je radjen planirani MR pregled ciji zakljucak glasi ovako : U MOZDANOM PARENHIMU BEZ PATOLOSKIH PROMENA.MIJELINACIJA ZAVRSENA 4 MESECA RANIJE OD FIZIOLOSKE GRANICE .MANJA CISTA HOROIDNE FISURE DESNO U PROJEKCIJI GRANICE TELA I HIPOKAMPALNOG REPA,UZ BLAGU IMPRESIJU ISTIH. Doktorka pisem vam ovo zato sto smo bili kod neurohirurga koji nam je rekao da svaku promenu kod dece na mozgu moraju da prate MR om na 6 meseci mi idemo ponovo na snimanje u januaru i da doktor nam je rekao ako neurolog nadje vezu izmedju te dve stavke postoji mogucnost da ce ga operisati.Mene kao roditelja zanima da li ce moje dete progovoriti zato sto je do 16 meseci govorio i da li ce poceti normalno da spava zato sto je i to poremeceno za 24 casa ono spava najvise 6 sati u kontinuitetu ako rese da ga operisu da li ste imali neki takav slucaj unapred zahvalni roditelji

  • Poštovana,
   ja možda neću biti dovoljno dobar savetodavac jer imam veoma radikalan stav vezan za antiepileptičku terapiju. Ja je na prvu krizu svesti uvodim, jer nijedan lek u novoj paleti antiepieltika nemože štetiti mozgu kao ekscesivna električna aktivnost. Dete definitivno ima i određeni stepen anatomskih promena u mozgu, pa Vas molim da se javite na Institut za dečju neurologiju i psihijatriju.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 213. panika, glavobolja, uznemirenost, nesanica, povisen krvni pritisak ponekad, gubitak apetita, zujanje u usima, zamucen pogled pa sad i temperatura koja se krece oko 37 stepeni, nevoljnost, razdrazljivost…Da lie je ovo tipicna depresija ili se mozda radi o nekoj bolesti.Na koje preglede bih trebao otici?Unapred zahvalan

 214. Poštovana dr Gorice,
  imam 41 godinu i pre nekoliko meseci počeo sam da osećam posledice stresa na poslu. Poput mnogih ljudi danas, na internetu sam potražio objašnjenje simptoma koje sam osećao: nesanica, nervoza i bolovi u grudima. Najčešće pominjana reč je anksioznost. Svestan sam da internet ne može da zameni stručan pregled, ali sam nesanicu i nervozu uspešno suzbio vežbama disanja i podsećanjem na „važne“ stvari u životu. Iskren da budem, zabrinuli su me bolovi, premda sam primetio da nestaju posle relaksacije, skretanja pažnje i vežbanja (fiskulturom se svakodnevno bavim duže od 30 godina). Najviše mi je pomoglo prepuštanje, koje savetuje dr Kler Viks u svojoj knjizi. Međutim, bol se spustio ispod rebara (s leve strane) i već nekoliko dana ga osećam po ceo dan (poput jake upale mišića). Disanjem i mirovanjem uspem da ga otklonim pred spavanje, ujutru ga ne osećam, ali se na poslu redovno javlja, pa me tokom dana podseća na poremećaj koji mi se dešava i ne da mi da se opustim. Moje pitanje za Vas je: mogu li vežbama disanja i opuštanjem sam da ga otklonim, poput bolova u grudima, ili je neophodna psihoterapija? Stprljiv sam, pa bih sačekao da vidim uspeva li samopomoć, ali sam na istom onom internetu pročitao da dugotrajan bol može da navede telo da ga „upamti“ i stalno ponavlja. Da li je to tačno? Iskren da budem, plašim se uzimanja lekova (tek nedavno sam uzeo prvu tabletu protiv glavobolje u životu). Hvala Vam najlepše na odgovoru i izvinite što mi je pitanje ovako dugačko!

  • Poštovani,
   najverovatnije imate simptomatologiju generalizovanog anksioznog poremećaja (GAD),koji predstavlja ozbiljno i uporno stanje. jedinu statističku značajnost u terapiji GADa imaju lekovi iz grupe SSRI.Vi pomažite sebi, ali neko nek pomaže Vama, važi?
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 215. postovanje doktorka.imam pitanje na neurologiji mi je radjena seroimunoloska analiza, i glai ovako CIC 0,248 (<0.5);ANCA NEGATIVNA,ANA Hep2 nukleoplazma+homogena(1,40)ostalo negativno;AcIA(igG) 3,5 (<10),AcIA 3 (<7). izoelektricno fokusiranje likvora i seruma.paralelne IgG oligoklonalne trake u likvoru i serumu indeticnog broja i inteziteta.neurolog me je poslao imunologu koji trazi sledece nalaze koje treba da uradim. ul abdomena i potrazivanja na imunologiji

  imunoloske analize
  igG
  igA, igM,C3,C4.CRP,RF,cirkulisuci imunokomplexi PEG,antinukleusna at.(ana) IIF, ANA Hep2 IIF, ENA screen ELISA. PA ME ZANIMA STA SE TO TRAZI I STA ZNACE PREDHODNI NALAZI.NEIROLOG JE REKA NISTA ZABRINJAVAJUCE I NIKAKVA TERAPIJA NIJE ODREDJENA. HVALA

 216. Postovana Doktorice

  Imam21 godinu,u decembru 2009 godine sam prvi put pao u nesvest, razlog neutvrdjen. Nasi doktori u mestu nisu otkrili nista bitno. U januru 2010 tacnije 27. desio mi se isti slucaj. Po uputu lekara odlazim na ispitivanja vezana za glavu.Posle MR utvrdjeno je da bolujem od Epilepsia fokalis (G40). Uzimam Topamax 100mg.+0+100mg.Od marta prosle godine do danas stanje je mozda jos gore Imam problema sa pamcenjem i sa govorom.povremeno imam osecaj da mi nesto proleti ispred ociju.Levim okom imam tunelski vid a desnim vidim dobro.Osecam se veoma lose tj.veoma sam nervozan u zadnje vreme. U oktobru sam bio na jos neka ispitivanja , nosiosam neku kapu na glavi pet dana ,rezultati jos nisu stigli.Molio bih vas za neki vas savet odnosno dali bi mozda mogao da dodjem u vasu bolnicu na neka ispitivanja. Pozdrav

  • Poštovani,
   razlog nije neutvrđen, nego imate epilepsiju, sa parcijalnim napadima, i verovatno povremenom sekundarnom generalizacijom. Epilepsija Vam evidentno nije dobro kontrolisana, te mora da se izvrši terapijska korekcija. Oko 30% pacijenata ima tzv.refraktornu epilepsiju, tj.pojavu napada uprkos zadovoljavajućoj terapiji. Niste nosili neku kapu, nego Vam je rađen Holter EEG, tj. 24h snimanje moždanih talasa.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 217. Dr Đokić, ja sam Milorad koji je imao šlog. Jedanputa smo se čuli, a zatim sam Vam se javio porukom na mobilnom. Nije trebalo! Sada sam uradio EMG i REGENT LEĐA. Da li možete da me primite posle Vašeg odmora, počekom februara ili ranije? Ovih dana počela je da me boli desna peta tako da hodam uz bol! (I dalje niko od lekara nije dodirnuo moju desnu nogu). Svako dobro!

  • Poštovani,
   nisam na odmoru, završavam doktorat, a lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštti su dostupniji sa česte konsultacije, jer priroda mog posla i funkcija koju obavljam u instituciji, ne podrazumeva svakodnevni rad sa ambulantnim pacijentima, a ni dopisivanje mobilnim. Rado ću Vas pogledati kad počnem da radim, naravno, samo sredom, a Vi ponesite EMG, RTG(ne znam šta je regent?), i naravno, dodirnuću Vam desnu nogu. Bol u peti najčešće nastaje zbog opterećenja pete težinom tela pri poremećaju statike u hodu.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 218. DOBAR DAN.POSTAVILA BI VAM JEDNO PITANJE VEC DUZE VREME IMAM NESANICU SVE JE TO POCELO OD KAD SAM RODILA CERKICU POCELA SAM PUO DA BRINEM ALI VREMENOM MI JE SVE TEZE NEZADOVNA SAM SKORO SVAKOG DANA PONEKAD IMAM JAKO LUPANJE SRCA NISAM SE OBRATILA LEKARU INACE ZDRAVA SAM NE PIJEM LEKOVE ,JEDAN PERIOD BILA SAM SUPER SPAVALA SE ALI SE NESANICA POLAKO JAVLJALA MOLIL VAS ODGOVORITE JER JE OPASNO JA IMAM28 GODINA .HVALA UNAPRED

  • Poštovana,
   retko kada je nesanica izolovan simptom, obično se nalazi u sklopu depresivnosti(manifestne ili maskirane), anksioznosti, ili anksiozno/depresivnog stanja. Mnogo je bolje da se javite lekaru, nego da samo uzimate lekove za spavanje koji mogu maskirati kliniču sliku.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 219. Postovani,
  moja majka je 1950. godiste. Vec godinama boluje od migrene i povisenog krvnog pritiska. Od terapije uzima Prinelap 10mg 1×1 i monodipin po potrebi. Odstranjena joj je je zucna kesa 1995. Njena majka je umrla od srcanog infarkta u 60oj, otac od mozdanog infarkta u 76oj a brat od raka pluca u 57oj godini zivota. Svi su bolovali od hipertenzije. Muce je ceste glavodolje, trnjenje u levoj polovini glave koja je tada i toplija od desne i pritisak koji varira a srcani je mahom preko 90. Kada uzme Prinelap pada uglavnom na oko 124/86 ali ima dana kada prosto ne moze da ga spusti. Zbog gotovo svakodnevne glavobolje bila je kod neurologa.
  19. januara je radila MDCT pregled endokranijuma sa i bez I.V. aplikacijom kontrasta. Nalaz je sledeci:
  „Kostane strukture obuhvacene pregledom su normalne morfologije. Komorni sistem je madiosagitalnog polozaja, simetrican, adekvatne sirine, bez patoloskog sadrzaja. Lako prosireni sulkusi obostrano frontalno i u regiji Sylvijevih fisura, u skolpu redukcije mozdanog parenhima. U isuli desno i u nc. caudatusu levo prikazana po jedna hipodenzna, lakunarna ishemijska lezija.
  Atrophio cerebri.
  St. post multiinfarcti cerebri.
  Molim za Vase misljenje.
  Unapred zahvalna,
  zabrinuta kcerka Tanja

  • Poštovana,
   nalaz hronične ishemijske bolesti mozga nije redak kod osoba koje dugo boluju od migrene, a pogotovo kod kombinacije migrene i hipertenzije. Atrophio cerebri znači smanjenje volumena mozga zbog propadanja moždanih ćelija. Znači, mami treba lečenje.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 220. Dobro vecer dr. Vi pisuvam od makedonija, bi sakala da mi pomognete, na 27 noemvri 2009 god. mojot 17 god sin go odnesovme na lekar so dijagnoza facijalis eden mesec bese vo bolnica mu davaa vitaminski inekcii, cinedil tableti, deksametazon, ginko maks ,odese na fizikalna terapija, kako ni kazaa taka pravevme. Vo Skopje bevme na snimanje na emg i ktm se e vo red no okoto desno uste mu e pobavno od levoto i ustata od desnata strana isto taka, neurobion ispi 4 dozi, sto da pravime sovetuvajte ne. Golem pozdrav od makedonija.

  • Poštovana,
   sin Vam ima perifernu leziju n.facialisa. EMG metoda koju spominjete se zove refleksni odgovor n.facialisa, i radi se maltene na svakoj neurološkoj klinici, i nije neophodan za dijagnozu. Ukoliko nema CT verifikovanih promena u pontocerebelarnom uglu, i ukoliko je titar na boreliju normalan, smatra se da se radi o „običnoj“ perifernoj leziji n.facialisa koja nastaje najčešće zbog promaje. Moj metod lečenja je infiltraciona terapija po mezoterapijskom principu.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 221. s postovanjem vam se obracam,potrebno mi je vase misljenje,jer mi ni neurolog,ni neurohirurg nisi objasnili moje stanje,samo sam dobila izvestaje sa dijagnozama i terapijom. dijagnoze su sledece st.post contusionem capitis, st.post comotionem cerebri, cephalgia posttraumatica, laesio ischemia coronae radiatae reg.frontalis sin.,polydiscopathia l3,l4,l5 i s1, balging disci l3/l4, stenosis canalis spinalis l3,l4,kao i leucocytosis prolongata. misljenje neurohirurga je da sto manje koristim analgetike,jer operativni zahvat ne bi pomogao zbog degenerativnih promena na vise prsljenova i prisutne leukocitoze,multi segmentne lezije… tegobe su mi konstantno prisutan bol u zimskom periodu,sedenju,stajanju,saginjanju,fiz.naporu,redje grcevi i trnjenje leve noge,trnjenje stopala,drhtanje misica nogu pri silazenju niz stepeniste. od njega mi je th simptomatska i fizikalna. zbog toga sto radim na odeljenju neurologije u jednoj opstoj bolnici,pre toga na opstoj hirurgiji radila 13god,napisao je misljenje za ik/nije sposobna za posao koji zahteva rad u smenama,terenski rad,podizanje tereta vise od 5kg,dugotrajno sedenje bez pauze,trzajne pokrete i prinudne polozaje. sa ovim misljenjem se slozili fizijatar i ortoped. po tom pitanju moj neurolog je napisao sledece dijagnoze m 54, bulging disci, stenosis canalis spinalis, polydiscopathia l3/l4/l5/s1, degeneratio disci u perspektivi zakazati emng. za dijagnoze s00, s06, g44.3,i63 laesio ischemica coronae radiatae je napisao da je prisutan pad koncentracije kao i voljno nagonskih dinamizama,zaboravnost,konstantna glavobolja,predlozio psihotest koji je to i potvrdio. od njega th je-mydocalm, movalis, berlithion 600mg,aspirin p 100mg,cavinton 5mg i sortis 20mg. da li mi vi mozete reci predlog vezano za th,jer zaista ne znam koga od njih ispostovati. mri endokranijuma je fokalna t2hiper/flair hipointenzivna lezija u frontalnoj koroni radijati levo,mr odlika u prvom redu dilatiranog perivaskularnog prostora,dif.dg.leziji mikrovaskularne prirode. u dubokoj beloj masi frontalno,pre centralni girus,evidentna fokalna lezija t2 hiperintenziteta u prvom redu odgovara vaskularnoj. mr pregled/u petroznom segmentu desne aci vidi se suzenje lumena,moze odgovarati artefaktu. tcd nalaz/ hemodinamski znacajno ubrzan protok u desnoj acm i desnoj av uz povisene bsk u obe acm i obe av i ab. transorbitalno u ica sifonu se registruju ubrzani protoci smer aaopht anterogradan. nalaz ehokardiografije/blaga dijastolna funkcija lk i blaga mr. izvestaj stres test opterecenja/ test prekinut u nivou 2 usled dostignute ciljane srcane frekvence.registruje se hipertenzivna reakcija na napor sistolno dijastolnog tipa. th je kardiopirin i bisoprolol. volela bih da vidim vase misljenje o mom trenutnom zdr.stanju i da mi pomognete vasim savetom. dok sam vam sve ovo napisala bol se pojavio zbog sedenja,a sada su ti bolovi i u sredisnjem delu,torakalne kicme,otoci celog tela,lice,sake,podkolenice…sfingter jos uvek uspevam da iskontrolisem,ali sve teze,to sam precutala neurolozima,jer i onako nemaju adekvatno resenje za moje stanje. imam 37.god,pa me interesuje koliko ima svrhe raditi mri,mra,tcd glave i kicme svake god,sem sto mogu tako videti koliko su sve te silne promene uznapredovale. koliko je moja radna sposobnost smanjena… izvinite na ovako iscrpnom pisanju. unapred zahvalna na odgovoru.

  • Preterano Vam je iscrpno pisanje, i bolje da je upućeno invalidskoj komisiji, a njihovi kriterijumi su nedostupni mojom spoznaji. Imate trajni nalaz stanja nakon kontuzije mozga sa MRI verifikacijom(a ne komocije, jer ona ne podrazumeva anatomske promene u moždanom tkivu), stenozu spinalnog kanala zbog koje Vam operacija na kičmi nebi donela nikakvo poboljšanje, i hipertenziju. Nalaz MRI glave zahteva da se uradi MRI angiografija zbog mogućnosti postojanja vaskularne anomalije.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 222. poštovani-va-već duže vrijeme osijećam malu bol u predijelu ljeve strane leđa,prsa tik do ramena i neko ko probadanje oko srca i rebara to mise pojavljuje skoro svaki dan i traje nekoliko minuta,imam malu napetost i nategnutost mišića radio sam nalaze srca to jest ekg, rtg srca i pluća labaratorijski nalaz krvi i sve to je bilo ok,onda sam snimio rdg TH kralježnice u dva pravca i nalaz je bio sljedeći dekstrokonveksna skolioza torakalne kralježnice u proksimalnom dijelu zaključak spondilodegenerativne promijene Th kralježnice inače sam malo preopterećen ovom boli pa me zanima dali ovi bolovi koje ja osijećam mogu biti od kičme i još nešto imao sam problema sa želucem i na radiologijskom nalazu sumi ustanovili manju aksijalnu hijetalnu herniju i moguli ti bolovi biti od te hernije jer imam češće podrigivanje pa vas molim za mišljenje i savijet unaprijed veliko hvala

 223. poštovana zanima me dali može kila to jest hernija stvarati male bolove ko probadanje oko srca po ljevoj strani tjela,po rebrima jer osjećam malu bol ispod ljevog rebra rado-la sam nalaze ekg i sve je bilo ok tlak mije normalan 120-80 imam 35 god pušim do kutije cigareta dnevno ovu bol osjećam samo po ljevoj strani ko bockanje sitno probadanje i neku ko napetost pa me zanima može li to biti isto od depresije HVALA

 224. Postovana,

  2006. godine osetio sam titranje oko levog oka koje nije prestajalo. Otisao sam na pregled kod neurologa i dijagnoza je bila hemifacijalni spazam leve strane. Receno mi je da leka nema i da jedino sto moze da se ucini jeste primena botoksa. Nekoliko puta mi je primenjena terapija botoksom, ali sam ga dosta tesko podnosio, pa sam prestao. I dalje imam grceve leve strane lica, ali su jaci nego sto su bili, zatvara mi se i oko. Preporuceni su mi i antiepileptici, konkretno, Eftil, ali posto imam problema sa zelucem, ezofagealni refluks, nisam mogao da ga duze uzimam. Postoji li neki koji ne bi imao toliko lose dejstvo na zeludac? Da li postoje neka nova saznanja ili lekovi u vezi sa ovom bolescu.

  Hvala unapred,

  Srdacan pozdrav,

  Branko

   • Postovana,

    Obratio sam Vam se u februaru ove godine u vezi sa hemicijalnim spazmom leve strane i tek sada Vam odgovaram, jer sam bio van zemlje i prilicno zauzet.
    Radjen mi je CT snimak(ne znam da li pontocerebralnog ugla), kao i MR, ali na sva moja pitanja lekar mi nije nista odredjeno odgovorio. Imam relativno svez MR snimak (iz juna ove godine), pa sam hteo da Vas pitam, da li biste me primili na pregled posto vidim da bih od Vas, za razliku od lekara kome sam se obratio, mozda mogao da da dobijem odgovore na neka pitanja koja me zanimaju. Unapred zahvalan,

    Branislav Spasojevic

 225. imam 24 godine,nepusac,problem je sa podrhtavanjem misica nogu tokom stajanja,blage vrtoglavice i zujanje u usima,MR mozga uredan,dopler uredan,evocirani potencijali ukazuju kao na suspektnu demijelinizaciju u predjelu ponsa,KKS uredna,pritisak uredan,uz to prisutan je i potiljacni pritisak,nalaz sluha uredan kao i oftalmologa.osecam isto kao da mi se neki kristalici slivaju niz vrat.Sta uraditi od dodatnih pretraga.Hvala unapred

 226. prije vise od godinu dana sam greskom lekara zavrsila na ksalolima ,maprotilinima i eglonilima, prvih mjesec dana sam bila dobro a onda su tablete pocele da mi unistavaju zivot.posjetila sam strucnijeg psihijatra, koji je bio sokiran kad je otkrio da se zdrava osoba ubijala tim tabletama, i onda kako bi me za dan skinuo sa tih tableta propisao mi je rivotril, i rekao da ga bacim posle 2 meseca.Medjutim, psihijatar se odselio, a ja malo produzila sa ispijanjem rivotrila,i naravno posle 2- 2,5 meseca postalo mi je jako lose. prvo sam pila 2mg, pa sam presla na 1,5mg, pa na 1mg i evo sad pijem 0,05mg tj. cetvrtinu rivotrila od 2mg. sa njim mi je zivot pakao,sad kad sam smanjila jos gore,a najgore je sto se plasim epi napada ili da ne bude nesto gore…ne znam kako da se skinem sa ovog otrova jer umirem od straha da cu da poludim bez njega kad mi je ovako lose kad smanjujem.Na koji nacin da ga izbacim, bez straha da ce biti gore? doktori govore da mogu odmah ali ja sam totalno pukla, ali pukla od straha da ce mi se nesto desiti ako prekinem

  • U Vašem pismu ima puno mešanja uzroka, posledica,pitanja,odgovora, a ponajviše proizvoljnih zaključaka i nepoznavanja problematike. Ne mogu Vam reći ništa što želite da čujete, osim da Vam treba pregled.Prema e- mail adresi zaključujem da ste u Cg, te se možete javiti u KC Podgorica, Klinika za psihijatriju.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 227. Postovana,pitam za mamu.Tegobe su pocele u sept.2010 god.Nesvestice,narocito kod dizanja glave.Prva dijagnoza od neurologa: laboratorijski nalazi u f.g. U neuroloskom st.bez zarisnih ispada i lateralizacija,Romberg negativan,Lazarevicev znak negativan,pokreti u C kicmi nisu limitirani.TA 130/80.Th. Redizork 1,5mg 2 puta 1,Beviplex tab. 3 puta 1. Upucena na Rtg C kicme i color doppler sonografiju k.s. vrata. Javljanje sa rezultatima kod neurologa i sl.nalaz: Color dopler sonografija k.s. vrata:Kinking ACT 1.sin.dist.AG.MRI,MRA endokraniuma.Rtg C kicme:lakse spondiloticke i unkartrotske promene.U neuroloskom st.u AG tone leva ruka.Th.Idem,simpt. Kontrola sa trazenim nalazima.U slucaju pogorsanja hosp. Iskreno,uplasena sam za mamu i molim Vas za objasnjenje sadasnjeg stanja i za dalje lecenje. U medjuvremenu mama ima manje nesvestice nego kad je pocelo.Ostajem s postovanjem,Branka.

  • Kod mame se radi o vertebrobazilarnoj insuficijenciji, tj. neadekvatnom protoku krvi kroz deo krvnih sudova mozga koji ishranjuju mali mozak i centar za ravnotežu, zbog aterosklerotkse izmenjenosti krvnih sudova u tom slivu(Kinking). Stanje nije životno ugrožavajuće,ali je nalaz trajan i povremeno može imati smetnje, koje se mogu terapijski kupirati.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

  • Ne kažem da je Redizork idealan lek za Vašu mamu, ali, realno gledano, da ima velike smetnje, nebi stigla da razmišlja o nuspojavama, pošto je o tome već razmišljao lekar koji joj je isti lek i propisao. Poenta lečenja je poverenje u lekara, a ne provera prospekata leka. Ako nekome verujete, poslušaćete ga, a ako ne, tražite onog kome verujete.

 228. Poštovana,
  Molim Vas za savet. Pre dve godine primetio sam zujanje (pištanje) u ušima, zapravo u glavi, koje je izraženije na desnoj strani. Zujanje je konstanto, bez promena ritma, frekfrencije i jačine. Preko dana i na otvorenom prostoru skoro ili potpuno je neprimetno, ali u zatvorenom prostoru u kojem je tiho, zujanje mi smeta. Kada jako zagrizem desnom polovinom vilice zujanje promeni frekfrenciju i postane jače i tada mogu jasno da ga definišem kao zvuk koji čujem u desnom uhu.
  Otorinolaringolog mi je uradio audiometriju i pregledo me i zaključio da je nalaz uredan. Dg: Tinnitus. Savet da se trudim da ne obraćam pažnju na zujanje.
  Od pre dva meseca povremeno osećam kratkotrajno podrhtavanje mišića u listu leve noge i prolazan bol (2-3 sec.) slabog inteziteta u gornjoj polovini desne strane vrata sa pružanjem u desnu polovinu potiljka. Ne mogu da povezem bol sa pokretom ili promenom položaja, u svakom slučaju, učestaliji je prilikom izlaska na hladan vazduh. Malo kasnije sam preležao jaku prehladu(grip?) i zujanje se pojačalo.
  Ponovo sam posetio otorinolaringologa. Nalaz uredan. Dg: tinnitus H93.1. Weber ne lateralizuje. Terapija: Cavinton 5mg 3 x 1 + Beviplex uz savet da se štitim od buke. Usmeno objašnjenje da se radi o nadraženom nervu u uhu.
  Međutim, kada sam kupio Cavinton i u uptstvu pročitao čemu je namenjen, poprilično sam se zabrinuo. Zatim sam na nekom sajtu pročitao članak o tinnitusu, setio se da su mi obe bake i otac umrli od posledica moždanog udara. Lekar mi nije ni nagovestio da je problem u cirkulaciji. Da li treba da uradim dodatna ispitivanja i proverim cirkulaciju u vratu i glavi ili možda preterujem?

  Pozdrav i unapred hvala.

  • Ako tinitus menje kvalitet pri zagrizu, bilo bi pametno da posetite maksilofacijalnog hirurga ili ortopeda vilica da vidite da nemate subluksaciju temporomandibularnog zgloba. Ako je to uredno, ja bih svakako insistrirala da se uradi MRI angiografija(ne znam ni koliko imate godina???), ali sa porodičnom anamnezom na CVI imate pravo na urođene anomalije krvnih sudova tzv.aneurizme(obratiti pažnju na intrakavernozni segment art.carotis internae). Ukoliko je i to uredno, zadnja stavka je bezopasni, neprijatni tinitus nepoznatog uzroka na čije se ispitivanje i lečenje u svetu usmeravaju znatna sredstva. I na Vas se odnosi moja primedba iz prethodnog odgovora.Molim Vas budite stručni u svom poslu, a u lekarskom, pronađite onog kome verujete, i koji će Vam objasniti zašto se neki lek propisuje, ne izigravajte „filozofe“.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 229. postovana, imam 28god i problem sa nesanicom….naime kada legnem da spavam vrtim se 3-4 sata i to me smori…u zadnje vreme uopste ne spavam do jutra…isto tako imam problem kada legnem pocnem da razmisljam o stvarima koje me plase pa se osecam lose. pod losim stvarima mislim na to da mi je majka,tetka i ujak umrli od raka i posle tetkine smrti stalno razmisljam o tome. naime uvrtila sam u glavu da sam i ja bolesna…. molim vas da mi pomognete kako da resim ovaj problem jer postaje neizdrzivo… unapred zahvala!

 230. postovana.
  na rtg glave koji sam inace radio zbog sinusa, primetio sam slucajno dve ovalne mrlje koje su u visini ocne supljine kao i u predelu usnog kanala ali malo nepravilnijeg oblika,a takodje postoje i sitne taackice izmedju te tri vece mrlje.ata bi to moglo da bude.da li je to u mozgu ili nesto u vezi uva.hvalaunapred

 231. Molim neurogogu za odgovor !!!Moj suprug je pre 15 godina operisan :Tu intramedularis reg.C3-tH1-10w grade ependumoma gr II Quadriparesis spastica .Od tada je samo bio na kontroli 1997 posle zracenja , vise nije i ne zeli jer se boji . Posle operacije je stao na noge uz pomoc staka i pridrzavanje onda je isao na zracenje , to ga je vratilo nazad u krevet , onda sami vezbamo i opet staje na noge ali se jednog dana preforsirao , dobio upalu misica i od tada ne hoda , skoro nista ne moze sam cak ni da pocese oko itd. ne nosi kateter urinira normalno , ima sve osecaje , doduse malo utrnule , ima nenormalno jake spazme , narocito u grudima i u zadnje vreme u stomaku , pije tri puta dnevno Bensedin od 10mg i Lioresal za spazam, ali to dugo uzima i gotovo da i ne deluje , primetili smo da se spazmi pojacavaju kada se nervira i kada se menja vreme . Sta mozete da nam preporucite novo za spazam , a da nije Sirdalud ili Tetrazepam jer to na njega ne deluje probali smo ?Ne mogu da kazem da mu je gore pa da se nesto zapitam da li nije opet neki problem , jer mu je bilo i mnogo gore 1999 , a operisao se u Novembru 1996 , sada mu je bolje nego ’99 , ali je neosporno da mu misici slabe jer nema fizioterapeuta , sami radimo pomalo on ima sada 48. godina . Pomozite ako mozete ??

 232. Postovana, imam problem i znacio bi mi vas odgovor.
  Usled ne mogucnosi da pomeram levo stopalo u vis, i prste na istoj nozi, znaci mogu da ih savijam prema dole, kako stopalo tako i prste, ali ne mogu da se oslonim na petu, iako ne osecam nikakav bol. U razgovoru sa neurologom receno mi je da je doslo do zamiranja nerva usled koriscenja marihuane. Kao terapiju sam dobio inekcije OHB12 (7 komada na svaka 2 dana po 1). i bedoxin tablete. Receno mi je da moram da idem na fizikalnu terapiju, ali nisam mogao da dobijem uput dok ne uradim rendgen kicme koji je zakazan za 7 april. Terapija inekcijama ce mi se zavrsiti 19 marta, da li postoji mogucnost da do tog datuma vec bude kasno za fizikalnu terapiju i kakve su sanse za izlecenje.?
  Posto vec dve nedelje imam taj problem i ne osecam nikakvo poboljasnje.

  I u istom razgovoru sa neurologom receno mi je, (ako sam dobro razumeo). Da imam ‘pedofilne nerve’ Svaka informacija bi mi jako znacila.

  Hvala unapred

  • Niste dobro razumeli. Evidentno imate peronealnu leziju. Stvar je hitna, jer se mora utvrditi uzrok lezije nerva, pa onda lečiti. Uradite odmah EMNeG stopala. Poenta vašeg pregleda nije u razgovoru sa neurologom, nego u neurološkom nalazu, i njegovom pisanom tragu. Fizikalne terapija je poslednja instanca u priči.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 233. Mnogo vam hvala na brzom odgovoru.
  Ali tek sad ne znam shta da radim.
  Nikakav dodatni pregled mi nije radjen, osim sto sam sedeo u ordinaciji i razgovarao sa neurologom. Nemam ni zakazanu kontrolu, osim zakazanog rendgena kicme kako mogu da trazim da mi urade EMNeG stopala da li treba da idem ponovo kod doktora opste prakse i trazim uput, ili da probam da nadjem doktora koji me je pregledao.?
  Nadam se da nisam previse naporan ali nemam kome drugom da se obratim…

  Hvala

 234. Поштована,
  лечен сам психијатриски први пут 2002. године.Имао сам неколико потреса мозга.Имам 33 године.Од своје 16-те године живота имам мигрену.Лечио сам се у мигрена центар неких 5 година и узимао прописане терапије.Прогутао сам много таблета бенседин,лоразепам,рисполепт,мапротин,золофт,зомиг,амигрен,деметрин,кафетин,лексилијум.Затим,лечен сам у Клинички центар у оделење психијатријско,лежећи и амбулантно.ЕЕг је обављан више пута,доплер крвних артерија врата је лева стеноза 40 процената,а мр налаз из Свети Сава болнице је да имам почетне кортикалне редуктивне промене великог и малог мозга,израженије фронтопаријетално обострано.Да ли је могуће ту болест коју имам да сам добио од конзумирања лекова које сам годинама конзумирао?
  Поздрав

 235. Помаже Бог!
  ја требам у уторак у кбц драгиша мишовић да лекару покажем,налазе,мр и доплер,неуролог је тражила.Имам упут,а имам и упут,да васкуларном хирургу одем на преглед само треба да закажем термин кад да стигнем,исто у кбц драгиша мишовић.
  Обзиром да сам неколико установа обилазио лечећи се раније,а и скоро,можда би било добро да идем у ту болницу драгиша мишовић.Драго ми је да сте ми одговорили,веома сте љубазни.Надам се да се нећете љутити ако одем у ту болницу драгиша мишовић,а са вама бих остао у контакту.Значајан је одговор који сте ми послали.
  Поздрав
  Бранко

 236. Poštovana dr Đokić,

  moja mama je u kasnim 40-im imala prvi prekid svesti, kao blaži oblik epi napada. Posle neuroloških pregleda i snimanja, utvrđeno je da ima epilepsiju. Pije Lamiktal, Zoloft i Eftil. Eftil je nakratko bio ukinut, pa ponovo vraćen. Međutim, gotovo da nema nikakvih poboljšanja. I dalje ima napade koji se manifestuju kao ‘udaljavanje’ svesti- sposobna je za komunikaciju, ali je pogled ukočen i boja glasa niska i neprirodna.
  Da li postoji mogućnost da je loša dijagnoza? Da li ovakvi poremećaji svesti ukazuju isključivo na epilepsiju? Možda je važno reći da se ta pojava dogodila s početkom njene menopauze.

  Unapred se zahvaljujem na odgovoru,
  Srdačan pozdrav

  • Poštovana,
   krize svesti posle 40g gotovo uvek imaju uzrok i zahtevaju detaljniju dijagnostiku uključujući i MRI glave, a ne samo EEG. Najverovatnije ima epileptičke napade, ali ako nije otkriven njihov uzrok, nemogu se ni adekvatno lečiti. Svega 30% pacijenata sa epileptičkim napadima ima slabu reaktivnost na terapiju, a depresinost i epileptički napadi su veoma često povezani.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 237. Najlepše hvala na odgovoru.
  Želim da dodam da je mama odlazila i na MRI, ali se ništa nije pokazalo. Jedino objašnjenje njenih kriza svesti od strane doktora bila je slaba cirkulacija krvi i doktor je predložio da spava bez jastuka.
  Kakve dodatne preglede kojima se mogu utvrditi uzroci možete da predložite, kako bi se krize svesti svele na minumum? (trenutno joj se događaju u proseku jednom mesečno)
  Još jednom Vam puno hvala,
  Srdačan pozdrav

  • Jedino što mogu da Vam obećam je da dovedete mamu u sredu u Dispanzer Laza Lazarević(samo sredom radim sa ambulantnim pacijentima zbog mnogih funkcija koje obavljam) od 8-12h sa uputom i ponesite dokumentaciju.
   PS.Čim Vam je dato tako bizarno objašnjenje koje vređa inteligenciju(priča o jastuku i epileptičkim napadima), savetujem Vam da promenite lekara.
   G.

 238. Postovana doktorko :

  -Imam 16 godina i moj problem je sledeci :
  ponekad kad sam previse opterecen, kad dosta ucim u toku dana ,desi mi se da kada legnem u krevet i kada pokusavam da zaspim, naglo pocinje da mi zuji u usima sve jace i jace sve do trenutka kada postaje bas jako ( kao da voz prolazi pored mene , manje vise ) , stim da kada dostigne taj nivo , onda mi se jednostavno ukoci celo telo tako da ne mogu da pomerim ni ruke ni noge, sve ovo prestaje kada pocnem da disem brze. Inace do sada nisam bolovao ni od cega, jos da napomenem da cesto kad spavam , stavim jorgan ili cebe i preko glave ( mozda ima veze sa ovim ), kao i to da ceo proces traje nekih 20 – 30 sekundi,ali samo u trenucima pre samog sna, kada zaspim normalno se probudim ujutru ( nema budjenja u toku noci ) i sve ovo me bas plasi iako mi svi kazu da je vezano za pubertet e da .. ovo mi se ne desava redovno i cesto, vec bas, bas , bas , bas , retko, . molim vas odgovorite. Unapred zahvalan

  • Dragi Lucky,
   u senzitivnim si godinama, od tebe se puno očekuje, napet si, a to su simptomi generalizovanog anksioznog poremećaja tj. unutrašnje napetosti. Ako ti stvaraju smetnje dođi da te „zakrpimo“.
   Pozz, Gorica

 239. postovana doktorka hvala na odgovoru. pre tri dana sam otpustena sa vma sa dijagnozama sy lumbale chr. radiculopathia l5 l6 bill. cephalea posttraumatica na rtg vratne kicme ispravljena fiz.lordoza. emng nalaz u celini ukazuje na aktuelno aksonsko trpljenje u visini korenova l5 obostrano i hronicnu leziju u visini korenova s1 obostrano. dobijeni su denervacioni potencijali svih vrsta u oba m.edb i pojedinacni pdp i fibrilacija u preostalim ispitivanim misicima. th. je diclorapid tbl.2×1 ginko omega,b complex 1tbl i amp.ohb12. ova th se znatno razlikuje od th koju mi je moj neurolog prepisao. mozete li mi prostim recima objasniti moje stanje na osnovu ovog sto sam vam napisala? data mi je otpusna lista u ruke i receno da ne bi bilo lose da uradim magnet l-s kicme i dodjem na kontrolu nakon mesec dana. unapred zahvalna

  • Verovatno imate diskus u nivou 4 lumbalnog pršljena sa pritiskom na korenove L5 i S1 obostrano, to traje sigurno više od godinu dana, morate da uradite MRI kičme da potvrdite ovu dijagnozu, a terapija je najobičnija: brzo deistvujući diklofen, vitamin B12, omega 3 i vitamini.
   Pozz, Dr Gorica

 240. Poštovana dr Đokić,
  Imam 27. godina i laik sam za medicinu, ali čitajući Vaš web site mogla sam kod sebe da prepoznam simptome GAD uz napade panike .Još 2006. godine, prvi put mi se desio napad panike i odmah nakon toga sam se obratila lekaru u Domu zdravlja. Međutim, tada sam naišla na nerazumevanje lekara koji ne samo da mi nije dao uput za specijalistu, nego se još podsmehnuo mojoj priči i to olako pripisao stresu zbog hirurške intervencije koju sam imala par meseci ranije. Sada sam odlučila da ponovo potražim pomoć stručnog i savesnog lekara, koji bi mogao tačno da utvrdi dijagnozu i prepiše adekvatnu terapiju.
  Vama se obraćam sa molbom da mi date preporuku, za koju državnu ustanovu da tražim uput i kom lekaru specijalisti da se obratim.
  Unapred, hvala na odgovoru!

 241. Postovana dr.Djokic
  Imamo devojcicu od 13 godina koja se u poslednjih mesec dana zali na glavobolje .Prilikom poslednje glavobolje jagodice desne ruke su joj blago trnule , bila je sva bleda oblivena hladnim znojem ,pospana i osecala je mucninu u stomaku. Odveli smo je kod skolskog lekara gde je doktorka pregledala ,izmerila joj pritisak 90\ 60 i dala nam upute za labaratorijski pregled krvi i urina ,uput za oftamologa i uput za neurologa G44 Cephalalgiae aliae .Svi nalazi su uredni kao i neuroloski nalaz .Neurolog nam je dao da uradimo EEG glave sto smo i uradili Nalaz EEG glasi Frontotemporalno usporenje levo .Neurolog preporucuje da uradimo magnetnu rezonancu .Molim Vas za misljenje i savet .

 242. poštovana doktorko : imam 40 g.već 6 godina imam probleme sa koncetracijom i nesigurnim hodom,ponekad se javi i vrtoglavica .svo to vrijeme su me liječili od PTSP. 26.01.2011g. osjetio sam trnjenje desne strane lica i desne ruke,sa gubitkom fini pokreta desne ruke.urađene pretrage color doplera,nalaz pokazao lošu cirkulaciju u vratnim arterijama.EEG nalaz uredan. tek danas sam uradio CT-angiografiju krvnih sudova vrata i glave sa 3D rekonstrukcijom…..INTERPRETACIJA: arteria cerebri posterior dextra se na ishodištu u kratkom segmentu ne registruje…pars praecommunicans arterie cerebri anterior dextrae je gracilan…..molim vas da mi objasnite ovaj zadnji nalaz i date savjet za nastavak liječenja… unaprijed hvala.!

  • Imate anomaliju krvnih sudova sa nerazvijenošću ili zapušenjem art.cerebri posterior desno i istanjen zid art cerebri anterior desno. Bilobi dobro da dođete na pregled, dispanzer Laza Lazarević, sreda od 9-12h, sa uputom.
   Dr G.Đokić

 243. Postovana doktorko molim Vas da nam objasnite nalaz EEG-a a samim tim i koje su eventualne posledice po zdravlje deteta u buducnosti .MRI glave cemo uraditi sigurno . Unapred se zahvaljujemo na odgovoru . Srdacan pozdrav.

  • Ja da sam htela previše da objašnjavam, već bih to i uradila.Lokalno usporenje moždane aktivnosti zahteva hitnu MRI vizuelizaciju. Ako je nalaz normalan, onda se uopšte ne nervirajte, ali ćemo o tome pričati tada.
   Dr G.Đokić

 244. Poštovani,
  operiran mi je dobroćudni tumor 18.2.2010. (benigni miom), veličine 4,5-5 cm, s prednje desne strane.
  Nakon godinu dana, ponovno sam radio CT i u obrazloženju dr. piše:
  CT mozga pokazuje manju desno hipodenznu zonu ishemijskog karaktera.
  Napominjem, da još pijem fenol barbitol (ne konzumiram alkohol, ne vozim bicikl, ne igram nogomet i sl.).
  Trebam li se brinuti zbog ovog gore nalaza..
  Hvala!
  PS. Dr. koji me je operirao je također operiran od raka pluća, te trenutno mi nema tko nalaz protumačiti.

  • Poštovani, moram prvo da Vas ispravljam.Niste operisali miom na mozgu nego meningeom. Stanja nakon operacije daju nalaz kakav Vam je opisan na CTu, jer je kao što vidite na mestu iznad koga je bio tumor meninga.Od bicikla i nogometa niko nije imao nalaz na CTu,a alkohol ne smete da pijete zbog mogućnosti oštećenja mozga i senzitivnosti za dobijanje epileptičkih napada. Phenobarbiton je dobar antiepileptik koji ima dobar efekat na sprečavanje napada, ali loš efekat na emocionalni i kognitivni status osobe.Osobe koje su imale meningeom moraju svakih 6 meseci raditi CT ili MRI mozga, jer tumor može(ali ne mora) da se vrati.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 245. Postovana,
  imama 43 godine, i godinama bolujem od ukočenosti vratnog dela kičme, povremenih glavobolja, obzirom na prirodu posla, puno sedim za kompjuterom, već 20 godina. U medjuvremenu, kičma mi je dosta trpela, te sam letos prvi put doživela tzv.ukočenost u slabinskom delu, pri čemu sam uradila MR kičme i konstatovane su mi tri dijagnoze: protrurzija diska, anterolisteza i diskartroza LS1/5. Uz adekvatnu terapiju dexason amp, u početku, a kasnije diklofenak, tetrazepam i B kompleks, bol je eliminisan. Stanje se poboljšalo i posle banjskog tretmana. Napominjem da fizijatri ističu da treba da jačam mišiće ledja vežbama, što i činim, sve do trenutka bola. Od pre 3 nedelje, pojavio mi se bol u središnjem, lopatičnom delu ledja, sa tendencijom širenja ka ramenima (lopaticama), i to je bol koji i nakon uzimanja diklofenaka i tetrazepama, kratko nestane, ali i dalje je prisutan, tj. imam utisak ukočenosti. Prepisane su mi ponovne terapije, UZ masaža i magneti celog tela. I posle terapije, boli me još više. Možete li mi reći da li se radi o kičmi, ili ukočenosti nerva, ili nešto sasvim treće. I postoji li način da dodjem do Vas, sa svojim nalazima MR-a. Unapred zahvalna

 246. Posovanje.
  Imam 45 godina bolujem od malena epilepsija.Pijem phenobarbiton1+0+1Tegretol1+1+1 eftil1+0+1.EEG pokazuje bolest imam puno dokumenete od bolest.Nisam sposobna za rad nisam ni bila.Napada dosta cesto imam.Molim vas pomozite ili dajta savet kako mogu da dobilem invalidsku penziju?dg epi grand mail.

 247. sestra u dobi 43 god 10 god je pila krisom ne velike kol. 3 do 4 casice alkohola ,sada sigurno ne pije jer je stalno pod kontrolom,ali mi se cini da ima nesigurnost u prstima i lako podrhtavanje,koje nece da prizna ,sada je srecna i zadovoljna ,ali me inreresuje ako je to posledica da li ima neki lijek koji bi to otklonio

 248. Postovana doktorko, vec neko vreme mi se desava da mi leva noga i ruka blago trnu i to jee jako neprijatan osecaj.Pre dve nedelje sam imao veliki stres ali to se desavalo i pre toga, samo sto je od tada ucestalo,Bio sam kod doktopra opste prakse i on mi je bez ikakvog pregleda dao bromazepam 1,5 mg, 2×1 dnevno.Medjutim i sad kada uzimam terapiju cesto osetim da mi tne ruka u ramenom predelu a noga na podkolenici.cesto mi se uzlupa srce i tada osetim drhtanje.Radio sam osnovnu krvnu sliku privatno i uredu je.Sta vi mislite o svemu tome? P.S. imam 24 god

 249. Postovana doktorko,hvala na prethodnim odgovorima. Sve u svemu,diskus lumbalnog,Baldzing L/S prsljena i stenoza spinalnog kanala…Da li to znaci da ja ne mogu ocekivati da mi bude bolje? Zahvalna sam Vam na Vasem vremenu,razumevanju i odgovorima. Zelim Vam svu srecu i uspeh u zivotu i karijeri. Poz

 250. Poštovana,

  Moj tast iz Podgorice star 75 godina već 20 godina boluje od Parkinsonove bolesti. Poslednjih dana ima odredjene halucinacije, povremeno priča naerazgovjetno i nemirno spava. Njegov doktor mu je savjetovao da prekine sa uzimanjem noćnog, tj. Madopara HBS 125 mg (u kapsulama), zadržao dnevnu dozu Madopara u količini od 325 mg ( 3x 125 mg u tabletama), zadržao dnevnu dozu Requipa u količini od 6 mg ( 3x 2mg) i preporučio postepeno povećavanje terapije Leponexom sa 50 mg na 150 mg dnevno (3x 50mg).
  I pored svih korekcija u uzimanju terapije njegovo stanje je isto pa Vas, s obzirom na Vaše veliko iskustvo, molim za savjet i eventualne preporuke u promjeni ili dodatnoj korekciji njegove terapije.
  Unaprijed zahvalan !

  • Ja bih tu zbog mogućnosti razvoja akutnog organskog delirijuma gotovo potpuno korigovala terapiju na Exelon, Madopar,Comtan, i 1mg Haloperidola(doza koja ni u kom slučaju neće pogoršati motoriku, a rešiće problem). Morate se hitno javiti njegovom lekaru.
   Mr sc med Đokić dr Gorica

 251. Postovana doktorice,
  moj sestric ima 4 i pol godine i svo vrijeme se razvijao normalno! Bogu hvala!
  u poslednjih nekoliko sedmica se desava da vrsi veliku nuzdu u gacice! ucinilo mi se kao da nije svjestan da se to dogadja, jer je i sam iznenadjen :(((
  moja sestra i njen muz neko vrijeme imaju losiju komunikaciju u braku…da li je moguce da mali na ovaj nacin skrece paznju na sebe ili je problem malo veci???
  kome se obratiti?
  unaprijed zahvalna mlada tetka iz Tuzle 🙂
  srdacan pozdrav!

 252. Poštovana,

  Moja ćerka rodjena 1993 godine , unazad par godina imala je stalnih zdravstvenih ( ne neuroloskih ) , sa 2g skotrljala se niz stepenice , tad nije klinicki zbrinuta jer nije bilo potrebe , i sa 6 god je pala i imala blazi potres mozga . Nakon toga nije imala nikakvih neuroloskih problema , do 2009 god , tad se javljaju stalne glavobolje jednostrane koje su trajale 3-4 meseca , primljena je na odeljenje epileptologije decije bolnice u Novom Sadu gde su obavili detaljne analize i ustanovili da je sve u redu , osim blagih epilepticnih promena na EEg-u koje su savetovane da se dalje prate.
  11.07.2010. godine imala je saobracajnu nesrecu pri kojoj je rasekla desnu stranu glave tj.cela preko ocnog kapka sve do ivice rasta kose polukruznog oblika .Rasekotina doseze do lobanje ( i kasnije je emg-om utvrdjeno da je nerv faialis ostecen ) , u bolnici su se neurohirurzi raspravljali da li je bilo frakture ili nije , tako da nismo 100% sigurni u to , oni su odlucili da nije , potres mozga je dobila i amneziju vezanu za taj dogadjaj , kasnije smo uvideli da nije samo za taj vec i za jos neke stvari . Zbog hronicnih glavobolja jako jakih prisutnih 24h u toku jednom meseca 10-15 dana pa prestanu na 5-6 dana i opet se jave . Redovno idemo kod neurologa od nesrece , i nista nisu uspeli da otkriju, da bi nas na kraju u martu poslali na kliniku za nerologiju i psihijatriju ( u NS ) i uradili sve analize CT , VEP , SEP , EEG u budnom stanju i u pospanosti , MRI , analize krvi , i ne znam vise sta jos . Uglavnom su se sve analize pokazale kao uredne , osim toga da su nervi msm u levoj nozi ( ta je slomljena bila u nesreci ) malo osteceni , i da joj se ispravlja vratni deo kicme , kazu od udarca . I EEG ima blage promene , doktorica kaze u sivoj masi mozga ali da o nije nista strasno i da nije sigurna da to izaziva glavobolje ili su postraumatske. Ima problema i sa pamcenjem . Uvela joj je doktorica topomax sad trenutno pije 50-0-50mg . Ali mene brine to sto mi ona nije ranije rekla , a ni doktorima , njoj vec duze vreme trnu sake , stopala ( pete najvise ) , i lice – obrazi , usne , jezik . A otkad pije topomax primecujemo njene nagle promene raspolozenja , pospanost , pri povecavanju doze zablokira nekako , zaboravlja , kazite mi jer vise ne znam sta da radim , ima li razloga za brigu ?

  • Ćerka Vam ima 18g, prestanite da je lečite kod pedijatara,i tražite drugo mišljenje kod neurologa. Sa toliko problema koje je imala, meni su ne prihvatljivi termini „male promene u EEGu“, „Nije joj ništa“, i „nismo sigurni da li je bilo ili ne“.

 253. Sin ima dijagnozu epilepsija focalis od 2007, prvi i drugi napad imao tokom prve faze sna, sa gubitkom svesti od minut i 30 sekundi, jednom mu se grcio jezik…. na trnutnoj terapiji Tagr.400 uzima 100mg-0-100mg i to od januara ove godine zbog cetiri kilograma telesne tezine koju je dobio tokom zime, inace je terapija bila 3/4-0-3/4, pri poslednjoj proveri nivoa leka u krvi sve je u referentnim vrednostima ali doktorica kaze da nizak 27 inace je sa manjom terapijom bilo 32 do 33. Sin ima deset godina, 54 kilograma, i nije imao nikakav napad dve godine….nema tegobe, sve ostalo je u redu…Da li je normalno da padne nivo leka sa povecanjem terapije i tezine…inace cekamo sta ce sada da odluci u vezi terapije! Sta je normalno a sta ne? Hvala na vremenu, ako budete u mogucnsti odgovorite na mail.Zabrinuta mama

  • Normalno je da pada nivo leka sa dužim uzimanjem terapije i povećanjem telesne težine. Kliničko stanje je najvažnije, ako Vam je sin dobro i nema napade, nebitno je da li je koncentracija leka nešto niža od poželjne.

 254. Поштована,
  лева вратна стеноза је 40%.Да ли кариопирин 100 мг адекватно решава проблем?Преписала је неуролог.Конзумирам рисполепт 2 мг,ривотрил 2 мг,золофт 50 мг као и поменути кардиопирин.

 255. Moj otac je pre tri meseca imao mozdani udar sa oduzetoscu desne strane tela,govor poprilicno ocuvan ,svestan potpuno.Uz niz komplikacija (anemija zbog plaviksa koji prouzrokovao krvarenje cira,zatim vestacki kukovi i sad taj desni ispada pa mora da nosi ortozu),stanje se sad stabilizuje ali me interesuje njemu je potpuno izbacen i plaviks i kardiopirin,pije atoris jednu uvece,zatim siofor od 1000 dva puta dnevno,i controloc dva puta dnevno,ali mu sad pritisak varira bude nizi 110 sa 65,a nekad je i normalan,secer mu isto varira od 7 do 11,kako stabilizovati pritisak,jer su nam rekli da ne valja da ima nizak tako,i ima nervoze zbog kojih pije lorazepam od 1mg po potrebi,al tu mu nekad pomogne da spava nekad ne.inace je lezi ima kod kuce fizioterapeuta,napreduje sa oporavkom.kako dalje lecenje?hvala

  • Dalje lečenje je fizikalna terapija i nega, a kao što vidite zbog komplikacija je morala da mu bude isključena terapija koja bi služila u preevenciji daljih tromboembolijsakih komplikacija(Plavix, Aspirin).

  • Pitanje je veoma loše formulisani, jer je „koliko“ nemoguće izmeriti. Sintrom je antikoagulans, spada u grupu lekova protiv zgrušavanja krvi, i daje se kod pacijenata kod kojih postoji opasnost od „rasejavanja“ trombova u telu. Znači, daje se u svrhu sprečavanja tromboembolijskih komplikacija.

 256. Postovanje,molim Vas za odgovor. Mom ocu se pre 3 dana oduzela leva strana lica, osecao je ukocenost vrata i bol sa leve strane. Lekari su uradili preglede, proverili srce, kazu da je to upala nekog zivca usled promaje ili prehlade i da ce se terapijom koju su dali vratiti u normalu. Pritisak mu je bio povisen 160/90 ali je sada normalan.Terapija se sastoji od andola, kompleksa vitamina b, pentraksila i lek za visok pritisak, uz to prima vitaminske inekcije i ici ce na fiziklanu terapiju-vezbice kad prodje terapija. Nikada nije imao velikih problema sa zdravljem,nikakvih problema sa srcem.Moze da prica, da guta, da mrda jezikom…samo je problem sto ne oseca taj deo lica leve strane obraz,vilicu. Molim Vas, da li mi mozete na osnovu mog sturog opisa reci o cemu se konkretno radi, sta biste savetovali u njegovom slucaju ,za koliko vremena je moguce da se funkcije lica vrate u normalu da li je to sve opasno? Hvala Vam unapred. Maja

  • Poštovana,
   oduzetost jedne polovine lica može biti ili periferna lezija n.facialisa koja obično nastaje od promaje, ili cerebrovaskularni insult u nivou jedra n.facialisa, a razlika se može znati tek na pregledu pacijenta.

 257. Molim za Vas savet!! Moj muz je sa imao infarkt mozga pre 3. godine. Ima 57 godina. Lecen je u bolnici Sv.Sava, nakon cega je proveo na rehbilitaciji 2 meseca u „Seltersu“. Posle oduzetosti desne strane, poceo je da hoda, sve je bilo u redu. Od pre dva meseca, pao je u depresiju, jedno vreme je govorio o samoubistvu, to ga je sad trenutno proslo ali je i dalje depresivan i bezvoljan, stalno govori o bolesti, smrti…. Da li je to nastavak bolesti ili sta? Jos jedno pitanje….. da li je preporucena seksualna aktivnost takvim bolesnicima? Na njegovo insistiranje imamo odnose redovno, ali veoma sam uplasena da mu se to ne pogorsava zdravstveno stanje.

  Unapred zahvalna na Vasem odgovoru.

  Unapred se zahvaljujem na odgovoru!

  • Ne želim da se ponavljam, pročitajte među odgovorima, pisala sam puno o depresiji nakon moždanog udara. Seksualni odnosi su nešto što treba da bude uzajamno, a ako on želi, a Vi se plašite, stvari u startu nisu dobre, a Vaš suprug, evidentno, želi da bude tretiran kao muškarac, a ne kao bolesnik.

 258. Postovana doktorka, imam 38 god i od rodjenja imam „jajasti“ oblik glave-potiljacna regija mi je uvek bila izrazena. Nakon adolescencije -pre recimo 15god primetila sam da se taj oblik malo deformisao. Pretpostavljala sam da je to jer u mladosti nisam uopste volela biti na Suncu i da je to posledica nedostatka vitamina D. Deformislali su se malo i zglobovi, cukljevi postali izrazeniji, blaga okostavanja vratne regije, lordoza kicme, ravna stopala.. Malo zbog nedostatka vitamina, malo i genetski-gotovo svi u porodici imaju slicne probleme. No, da predjem na stvar..poslednjih 10ak godina primetila da izmedju potiljacne i temene (u regiji gde se nalazi „cvet“) regije imam jedno ulegnuce-zvucacu neozbiljno ali kao da me je neko nekom metalnom sipkom tu udario. Povrsina je otpilike 3*7cm, otprilike. To podseca na ono ulegnuce kod tek rodjenih bebica s tim da kod mene nije meko, kosti lobanje su naprotiv jako cvrste i izrazene. Primetila sam da kada ujutru ustanem to ulegnuce se dosta smanji-kao da se lobanja malo „ispegla“. Cim ustanem i krenu aktivnosti stvar se vrati u stanje predjasnje. I to traje vec godinama. Pokusavala sam da odgonetnem u cemu je problem. Napominjem da nemam nikakve simptome-glavobolje skoro nikad, zujanja, gubitke svesti..nista. Prvo sam mislila da je u pitanju nedostatak tecnosti, pa nedostatak vitamina..ali nista, cak i nakon unosenja ili neunosenja stanje je isto. Prosto mi nije jasno ako je lobanja odraslog coveka cvrsta, i kosti su srasle kako je moguce da dodje do pomeranja? Da li je normalno da lobanja ipak malo „dise“ ili je to posledica nakupljanja likvora u glavi tokom sna jer spavam ugl. na ledjima? Uz izvinjenje zbog preopsirnosti unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru, srdacan pozz Danica

 259. Postovana,suprug je imao blazi mozdani udar desne polovine tela pre osam meseci.Pre toga je usledio infarkt miokarda,te je posle toga otisao u Sokobanjsku na oporavak posle infarkta.Ruku je normalno dizao,samo je u pitanju bila fina motorika i kordinacija.Na moju molbu,fizioterapeuti su mu pokazali jednu vezbu na krevetu,oslonac na desnu ruku i podizanje leve.Dan posle toga osetio je bol u desnom ramenu.Rekli su da je to normalno posle mozdanog.Isli smo i kod fizijatra,preporuka da stavljamo rusku vodicu i masiramo rame.Stanje je bivalo sve gore,do trenutka da je jedva podigao ruku.Ponovo idemo kod fizijatra,preporuka kineziterapija,lampa….Ima velikih pomaka,samo me buni sto jedni kazu da je od mozdanog,a drugi da su istegnute tetive i da bi trebali kod reumatologa da dobije blokadu.O cemu se radi,s obzirom da vreme prolazi?Unapred zahvaljujem!

  • Poštovana, nejasne su mi klasifikacije „blaži moždani udar“, a sa postojanjem neurološkog deficita u vidu desnostrane hemipareze. Veći problem je što je nakon toga postojao i infarkt srca, što znači da kod vašeg supruga postoji sklonost ka ponavljanom stvaranju trombova, te je on bio kandidat za antikoagulantnu terapiju. Postoji velika verovatnoća da se povredi rame na strani koja je paretična, a to se lako dijagnostikuje, snimite rame.

 260. Postovana, vec par puta mi se desava da prilikom budjenja, bidem totalno ukocena, cujem sve oko sebe ali ne mogu da reagujem, ne mogu ni da se pomerim ni da progovorim. To traje mozda do 1 minut i posle toga prestane. Desilo mi se prosle nedelje jednom i jutros 2 puta. O cemu se radi i da li je potrebno lecenje? Mozda je i uzrok (mozda nije, smatram da trebam da navedem) stres. Pre 2 godine sam ostala bez oca (sa 19 godina), od tada sam non stop pod stresom,stalno sam napeta i uznemirena desava mi se ponekad da ne smem da izadjem iz kuce, jer me je strah da mi se nesto ne desi. Uz konsultacije sa lekarom pila sam Persen 3 meseca, bilo mi je bolje nakon cega je ukinut lek. Imam ubrzani rad srca, prouzrokovan stresom, pijem concor cor 2.5 mg ujutru u 1/2 uvece. Zanima me me vase misljenje o svemu ovome, i savet sta dalje. Unapred hvala!

  • Poštovana, treba Vam uraditi EEG sa deprvacijom sna. Ako je nalaz uredan, možete Vaše stanje objašnjavati onim što ste pisali. Drugo, Persen nije lek već pomoćno lekovito sredstvo, a ozbiljne situacije zahtevaju ozbiljno lečenje.

 261. DRAGA DR.GORICE,
  DA LI POSTOJI VEZA IZMEDJU PARKINSONOVE BOLESTI I HELIKO BAKTE
  RIJE,POSTO SAM PROCITALA O TOME U JEDNOM DNEVNOM LISTU,DA JE MOGUCI
  UZROCNIK OVE BOLESTI HELIKO-BAKTERIJA.HVALA NA ODGOVORU.

 262. Postovana doktorice,
  Moj otac je pre 6 meseci imao tezak mozdani udar, posle kojeg je usledila hemiplegija desne strane i motorna afazija. Uzrok je progresivna stenoza, koju je redovno kontrolisao, ali je ipak desna aci zacepljena 100%,.. Trenutno stanje je zadovoljavajuce s obzirom na velicinu oziljka koji se jasno vidi na snimku magnetne rezonance. Oporavak je izuzetno tezak i zahteva strpljenje i veliku volju koju mi svi imamo… Ono sto mene interesuje je sta jos mozemo da ucinimo za njega osim cekanja novog mozdanog udara…. Doktori su otprilike rekli da je u bozjim rukama a meni to nije dovoljno jer sam ateista… od terapije uzima plavix i po potrebi lorazepam i norvasc. Hvala unapred
  Danijel.

 263. Poštovana, ne vidim razlog što ste radili MRI kičme, ako sami znate da Vam je to nastalo nakon povrede potkolenice. Postoji verovatnoća da ste oštetili nervne zarvšetke u regiji povrede. Možete doći na pregled.

  • Paralizom pri spavanju se smatra potpuna nemogućnost pokretanja kod osobe koja tone u san ili se budi. Ovo je stanje privremene paralisanosti tela u kratkom periodu nakon buđenja (hipnopompička paraliza) ili, ređe, prilikom uspavljivanja (hipnagoga paraliza). Fiziološki je bliska paralisanosti koja je prirodan deo REM faze spavanja i naziva se REM atonijom. Javlja se kada se mozak probudi iz REM faze, a telo ostane paralisano. Dete je probuđeno i svesno, ali lišeno mogućnosti da načini ikakav pokret ili da pozove u pomoć roditelje. U ovom trenutku motorna inhibicija iz REM faze je još uvek aktivna i ovo neprijatno stanje može potrajat